Tuesday, 27 June 2023 08:00

Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Mid Term 2 Exams 2023 Set 3

Share via Whatsapp

MASWALI

A. KUSOMA UFAHAMU (ALAMA 10)
Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata.

Je, umewahi kujiuliza maana ya neno nidhamu? Nidhamu huonekana ama hujulikana vipi? Je, unafahamu umuhimu wa nidhamu? Kama umewahi kufanya utafiti, bila shaka umegundua kuwa nidhamu ni mpangilio au utaratibu mzuri wa kufanya mambo. Mpangilio huo huathiri mambo chungu nzima katika maisha ya binadamu. Yumkini umegundua kuwa mwanafunzi anayependwa sana katika darasa lenu ni yule mwenye nidhamu. Sitashangaa ukiniambia kuwa mwanafunzi anayetia fora katika masomo au michezo shuleni mwenu ni yule mwenye nidhamu ya kiwango cha juu mno. Naam, si suala la mjadala tena kuwa nidhamu ina umuhimu na natija si akali.

Nilivyotaja awali, nidhamu humwezesha mja kufaulu sio tu shuleni bali pia maishani kwa jumla. Katika maisha ya shuleni, bila shaka umegundua kuwa maagizo hufuatwa katika kila jambo. Upo wakati wa kufanya kila jambo. Yamkini umeona baadhi ya wanafunzi ambao hucheza na kufuja wakati bila kujali. Haikosi kuwa katika darasa lenu mna mwanafunzi afikaye darasani akiwa amechelewa bila sababu maalum. Si rahisi kuwa na darasa lisilokuwa na mwanafunzi ambaye hutembeatembea darasani bila lengo maalum kila mwalimu anapoondoka. Hulka za utundu kama hizi huchangia pakubwa katika kutofanikiwa kwa wanafunzi wengi masomoni. Je, nidhamu ina mchango gani katika kufanya vyema maishani kwa jumla? Kila kitengo cha maisha ya binadamu huhitaji kufuata kanuni na sheria fulani: si afya, si zaraa, si michezo, si biashara...almuradi kila sehemu huhitaji nidhamu ya hali ya juu ili kufua dafu. Minghairi ya nidhamu, haiwezekani kufua dafu.

Haikujulikana jana wala leo bali tangu jadi kuwa mja mwenye nidhamu hupendwa na kuthaminiwa na wengi. Mja mwenye nidhamu hujiepusha na hulka potovu kama vile wizi na vita. Yeye hustahi wenzake pamoja na mali yao. Si rahisi kupata kuwa amechukua kitu cha mtu bila idhini wala kumdhalilisha mwenzake kimaksudi. Ikitokea kuwa amemkosea mwenzake, bila shaka yeye huomba radhi na kuahidi kutorudia tabia hiyo. Nidhamu aidha hufanya mtu ajistahi na kujithamini. Mtu huyo huwa na maneno yenye adabu. Mavazi yake nayo huonyesha heshima isiyokuwa na kifani. Mahuluku kama huyo huishia kuwa kielelezo bora katika jamii. Huigwa na wenzake, wakubwa kwa wadogo. Utasikia mzazi akimwuliza mwanawe, "Kwa nini huna tabia kama za Musa?" Pengine mwalimu naye atawauliza wanafunzi darasani, "Mbona hamfanyi kazi vizuri kama Maria?"

Nidhamu husaidiaje kuimarisha afya? Afya hutegemea mambo mengi. Mambo hayo ni kama vile lishe unayoitegemea. Lishe bora inajumuisha aina tatu muhimu za chakula pamoja na unywaji wa kiwango kinachofaa cha maji. Mtu asiyekuwa na nidhamu atajitia hamnazo na kula chochote anachotaka. Wengine hukataa kula mboga na matunda au kunywa maji katika kiwango kinachofaa. Wanapofanya hivyo kwa muda mrefu, matokeo huwa afya duni. Utovu wa nidhamu vilevile hufanya mtu ale chakula chenye mafuta mengi, chumvi chungu nzima ama kemikali. Vitu hivyo vina madhara yasiyoelezeka kwa afya ya mtu. Matumizi ya dawa za kulevya nayo hayawezi kupuuzwa. Watu si haba wamelazwa hospitalini na wengine kulala usingizi usiojua kuamka kutokana na matumizi ya mihadarati. Nidhamu ndiyo sauti imkanyayo mtu kula chakula fulani. Matukio mengi yanayosababisha vifo kama vile ajali za barabarani hutokana na ukosefu wa nidhamu kwa njia moja ama nyingine. Kwa namna hii, maisha ya mtu hurefuka.

Nidhamu ni muhimu mno, kutaja faida zake hadi ziishe kutachukua mwongo mzima. Jamii - hii itakuwa bora zaidi iwapo kila mwanajamii atakuwa mwenye nidhamu. Maovu kama vile ufisadi, ukahaba, wizi, ukatili na uavyaji mimba ni mambo yanayoweza kuzikwa katika kaburi la sahau iwapo kila mmoja atazingatia nidhamu. Nidhamu huanza na mimi na wewe, wengine nao wataiga polepole hadi wanajamii wengi wawe wenye nidhamu. Tuzidi kujikaza, tuzidi kubadilisha mienendo yetu. Mjenga nchi ni mwananchi.

 1. Nidhamu ina faida gani kulingana na aya ya kwanza? (alama 1)
 2. Eleza maana ya nahau 'anayetia fora' jinsi ilivyotumika katika kifungu. (alama 1)
 3. Andika kitendo kimoja kinachoonyesha ukosefu wa nidhamu darasani kulingana na aya ya pili. (alama 1)
 4. Kifungu kinaeleza kuwa mtu mwenye nidhamu hufanya nini ikitokea kuwa amemkosea mwenzake? (alama 1)
 5. Eleza maana ya 'kulala usingizi usiojua kuamka' kulingana na kifungu. (alama 1)
 6. Umejifunza nini kutokana na maelezo katika aya ya nne? (alama 1)
 7. Nidhamu huwezaje kurefusha maisha mtu kwa mujibu wa makala haya? (alama 1)
 8. Unadhani ni nini kitakachofanyika ikiwa kila mtu katika jamii atakuwa mwenye nidhamu? (alama 1)
 9. Tunafaa kufanya nini tukitaka wanajamii wengi wawe mwenye nidhamu? (alama 1) 
 10. Andika kichwa kinachofaa kwa ujumbe wa kifungu ulichokisoma. (alama 1)

B. UFUPISHO (ALAMA 5)
Soma kifungu kifuatacho kisha ukifupishe kwa maneno kati ya hamsini(50) na sitini(60). Ufupisho uwe wa aya moja na utumie viunganishi na viakifishi vinavyofaa.
Ulanguzi wa binadamu ni biashara haramu ya kununua na kuwauza binadamu. Ni tendo la kinyama ambalo halifai katika maisha yetu. Ulanguzi wa binadamu una madhara makubwa sana katika maisha. Jambo la kwanza, ulanguzi wa binadamu huenda kinyume na haki za binadamu. Binadamu si bidhaa ya kuuzwa wala kununuliwa. Kumwuza bidamu hakufai hata kidogo.

Jambo la pili ni kuwa ulanguzi wa binadamu husababisha mateso ya kila aina. Yule anayeuzwa huenda kufanyishwa kazi za sulubu kama vile kulima katika mashamba mchana kutwa na usiku kucha. Wengine hudhulumiwa kwa kupigwa, kunyimwa chakula na mahitaji mengine yaliyo muhimu. Vilevile, mtu huyo aliyeuzwa huteseka kisaikolojia kwa kutengwa na familia na jamii yake. Yeye huwa na masumbufu makubwa asijue iwapo watu wake wanaendelea vizuri au maisha yao yamo hatarini. Walioachwa nyuma nao hutatizika usiku na mchana wakimsaka mwenzao aliyepotea. Utawapata katika vituo vya polisi wakipeleka ujumbe, wakitangaza katika vyombo mbalimbali na kumsaka mwenzao hospitalini na kwingineko.

Serikali na kila mwananchi ana jukumu la kusaidia katika kuhakikisha kuwa ulanguzi wa binadamu umeisha. Serikali lazima iajiri maafisa zaidi watakaoshughulika kukabiliana na uovu huu. Maafisa hao wanafaa kupewa jukumu la kuwasaka na kuwatia mbaroni walanguzi wa binadamu. Walanguzi hao lazima wafunguliwe mashtaka na kufungwa jela. Kila mwanachi naye ana jukumu la kutoa habari kwa polisi iwapo wanamshuku mtu fulani kuwa anajihusisha
na biashara hiyo haramu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C. MATUMIZI YA LUGHA (ALAMA 35)
Jaza kifungu kifuatacho kwa kutumia jibu linalofaa zaidi.

Fasihi ni sanaa......................................................kwa kutumia maneno. Wanafunzi wanafaa kujihusisha na fasihi...................................................... huwapa manufaa...................................................... Kujua mengi kuhusu ushairi ni...................................................... faida za kujifunza fasihi. Unashauriwa kusoma kwa bidii na kumwuliza mwalimu wako ...................................................... na swali lolote la fasihi.

 1. inayoeleza, inaoelezwa, inayoelezwa, unaoelezwa
 2. juu, kwa kuwa, kwasababu, ili
 3. mengi, mingi, nyingi, mwingi
 4. baadhi ya, kati ya, licha ya, fauka ya
 5. unavyokuwa, unapokua, unavyokua, unapokuwa

Jibu maswali yanayofuata kulingana na maagizo.

 1. Sentensi ifuatayo imeandikwa katika wakati upi? (alama 1)
  Tunda lenyewe limeiva.
 2. Eleza maana ya 'nyimbo za watoto'. (alama 1)
 3. Eleza sifa moja ya 'nyimbo za watoto'.  (alama 1)
 4. Tunga sentensi moja kisha uiakifishe kwa kutumia koma na kiulizi. (alama 1)
 5. Andika wingi wa;
  Mkuki wa mtume umewekwa kwenye ukuta ule. (alama 1)
 6. Bembelezi huimbwa wakati gani? (alama 1)
 7. Eleza maana za maneno yafuatayo. (alama 1)
  1. mandhari
  2. ploti
 8. Andika mifano miwili ya vitenzi vishirikishi. (alama 1)
 9. Tambua aina za vitenzi vilivyopigiwa mistari. (alama 1)
  Maria angali anazifua nguo zake.
  angali .....................................................
  anazifua  .....................................................
 10. Pigia mistari nomino za pekee kwenye sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Juma ataenda Kisumu Alhamisi ijayo. 
 11. Eleza maana ya maneno yafuatayo. (alama 1)
  1. maudhui
  2. dhamira
 12. Tumia nomino ifuatayo kutunga sentensi. (alama 1)
  shada la maua  ..........................................................................................................
 13. Tunga sentensi yoyote iliyo katika wakati uliopita, hali ya kuendelea. (alama 1)
 14. Andika mifano miwili ya nomino za dhahania. (alama 1)
 15. Unda nomino ya makundi kutokana na mchoro ufuatao. (alama 1)
  20 dadada
 16. Novela ni nini? (alama 1)
 17. Andika sifa moja ya novela. (alama 1)
 18. Eleza maana ya fasihi simulizi. (alama 1)
 19. Andika tofauti moja iliyopo kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi. (alama 1)
 20. Andika methali yoyote inayoshauri kuwa watu wanafaa kufanya mambo kwa umoja na ushirikiano. (alama 1)
 21. Kisawe cha afya ni (alama 1)
 22. Almasi ni mwanafunzi mwenye bidii sana.
  Unda tashbihi inayoweza kuelezea tabia ya Almasi. (alama 1)
 23. Tumia nahau ifuatayo kutunga sentensi.(alama 1)
  changa bia ..........................................................................................................
 24. Andika kinyume cha sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Kijana alianua nguo za babu wakati wa jioni.
 25. Tunga sentensi ukitumia neno 'asubuhi' kama kielezi. (alama 1)
 26. Mshororo ufuatao wa shairi una mizani mingapi?
  Kuwapa nyasi na maji, ni uhuru wa wanyama,..........................................................................................................
 27.  Pigia mstari kivumishi cha pekee kwenye sentensi ifuatayo. (alama 1)
  Wengine watakula chakula hicho chote. 
 28. Andika matumizi yoyote ya kikomo. (alama 1)
 29. Juu ya, chini ya, baada ya na mkabala na' ni aina gani za maneno. (alama 1)
 30. Riwaya, tamthilia na hadithi fupi ni mifano ya aina gani ya fasihi? (alama 1)

INSHA

Ukitumia hatua zisizopungua kumi, andika in sha ya maelekezo kuhusu.

JINSI YA KUPIKA CHAKULA NIKIPENDACHO.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MWONGOZO

A. KUSOMA

 1. Hufanya mwanafunzi apendwe/afanikiwe anayefaulu
 2. kucheza darasani, kufuja muda, kufika darasani akiwa amechelewa blia sababu, kutembeatembea darasani
 3. yeye huomba radhi na kuahidi kutorudia tabla hiyo
 4. kufa/kuaga dunia
 5. funzo lolote kutokana na aya ya nne kama vile kula lishe bora kunafas .
 6. nidhamu huzula utokeaji wa matukio yanayosababisha vifo kama vile ajali n.k
 7. Jamil itakuwa bora zaidiajall zitapungua vifo vitapungual magonjwa yatapungua)
 8. tunafaa kuwa na nidhamu mmoja mmoja
 9. kichwa chohoote kinachofaa kama vile umuhimu wa nidhamu

B: UFUPISHO
Uwe muhtasari wa ujumbe katika makala, uwe wa aya moja na uakifishwe kwa kutumia viunganishi mwafaka

C. MATUMIZI YA LUGHA

 1. inayoelezwa
 2. kwa kuwa
 3. meng
 4. kati ya
 5. unapokuwa
 6. hall (Imilifu
 7. ni nyimbo zinazoimbwa na watoto wanapocheza
 8. hulmbwa kwa sauti ya juu, huhusisha uchezeshaji wa viungo
 9. sentenal yoyote lycakifishwa kwa usahihi 
 10. Mikuki ya mtume imewekwa kwenye kuta zile.
 11.  huimbwa wakati wa kumbembeleza mtoto
 12. mandhari mazingira au mahali ambapo matukio katika hadithi hutokea ploti- ni mtiririko
 13. nl, sl, ndlye, ki
 14. angall-kitenzi kisaidizi
  anazifua-kitenzi kikuu
 15. Juma, Kisumu, Alhamisi
 16. maudhui- ni suala kuu linalozungumziwa katika kazi ya fasihi dhamirani lengo la mwandishi
 17. sentenal yoyote hiyo sahihi
 18. sentensi lyo katika wakati uliopita, hall ya kuendelea
 19. furaha, huzuni, upendo, woga n.k 
 20. chane ya ndizi
 21. Ni mtungo wenye hadithi iliyo ndefu kwa hadithi fupi lakini fupi kuliko riwaya
 22. huwa na wahusika wachache, huwa na mandhari machache, huwa na ploti ya moja kwa moja n.k.
 23. ni fasihi inayowasilishwa kwa kutumia maneno ya mdomo
 24. Tofauti yoyote kama vile fasihi simulizi huhifadhiwa kwenye ubongo, fasihi andishi huhifadhiwa kwenye vitabu
 25. Umoja ni nguvu utengano ni udhaifu Kidole kimoja hakivunji chawa Mkataa wengi ni mchawi n.k.
 26. siha/ranguvu
 27. mwenye bidii kama mchwa
 28. changa bla nl nahau ya ushirikiano, sentensi yoyote sahihi kuballke
 29. Mzee alianika nguo za nyanya/bibi wakati wa asubuhi.
 30. Katika sentensi hiyo, asubuhi, litumike kuwa klelezi cha wakati
 31. kumi na sita (16)
 32. chote
 33. kuandika tarehe, mwishoni mwa sentensi, kufupisha maneno, kuandika akronimu n, k.
 34. vihusishi
 35. fasihi andishi
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Mid Term 2 Exams 2023 Set 3.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students