Monday, 19 June 2023 11:18

Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 3

Share via Whatsapp

Maswali

Soma mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswali 1-4
Riziki. (Anaita kwa upole kabisa)

Riziki: Abee! (Akitoka jikoni)

Mwema: Njoo hapa.

Riziki: Nipo hapa, nimeshafika! (Amesimama mbele ya Mwemal

Mwema: Sogea hapa. (anamwonyesha Riziki kwa kiganja chake aje kukaa juu ya sofa analokalia yeye)

Riziki: Naam. (anapiga hatua ndogo zaidi ukumbini na kusita katikati ya ukumbi. akionekana ana wasiwasi na hofu nyingi)

Mwema: Njoo ukae hapa juu ya sofa, karibu nami. (anapiga kile kiganja chake pale penye sofa tena na tena)

Riziki: Mmmm. aaaa.... (anasitasita, anaonekana kuogopa)

Mwema: Mbona huji? (kimya)

Mwema: Nakwambia uje uketi hapa. Unasitasita nini?

Riziki: Mimi naogopa. (anafikicha vidole vyake kwa wasiwasi)

Mwema: Unaogopa nini?

Riziki: Naogopa tu. sijui nini.

Mwema: Unamwogopa nani?

Riziki: Naogopa tu.

Mwema: Unaniogopa mimi?

Riziki: Hapana, si wewe!

Mwema: Nani basi?

Riziki: Wazazi wako. Bwana na Bi. Mashaka. (Kimya)

Mwema: Ndiyo, lakini kwa nini?

Riziki: Sijui. Kila ninalofanya mimi ni baya kwao. Kila nikijitahidi hawatosheki kwa kazi ngumu ninazofanya. Adhabu zinanizidi kila siku. Sina uhuru wa kufanya kitu chochote humu ndani.

Mwema: Njoo ukae hapa juu ya sofa tuzungumze.

Riziki: Wao hawataki nikae juu ya masofa au hata kuwepo hapa ukumbini. Kila siku nashinda na kulala jikoni.

Mwema: Sasa hivi hawapo, lakini. Usiogope.

Riziki: Wewe upo, lakini wewe ni binti yao. Lazima nikuheshimu.

Mwema: Mimi si kama wao. Mimi sijakutesa, wala sitakutesa hata siku moja. Nimejifunza mambo mengi shuleni kuhusu tabia za matajiri na maskini. Kuhusu haki za watoto, kuhusu haki za wanawake. Basi njoo uketi hapa sofani nikueleze. Usiogope.

 1. Ni wahusika wangapi waliotajwa katika kifungu hiki?
 2. Riziki alipoitwa na Mwema, alikuwa wapi?
  Taja sababu mbili ambazo zilimfanya Riziki kuogopa.
 3. .............................................................................................................
 4. .............................................................................................................
 5. Ni jambo lipi Mwema alijifunza kutokana na mazungumzo haya?

Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali 6-11
Tuliamka asubuhi na mapema. Tulikuwa na marafiki zangu na tulipanga tuende sokoni pamoja. Soko hilo huuza bidhaa nyingi kwa bei rahisi. Unaweza kupiga bei na upunguziwe. Si kama bei rafi zinazopatikana kwenye maduka makuu.
Bila shaka kila mtu alidamka kwani kikundi chote kilikuwa pale saa kumi na mbili asubuhi. Safari ilikuwa ndefu na ya kuchosha kwa sababu tulikuwa tukienda masia. Mara wengine wakaanza kuimba nyimbo ambazo zilisaidia sana katika kuwasahaulisha kuhusu urefu wa safari.
Safari ilikuwa ya kuvutia na muda si muda tukajikuta tumefika sokoni. Kuna madalali walikuwa wakipiga mnada na wachuuzi waliotembea kila sehemu wakiwa na bidhaa zao mikononi. Tulikaa sokoni mchana kutwa na kurudi nyumbani wakati wa jua la utosi. Mazungumzo yalikuwa kuhusu ufanisi wa siku hiyo. Hatimaye kila mtu alirudi nyumbani akiwa ameridhika na tukakata kauli ni lazima tupange siku nyingine kama hiyo.

 1. Kulingana na aya ya kwanza bei rafi ni bei
  (isiyopunguzwa, inayoweza kupunguzwa)
 2. Safari ilikuwa wakienda kwa masia. Inamaanisha
  (kwagari, kwa miguu)
 3. Maneno kuenda masi, kupiga mnada na kukata kauli ni mifano ya
  (nahau, methali)
 4. Jua la utosi ni wakati gani?
  (Alasiri, Adhuhuri)
 5. Anaycuza vitu mnadani huitwa
 6. "Mazungumzo yalikuwa kuhusu ufanisi asiku Biyo Taja aina moja ya ufanisi wa siku hiyo.

Soma kifungu kifuatacho. Kina nafasi 12 mpaka 16. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne hapo. Chagua jibu lifaalo zaidi
Ni kweli kwamba jinsi.......................12...................kukua ndivyo tunavyozidi kujifunza mambo .......................13................... katika maisha.
.......................14................... ya hayo ni kazi. Kazi ndiyo .......................15................... wa maisha ya binadamu. Wanasema kazi ni kazi. iwe ya sulubu, shokoa au ile ya kijungujiko yaani,.......................16...................

 1.                    
  1. tunazidi
  2. tunavyozidi
  3. tunapozidi
  4. tukizidi
 2.                
  1. mingi
  2. nyingi
  3. mengi
  4. nyingine
 3.              
  1. Mojawapo
  2. Mmojawapo
  3. Kimojawapo
  4. Mawajawapo
 4.            
  1. uti wa mkono
  2. uti wa kichwa
  3. uti wa mgongo
  4. uti wa mguu
 5.                
  1. kazi ya kulazimishwa
  2. kazi ya kujitafutia riziki
  3. kazi ya kujitolea
  4. kazi ya kutumia nguru

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 17 - 19
Wanafunzi wengi wamekuwa na mtazamo hasi kuhusu lugha ya Kiswahili. Utasikia baadhi yao wakijadiliana na kwa kauli moja wanazimia kukipuuza Kiswahili. Ule mwito wa 'Kiswahili Kitukuzwe wanauzika katika kaburi la sahau na badala yake wanaibua mwito "Kiswahili Kifukuzwe" pindi wawapo shuleni hawakizungumzi Kiswahili sanifu. Darasani wakati wa kipindi cha Kiswahili. wanayajibu maswali kwa lugha ya Kiingereza. Wasimamizi wa shule na vyuo mbalimbali wamekikwepa na kukitenga Kiswahili. Wao wanahakikisha kwamba mwanafunzi akizungumza Kiswahili anapata adhabu kali.
Sheng' ni lugha iliyoibuka nchini Kenya miaka ya themanini. Mwanzo wa lugha hii ya Sheng" haijulikani. Hii ni kwa sababu vijana hawakutaka siri zao zijulikane na wazazi au walezi wao. Watu wengi wakubwa kwa wadogo walianza kuvunja kanuni za sarufi ya Kiswahili sanifu na kuzungumza Sheng'.
Kikundi kingine kimcharibu lugha ya Kiswahili ni wanasiasa. Wanaitumia lugha ya Kiingereza bungeni na katika vikao mbalimbali. Muda wao wa kutumikia wananchi miaka mitano ikiisha. wanarudi vijijini kuwarai wananchi wawapigic kura wakitumia lugha ya Kiswahili. Hapo ndipo wanatambua kuwa lugha ya Kiswahili ina nguvu za kisiasa.

 1. Mwito wa kukienzi Kiswahili ni
 2. Kwa nini Sheng' ilianzishwa na vijana?
 3. Taja njia mbili zinazotumika kuharibu kanuni za lugha ya Kiswahili.
  1. .............................................................................
  2. .............................................................................

Soma kifungu kifuatacho kisha uyajibu maswali 20 - 22
Serikali kupitia Wizara ya Elimu imekata kauli kufundisha somo la kompyuta shuleni. Wanafunzi wajifunze masomo ya kompyuta mapema.
Hii ina maana kuwa masomo hayo yatawaandaa katika kupambana sawasawa na shughuli za kiofisi kufikia wakati wa kuajiriwa.
Je, kompyuta ina manufaa gani kwa wanafunzi hususan katika masomo yao? Kompyuta humwezesha mtu kujiendeleza kwa kujiongezea elimu yake kupitia kwa mtandao. Iwapo mafunzo yatatolewa kwa kutumia kompyuta, yatakuwa na manufaa zaidi. Hii ni kwa sababu kompyuta ina uwezo wa kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa viwango mbalimbali. Mwanafunzi akishaelewa matumizi ya kompyuta, anaweza kufanya kazi ya ziada kivyake bila kuhitaji usaidizi wa mwalimu. Ataweza kufanya mazoezi na kujisahihishia papo hapo kwenye kompyuta.
Isitoshe, kompyuta inaweza kutumika kuwafunza wanafunzi wengi kwa pamoja. Mwalimu mmoja anaweza kuwahudumia wanafunzi walio katika maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja. Aidha. silabasi moja inaweza kutumika na wanafunzi kanka macnco au hata nchi mbalimbali.
Kwa miaka mingi, wanafunzi wamekuwa na uzito wa vitabu wanavyobeba kila siku waendapo shuleni. Endapo wanafunzi wataweza kutumia kompyuta katika masomo yao basi baadhi ya vitabu vitageuzwa kwenye mfumo wa dijitali na kusomewa kwenye kompyuta. Ilavitabebwa tena. Hii ni kwa sababu kompyuta ina uwezo wa kuhifadhi idadi kubwa ya vitabu. Mwanafunzi ataweza kufikia kitabu atakacho kwa kubonyeza tu kwenye kisanduku katika skirini ya kompyuta.
Ilalikadhalika mwalimu anaweza kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wake kwa urahisi. Kompyuta ina uwezo wa kuweka rekodi za matokeo ya mwanafunzi katika mazoezi anayofanya. Mwalimu pia anaweza kutumia picha katika kompyuta kueleza mambo ambayo ni magumu kwa wanafunzi. Wanafunzi wataweza kuona kwa mfano, jinsi mimea inavyokua. Hivyo basi, masomo kama sayansi yataeleweka zaidi.

 1. Neno jingine la kompyuta ni
 2. Taja manufaa matatu ya kompyuta.
  1. .............................................................................
  2. .............................................................................
  3. .............................................................................
 3. Eleza njia moja ambayo kompyuta inasaidia mwanafunzi

Jibu maswali haya kulingana na maagizo uliyopewa.

 1. Tają mifano miwili ya (alama 6)
  1. Nomino za pekee
   1. ................................................................
   2. ................................................................
  2. Nomino za wingi
   1. ................................................................
   2. ................................................................
  3. Nomino za dhahania
   1. ................................................................
   2. ................................................................
 2. Taja tanzu mbili za fasihi. (alama 2)
  1. ................................................................
  2. ................................................................
 3. Yapange maneno haya namna yanavyofuatana kwenye kamusi. (Mazingira, mazingara. madhubuti. madhara)
 4. Tambua sentensi hizi ziko katika wakati gani? (alama 4)
  1. Namwamba anatazama runinga.
  2. Wanafunzi walisoma kuhusu utunzaji wa misitu.
  3. Mwanariadha atashiriki katika mashindano ya riadha,
  4. Mlikuwa mkizungumza.
 5. Taja mifano miwili ya maagano. (alama 2)
 6. Vivumishi hueleza zaidi kuhusu nomino. Taja vivumishi viwili unavyofahamu. (alama 6)
  1. ................................................................
  2. ................................................................
 7. Kanusha sentensi hii.
  Angemsaidia mgeni angefika mkutanoni mapema.
 8. Tumia "amba-" ipasavyo. (alama 2)
  1. Chakula.........................................kiliandaliwa wageni kilikuwa kitamu.
  2. Mizigo.........................................ililetwa ilikuwa ya mjomba wetu.
 9. Weka alama ya ndiyo (V) au la (X) kuhusu viungo vya maneno. (alama 2)
  1. Moyo husukuma damu mwilini
  2. Pafu husaidia kusafisha damu.
 10. Tambua majina haya yanapatikana katika ngeli gani. (alama 3)
  1. Ubavu
  2. Manukato
  3. Kiziwi

Insha

Andika insha ya kuendeleza ikianzia hivi:

Wanyama wa nyumbani wana faida tele kwa binadamu

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marking Scheme

 1. watano
 2. jikoni
 3.                 
 4.       3/4
  • Hawatosheki na kazi ngumu
  • anazofanya.
  •  anuudhibiwa.
  • Hana uhuru
  • anawaogopa
 5.          
  • tabia za matajiri namaskini.
  • Haki za watoto
  • Haki za wanawake
 6. isiyopunguzwa
 7. kwa miguu
 8. nahau
 9. adhuhuri
 10. dalali
 11. (jibu lolote sahihi)
 12. B
 13. C
 14. A
 15. C
 16. B
 17. kiswahili kitukuzwe
 18. ili siri zao zisijulikane na wazazi / walezi wao.
 19.                                  
  1. sheng'
  2. wanasiasa
   • viongozi wa shule
   • mtazamo hesi wa lugha ya kiswahili.
 20. tarakilishi
 21.                  
  1. Mtu kujiendeleza
  2. Mwanafunzi kufanya kazi ya ziada.
  3. Mwanafunzi kusahihisha kazi yake.
   • Mwalimu kufikia wanafunzi wengi.
   • Kupunguza mzigo wa vitabu.
 22. (chagua mojawapo ya nambari 21)
 23. (Jibu lolote sahihi)
 24.                  
  1. fasihi simulizi
  2. fasihi andishi
 25. madhara, madhubuti, mazingara, mazingira
 26.                        
  1. Wakati uliopo
  2. wakati uliopita
  3. wakati ujao
  4. wakati uliopita hali ya kuendelea.
 27.                      
  • Alamsiki
  • Lala salama
  • kwa heri
 28.            
  • viashiria. 
  • viulizi.
  • vimilikishi
  • sifa
  • vivumishi nomino
  • idadi.
  • unganifu
  • pekee
 29. Asingenisaidia mgeni asingefika mkutano mapema.
 30.                  
  1. ambacho
  2. ambayo
 31.                          
  1. ndiyo
  2. la
 32.                
  1. U-ZI
  2. YA-YA
  3. A-WA

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 3.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students