Monday, 19 June 2023 11:29

Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 4

Share via Whatsapp

MASWALI

A. KUSOMA UFAHAMU (Alama 10)
Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata.
Ni dhahiri shahiri kuwa usafi wa mwili na mazingira huchangia pakubwa afya ya mja. Ndwele kama vile waba na kichocho huchangiwa sana na uchafu. Aidha, mbu ambao husambaza maradhi ya malaria, homa ya manjano na tende huzaana zaidi katika mazingira machafu. Mja anapodumisha usafi wa mwili na wa mazingira, maradhi kama haya huzikwa katika kaburi la sahau. Ni nani kati yetu asiyejua kuwa kinga ni bora kuliko tiba?

Aidha, ni muhali kama kumkata jongoo kwa meno kufanyia kazi katika mazingira machafu. Hebu fikiria iwapo mwenzako ni mchafu na yamkini ana chawa, utaweza kutulia kweli? Fikiria iwapo darasani unamosomea mmejaa uchafu hapa na pale. Je, kuna yeyote anayeweza kutulia tuli na kuchapa kazi huku takataka zilizooza na kuozeana kama fondongoo zikiwa karibu naye? Bila shaka hakuna. Hivyo basi, kila mmoja ametambua kuwa kudumisha usafi humwezesha mtu kufanya kazi kwa njia iliyo barabara kama barabara za bara. Aisee ! Ukiona vyaelea, jua vimeundwa.

Isitoshe, mja ambaye ni safi na nadhifu kama umande wa alfajiri hupendwa na kukubalika na wengi. Mtu asipozidira wala kuzichana nywele zake, akawa na matimutimu ya nywele, matongo machoni, ugaga na hata kogo, watu watamwambaa na kujitanibu naye kama mgonjwa wa ukoma. Yamkini wao huzingatia ya wahenga kuwa, nazi mbovu harabu ya nzima. Aidha, kudumisha usafi wa mwili na wa mazingira hutuepushia vimelea, wadudu na wanyama wengine wapendao uchafu. Ni wazi kama jua la mtikati kuwa vimelea kama vile chawa, kunguni na tekenya hupenda mazingira machafu.
Aidha, wadudu kama vile mende hufurahia mahali pachafu na penye giza totoro. Wanyama kama nyoka na panya nao hufurahia kuishi katika mazingira machafu. Wadudu na wanyama hawa wana madhara chungu nzima. Kwa hivyo, mtu akiwa safi kama sufu na mazingira yake pia yawe safi, hatasumbuliwa na wanyama au wadudu hawa. Naye ataishi raha mustarehe kama Sultan bin Jerehe.

Fauka ya hayo, udumishaji wa usafi huchangia pakubwa katika ujenzi wa uchumi wetu. Ni nani kati yetu awezaye kuendelea kujifunga nira kazini akiwa mgonjwa? Bila shaka hakuna. Maadamu usafi husaidia kuboresha afya, basi wafanyakazi huendelea kufanya kazi bila shari na kujenga uchumi wetu. Ngwenje ambazo serikali hutumia panapotokea mkurupuko wa ugonjwa kama waba pia hutumika kuboresha kiwango cha maisha ya wananchi. Fulusi hizo zinaweza zikatumika kuboresha miundomsingi na huduma za kijamii. Mti hauendi ila kwa nyenzo, ndivyo apendavyo kusema mwalimu wetu wa Kiswahili.

Vilevile, watu safi na mazingira safi ya nchi fulani huwavutia watalii. Hakuna mtalii anayeweza kulitembelea eneo ambalo lina mazingira machafu na wakazi wachafu. Huko kutakuwa kujitakia msiba, na sote tujuavyo, hauna kilio. Watalii huiletea nchi yetu pesa za kigeni na wafanyabiashara pia hufaidi si haba.

Tuungane mikono na kushirikiana kama uta na upote kufanikisha harakati za kudumisha usafi. Ohaa! Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hatimaye, kudumisha usafi wa mwili na wa mazingira hurefusha maisha ya watu. Ninaona baadhi yenu mnaniangalia kwa mshangao. Huu ni ukweli mtupu. Tayari tumekubaliana kwa kauli moja kuwa uchafu ni mojawapo ya njia za kuambukizwa magonjwa. Magonjwa haya ni daraja la kuwavusha binadamu kutoka duniani hadi ahera. Hivyo tukidumisha usafi, wengi wetu tutaishi kwa miaka na mikaka. Giza la karaha ya ukongo litamezwa na nuru ya raha ya siha njema. Maadamu muda umenipa kisogo, ninaomba kutia kikomo kwa kuwasihi na kuwanasihi mzingatie kila nililowaambia. Udumishaji wa usafi ni wajibu wa kila mmoja wetu.

 1. Methali 'kinga ni bora kuliko tiba ina maana gani jinsi ilivyotumika katika kifungu? (alama 1)
 2. Eleza madhara ya uchafu kulingana na aya ya pili. (alama 1)
 3. Kulingana na ufahamu, kudumisha usafi humwepushia mtu magonjwa gani mawili? (alama 1)
 4. Kauli 'nadhifu kama umande wa alfajiri ni mfano wa fani gani ya lugha? (alama 1)
 5. Kulingana na ufahamu, mambo gani mawili yanayoweza kufanywa na mtu ili kudumisha usafi wa kibinafsi? (alama 1)
 6. Badala ya neno 'ngwenje', mwandishi angetumia neno gani jingine lenye maana sawa? (alama 1)
 7. Usafi wa mwili na mazingira huongeza pesa za kigeni nchini. Eleza. (alama 1)
 8. Maneno 'tuungane mikono na kushirikiana' yanaweza kuelezwa kwa methali gani? (alama 1)
 9. Kwa nini watalii hawawezi kuitembelea nchi yenye uchafu? (alama 1)
 10. Andika kichwa kifaacho kwa makala haya. (alama 1) 

B. UFUPISHO (alama 5)
Soma kifungu kifuatacho kisha ukifupishe kwa maneno kati ya hamsini(50) na sitini(60).
Visa kuhusu wakenya wanaodhulumiwa katika mataifa ya uarabuni hugoga vichwa vya habari kila wakati. Ajabu ni kwamba, licha ya habari hizo za kutamausha, wakenya si haba wanazidi kufunga safari ya kuelekea kuko huko ambako wenzao wanatesekea na hata kuaga dunia. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wakenya hao hulazimika kuelekea huko?

Sababu kuu ya usafiri huu ambao kwa wengi huishia kuwa njia ya kuwaingiza kaburini ni umaskini. Naam, wengi waendao kule huwa wamelemazwa na umaskini wa sina sinani. Baada ya kuvumilia kwa miaka na mikaka bila kula mbivu, wao huona haja ya kujaribu bahati katika mataifa hayo. Kila mtu hujiambia kuwa ama habari wanazozisikia ni za uongo au wao hawatadhulumiwa kama wenzao. Kwa kiasi kikubwa, umaskini huu umeletwa na mambo mawili: ukosefu wa elimu ya kutosha na ukosefu wa ajira zenye kipato kizuri.

Japo kunao wakenya ambao hupata nafasi za kuajiriwa, kiwango chao cha elimu huwanyima nafasi ya kupata ajira hizo. Aidha, wengine walio na kisomo cha kutosha nao huambulia patupu kwa sababu ya uchechefu wa nafasi za ajira. Utagundua kuwa ajiza zinazopatikana kama vile uyaya, mjengo, ukuli na kuburura rukwama hulipa pesa kidogo no licha ya kuwa kazi za sulubu. Mtu alinganishapo kile anachokipata kwa mwezi mmoja na mshahara alioahidiwa kule uarabuni, huwa hana jingine ila kuelekea kuko huko.

Aidha, dhana kuwa kazi za kufanywa kwa mikono kama vile kilimo hazina hadhi inechangia pakubwa hali ya wakenya wengi kusafiria mataifa ya uarabuni. Kilimo cha mboga na matunda, ufugaji wa wanyama kama vile ng'ombe na shughuli zingine anuwai ni baadhi ya mambo yanayoweza kufanywa na kumletea mtu riziki. Licha ya hayo, wapo waona kuwa kazi kama hizo hazina heshima. Kwa hivyo, wao huhiari kujipeleka ughaibuni ili isemekane kuwa mwafulani hufanya kazi ng'ambo. Ni muhimu sote tuelewe kuwa kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. Iwapo tutakikumbatia, bila shaka tutapiga hatua kubwa kimaendeleo.

Ufupisho uwe wa aya moja, ukitumia viunganishi na viakilishi vinavyofaa.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. MATUMIZI YA LUGHA (Alama 35)

 1. Tambua aina ya neno lililopigiwa mstari. (alama 1)
  Huyu anapenda kuvaa nguo ile.
  Huyu ........................................................
 2. Andika katika wingi. (alama 1)
  Ubao ulitumiwa na seremala kutengenezea kabati.
 3. Eleza maana ya maneno yafuatayo. (alama 1)
  fasihi andishi
 4. Akifisha sentensi ifuatayo. (alama 1) lo umenishangaza kwa kusema kuwa hujui mji wa mombasa
 5. Kivumishi kilichopigiwa mstari ni cha aina gani? (alama 1)
  Wanafunzi wengine wamepewa zawadi nyingi.
  wengine................................................................
 6. Tunga sentensi iliyo katika hali timilifu. (alama 1)
 7. Ifuatayo ni aina gani ya nomino? (alama 1) 
  maji
 8. Tunga sentensi iliyo katika wakati uliopita, hali ya kuendelea. (alama 1)
 9. Tambua wakati katika sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Ninaandika barua ya kirafiki.
 10. Eleza maana ya 'bembelezi'. (alama 1)
 11. Eleza sifa moja ya 'bembelezi'. (alama 1)
 12. Andika mtindo mmoja wa uwasilishaji wa 'nyimbo za watoto. (alama 1)
 13. Andika matumizi yoyote ya 'herufi kubwa. (alama 1)
 14. Kamilisha nomino ya makundi ifuatayo. (alama 1)
  ............................................................................................cha funguo
 15. Unda istiara inayoweza kuelezea mtu mwenye tamaa. (alama 1)
 16. Andika ukubwa wa; (alama 1)
  Mtoto ameokota kikombe kilichoanguka karibu na ng'ombe.
 17. Andika kipengele kimoja cha kuzingatiwa wakati wa kujibu mazungumzo. (alama 1)
 18. Andika ukanusho wa sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Ukuta ule umepakwa rangi.
 19. Tunga sentensi yoyote kwa kutumia kiambishi 'ki' cha masharti. (alama 1)
 20. Nomino ifuatayo hupatikana katika ngeli gani? (alama 1)
  kalamu.......................................................
 21. Andika sentensi ifuatayo katika kauli ya kutendea. (alama 1)
  Babu anasomewa hadithi na mjukuu wake.
 22. Andika mfano wa tungo mmoja wa fasihi simulizi. (alama 1)
 23. Andika matumizi yoyote ya 'kikomo". (alama 1)
 24. Eleza maana ya 'nyimbo za watoto. (alama 1)
 25. Tashbihi gani inayoweza kuelezea mtu ambaye ni mwoga? (alama 1)
 26. Eleza sifa moja ya 'nyimbo za watoto. (alama 1)
 27. Andika mtindo mmoja wa uwasilishaji wa 'nyimbo za watoto. (alama 1)
 28. Andika nahau moja ya usafi wa mwili. (alama 1)
 29. Andika kinyume cha sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Babu amefurahishwa na kijana aliyekuja asubuhi.
 30. Eleza sifa moja ya 'novela. (alama 1)
 31. tamthilia, riwaya, hadithi fupi na novela' ni mifano ya utanzu gani wa fasihi? (alama 1)
 32. Eleza tofauti moja kati ya 'fasihi simulizi na fasihi andishi'. (alama 1)
 33. Andika kipengele kimoja cha kuzingatiwa wakati wa kusikiliza mazungumzo. (alama 1)
 34. Andika methali yoyote inayohimiza watu wawe wenye bidii. (alama 1)
 35. Tambua sehemu za tarakilishi zilizoashiriwa kwa herufi M. (alama 1)
  kis ad
  M................................................................................

INSHA

Andika insha ya kusisimua kuhusu mada ifutayo.

ZIARA KATIKA MBUGA YA WANYAMA

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MWONGOZO

A. KUSOMA UFAHAMU

 1. Ni vyema kuzingatia usafi ill tuyazuie maradhi kabla ya kujipata katika shida ya kuugua.
 2. Uchafu huzuia utendakazi mzuri
 3. kichocho, waba/kipindupindu, malaria, homa ya manjano, tende
 4. tashbihitashbiha
 5. kuchana nywele, kudira nywele, kusugua mano, kuosha uso, kuoga
 6. pesa, futusi, hela, darahima na kadhalika
 7. Watali hupenda kutembelea nchi yo safi. Watalli hao huiletea nchi husika pesa za kigeni.
 8. Methali yoyote ya umoja kama vile kidole kimoja hakivunji chawa
 9. Wanahofia kuathirika kwa kuambukizwa maradhi, kutofurahia ziara yao na kadhalika.
 10. Tathmini kichwa chochote sahihi

B. UFUPISHO
Ufupisho uwe wa aya moja inayohusu hoja kuu za kifungu. Mwanafunzi atumie viunganishi na vlakiishi mwafaka kuunganisha hoja hizo ili ziwe aya moja yenye maneno kati ya 50 na 60.

C. MATUMIZI YA LUGHA

 1. kiwakilishi
 2. Mbao zilitumiwa na maseremala kutengenezea makabati.
 3. Ni fasihi inayowasilishwa kwa kutumia maandishi.
 4. Lo! Umenishangaza kwa kusema kuwa hujui mji wa Mombasa.
 5. kivumishi cha pekee
 6. sentensi yoyote ilyotumia kiambishi- me-cha hall timilifu
 7. nomino ya wingi au fungamano
 8. Hakiki sentensi yoyote sahihi
 9. wakati uliopo
 10. bembelezi ni wimbo ambao huimbwa watoto kuwatuliza wesille au walale
 11. bembelezi huimbiwa watoto, huimbwa kwa sauti ya chini, ina urudlaji wa maneno
 12. huwasilishwa katika michezo ya watolo, huwasilishwa kwa sauti ya juu, huandamana na uchezeshaji wa viungo vya mwili
 13. kuanzisha sentensi, kuandika nomino maalum, kuandika mkato wa maneno, kuandika akronimu
 14. kicha cha funguo
 15. yeye ni fisi
 16. Toto limeokote kombe Miloanguka kartbu na gombe.
 17. kutomkata kalima mwenzako, kujikite kwenye kiini cha mazungumzo, kupishana zamu kunakofaa
 18. Ukuta ule haujapakwa rangi 
 19. Hakiki usahihi wa sentensi hiyo 
 20. Ngel ya l-ZI
 21. Mjukuu anamsomea babu hadithi. 
 22. hadithi, ushairi simulizi, semi, maigizo na kadhalika
 23. kukamilisha sentensi, kuonyesha mkato wa maneno, kuonyesha saa, kuonyesha tarakimu lalyo nambari kamil
 24. Nyimbo za watoto ni nyimbo ziimbwazo na watoto hasa wanapocheza.
 25. mwoga kama kunguru
 26. huimbwa kwa saut ya juu, huandamana na michezo ya watoto
 27. huwasilishwa katika michezo ya watoto, huwasilishwa kwa sauti ya juu. huandamana na uchezeshaji wa viungo vya mwill
 28. kupiga sulu, kupige mswaki, kuenda haja, kupiga pasi na kadhalika
 29. Nyanya amehuzunishwa na mzee affyeenda jioni/machweo/magharibi. 
 30. Ina wahusika wachache, ina mandhari machache, huwa nap loti rafial, huwa na kisa kirefu kuliko hadithi fupi na kirefu kwa riwaya
 31. Fasihi andishi
 32. Fasihi andishi huwasilishwa kwa maandishi hali fasihi simulizi huwasilishwa kwa maneno ya mdomo (tathmini tofauti zingine)
 33. kumwangalia msemaji ana kwa ana, .kusikiliza kwa makini, kuepuka vizuizi vya usikilizaji, kutumia maneno ya kumhimiza mzungumzajl
 34. Tathmini methall yoyote ya bidi kama vile Mgaagaa na upwa hali wall mkavu.
 35. Kitengo kikuu cha uchakataji

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 4.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students