Kiswahili P2 Questions and Answers - Form 3 Term 3 Opener Exams 2022

Share via Whatsapp

MASWALI

UFAHAMU.
Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali.
Changamoto kubwa inayowakabili watu wengi katika mataifa yanayoendelea ni suala la chakula. Suala hili linaweza kuangaliwa katika sawia mbili tofauti. Kuna tatizo linalofungamana na uhaba wa chakula chenyewe. Uhaba huu unaweza kutokana na utegemezi mkubwa kwa zaraa kama nyenzo kuu ya uzalishaji wa chakula.
Zaraa katika mataifa mengi hususan yanayoendelea, hutegemea mvua. Kupatikana kwa mvua huathiriwa na mabadiliko ya tabianchi ulimwenguni. Matendo na amali za watu kama ukataji wa miti na uchafuzi wa mazingira huwa na athari hasi kwenye tabianchi hiyo. Mabadiliko ya tabianchi huweza kuvyaza ukame kutokana na ngambi ya mvua.
Kibinimethali hutokea wakati mafuriko yanapotokea na labda kuyasomba mazao mashambani na kusababisha baa la njaa. Hali hizi mbili husababisha matatizo makubwa ya chakula na kuathiri pakubwa suala zima la usalama wa chakula. Ili kuzuia uwezekano wa kuwepo kwa shida hii, pana haja ya kuwepo kwa mikakati na sera za kuhakikisha kuna usalama wa chakula. Kwa mfano, pana haja kukuza kilimo cha umwagiliaji ili kuepuka adha inayosababishwa na ukosefu wa mvua. Kwa upande mwingine, sharti zichukuliwe hatua mufti za kuzuia na kupambana na athari za gharika.
Changamoto nyingine inahusiana na usalama wa chakula chenyewe. Chakula kilichosibikwa na vijasumu au kwa njia nyingine ile huweza kumdhuru anayehusika. Msibiko wa chakula unatokana na vyanzo tofauti. Mathalan, uandalizi wa chakula kilichochafuliwa na choo, kutozingatia mbeko za usafi, uandaji wa chakula na kukiweka katika hali ya uvuguvugu kabla ya kukipakua-hali inayochochea ukuaji wa viini na ulaji wa chakula kisichoandaliwa vyema.
Ili kuepuka uwezekano wa kuathirika, pana haja ya kuzingatia usafi wa chakula na uandalizi unaofaa. Fauka ya hayo, vyombo vya uandalizi viwe safi, kanuni za usafi zifuatwe, upikaji na uandaaji uwe kamilifu. Hali hii isipozingatiwa, siha za raia wenyewe zitaathirika pakubwa.

Maswali.

 1. Taja aina mbili za kuangalia suala la chakula katika mataifa yanayoendelea. (alama 2)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Taja hatua mbili zinazoweza kuchukuliwa kupambana na tatizo la chakula. (alama 2).
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Eleza jinsi nne tofauti namna chakula kinavyoweza kuwa si salama? (alama 4).
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Kwa nini inahalisi kukipakua chakula baada ya kukiandaa tu? (alama 1).
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Ni mapendekezo gani anayoyatoa mwandishi kuhakikisha kuwa chakula kinafaa? (alama 4).
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Eleza maana ya maneno haya jinsi yalivyotumiwa: (alama 2).
  1. Ngambi ya mvua…………………………………………………………………………………………………………….
  2. Adha……………………………………………………………………………………………………………………………..

MUHTASARI.
Uwazaji tunduizi ni tendo ambalo huhusisha matumizi ya akili. Uwazaji huu umekitwa kwenye matumizi ya michakato kama makini, upangiliaji, uteuzi na tathmini. Hata hivyo, uwazaji huu si mchakato mwepesi bali ni mchakato changamano.
Mchakato wa uwazaji tunduizi unahusisha stadi na mikabala tofauti. Mathalan, kuweza kutambua na kubainisha misimamo ya watu wengine, hoja wanazozua na uamuzi waliofikia, kutathmini au kupima ushahidi uliopo ili kubainisha mitazamo tofauti. Vilevile, uwazaji tunduizi hushirikisha kupima hoja za upinzani na ushahidi uliopo kwa njia ya haki pamoja na kutambua yaliyofichwa au ukweli uliofunikwa na taswira ya juu juu. Hali kadhalika, uwazaji tunduizi hujumuisha kutambua mbinu zinazotumiwa kufikia misimamo fulani kwa mvuto zaidi na kwa matumizi ya mbinu za kishawishi. Aidha, uwazaji huu huhitaji kutathmini masuala kwa mtindo ulio wazi, kufikia uamuzi kama hoja zinazotumiwa zina mashiko au zinakubalika kuwa nzuri. Zaidi ya hayo, uwazaji tunduizi unahusisha kuwasilisha mtazamo kwa njia yenye uwazaji mzuri inayoshawishi.
Uwazaji tunduizi una manufaa anuwai. Mosi, unasaidia kujenga makini ya utendaji. Pili, hupevusha uwezo wa usomaji kwa kuufanya usomaji huo uwe na malengo wazi Fauka ya hayo, unamsaidia mtumiaji kutambua hoja kuu katika matini au ujumbe fulani bila ya kuzongwazongwa na hoja duni za pembeni. Uwazaji huu unasaidia kuuchonga uwezo na kuikabili au kuiitikia hali fulani na kukuza stadi za uchanganuzi. Mwanadamu huwa mtu tofauti na bora anapoujenga na kuimarisha uwazaji tunduizi wake.
Maswali.

 1. Bila kubadilisha maana aliyokusudia mwandishi, fupisha aya mbili za mwanzo.
  (Maneno 70-80) (alama 10; alama 2 za utiririko)
  Matayarisho:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Nakala safi:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Andika kwa muhtasari mambo muhimu katika aya ya tatu.
  (Maneno 35-40) (alama 5; alama 1 ya utiririko)
  Matayarisho:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Nakala safi:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATUMIZI YA LUGHA (ALAMA 40)

 1. Andika sauti zenye sifa zifuatazo: (alama 2)
  1. Kipasuo ghuna cha mdomoni.
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Irabu ya kati chini.
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Kikwamizo sighuna cha kaakaagumu.
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Nazali ya ufizi.
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Bainisha silabi zilizowekewa shadda maneno yafuatayo: (alama 1).
  1. Miambakofi
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Yatazoleka.
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Nomino zifuatazo zimo katika ngeli gani (alama 1).
  1. Ugwe…………………………………………………………….
  2. Limau……………………………………………………………
 4. Tambua kiambishi awali na tamati katika neno: (alama 2).
  Alalaye
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Ainisha vivumishi katika sentensi hii (alama 2).
  Mzee mwenyewe ni mkongwe na amepewa zawadi kwa kuwa shamba lake lilitoa mazao mengi.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Bainisha mofimu katika neno (alama 3).
  Atamnywea.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. Ainisha vitenzi katika sentensi (alama 3).
  Ndege yu taabani, hata hivyo anajaribu kujinasua.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Eleza maana ya kirai (alama 2).
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 9. Ainisha virai vilivyopigiwa mstari (alama 1).
  Zana hizi zimeundwa na mafundi wenye ustadi mkubwa.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 10. Tunga sentensi yenye kikundi tenzi chenye muundo ufuatalo. (alama 2).
  Kitenzi kisaidizi, kitenzi kikuu, nomino.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 11. Tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi tofauti ya kiambishi ‘li’ (alama 2).
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 12. Andika sentensi ifuatayo katika hali yakinishi (alama 2).
  Askari wasipopiga doria wala kushirikiana na raia hawatakuwa wametuhakikishia usalama (alama 2).
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 13. Andika sentensi ifuatayo katika hali ya udogo (alama 2).
  Madebe hayo yatasafirishwa pamoja na nyundo hizi.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 14. Huku ukizingatia dhamira, taja aina tatu za sentensi kisha utoe mfano mmoja mmoja. (alama 3).
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 15. Nyambua vitenzi vifuatavyo katika kauli zilizo kwenye mabano (alama 1).
  1. La (tendeana)………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Vaa (tendwa)…………………………………………………………………………………………………………………...
 16. Bainisha kiima na chagizo katika sentensi yafuatayo. (alama 2).
  Watahiniwa hao walisoma maswali yote kwa makini.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 17. Bainisha shamirisho kipozi, kitondo na ala katika sentensi ifuatayo (alama 3).
  Kipkemboi alimbebea mwalimu mzigo kwa gari.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 18. Andika visawe vya maneno yaliyopigiwa mstari (alama 2).
  Sahibu yake alishikwa na kisunzi.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 19. Ainisha vishazi katika sentensi ifuatayo (alama 2).
  Ingawa mshahara wake si mkubwa anaikimu familia yake.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 20. Eleza matumizi ya hali za “ ka “ na “ hu” katika sentensi zifuatazo (alama 2).
  1. Balozi huja hapa kila mara.
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Mpishi alipika,akapakua na akagawa chakula.
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ISIMU JAMII (ALAMA 10).
Eleza sifa kumi za sajili ya lugha kati ya wataalamu wawili.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MWONGOZO WA KUSAHIHISHA.

 1. UFAHAMU (ALAMA 15).
  1.    
   1. Uhaba wa chakula.
   2. Usalama wa chakula chenyewe. ( 2 ×1 =2).
  2. Pana haja kuwepo na mikakati na sera kuhakikisha usalama wa chakula. (2×1=2).
  3.    
   1. Uandalizi wa chakula kilichochafuliwa na choo.
   2. Kutozingatia mbeko za usafi.
   3. Kuandaa chakula na kukiacha vuguvugu kabla ya kukipakua.
   4. Ulaji wa chakula kisichoandaliwa vyema. (4×1=4)
  4. Ili kuzuia hali inayochochea vikwaji wa viini/chakula hakikuwa na viini (1×1=1.)
  5.  
   1. Pana haja ya kuzingatia usafi wa chakula.
   2. Uandalizi unaofaa.
   3. Vyombo vya uandaaji viwe safi.
   4. Kanuni za usafi zifuatwe.
   5. Upikaji na uandaji uwe kamilifu (4×1=4).
  6.    
   1. Uhaba,ukosefu,upungufu,uchache,kiasi,kidogo.
   2. Hasara,tatizo,shinda,athari.
    KUADHIBU.
    Ondoa alama 3 za makosa ya hijai yanapotokea kwa mara ya kwanza, yaani ½ alama hadi kufikia makosa 6.
    Ondoa alama ½ kwa kila kosa la sarufi kufikia ½ ya alama alizopata katika kila kisehemu. 
 2. MUHTASARI (ALAMA 15).
  1.    
   1. Uwazaji tunduizi huhusisha matumizi ya akili.
   2. Umekitwa kwenye matumizi ya michakato mbalimbali.
   3. Si mchakato mwepesi /ni mchakato uhungamano.
   4. Unahusisha stadi na mikabala tofauti.
   5. Hushirikisha kupima hoja za upinzani na ushahidi uliopo kwa njia ya haki na kutambua yaliyofichwa/ ukweli uliofichwa/ uliofunikwa na taswira ya juujuu.
   6. Hujumuisha kutambua mbinu zinazotumiwa kufikia msimamo fulani kwa mvuto zaidi.
   7. Huhitaji kutathmini maswala kwa mtindo ulio wazi kufikia uamuzi.
   8. Huhusisha kuwasilisha mtazamo kwa njia yenye uwazaji mzuri na unao shawishi.
    Zozote 8 = 8 × 1
  2.    
   1. Uwazaji tunduizi unasaidia kujenga ya matini ya utendaji.
   2. Hupevusha uwezo wa usomaji kwa kuufanya uwe na malengo mazuri.
   3. Unamsaidia mtumiaji kutambua hoja kuu katika matini/ ujumbe fulani bila ya kuzongwazongwa hoja duni za pembeni.
   4. Unasaidia kuchonga uwezo wa kuikabili au kuitikia hali fulani.
   5. Mwanadamu kukuza stadi za uchanganuzi anapoujenga na kuimarisha uwazaji tunduizi wake.
    KUADHIBU.
    Ondoa ½ alama kwa kila kosa la hijai hadi 6. 6 × ½ =3.
    Ondoa ½ alama kwa kila kosa la sarufi hadi 6× ½ =3.
    Ziada-akizidisha maneno 10 ya kwanza ondoa alama 1 na ½ kwa kila maneno matano zaidi-Hadi tisa(9) asiadhibiwe.
    Kutuza.
    a= 08
    b=06
    c= 01

    Tanbihi.

    Mwanafunzi akiorodesha sehemu zote=0
    Akitiririsha vizuri= alama 1.ut
 3. MATUMIZI YA LUGHA (ALAMA 40).
  1.    
   1. /b/ ½ /0
   2. /a/ ½ /0
   3. /sh/ /s/ ½ /0
   4. /n/ ½ /0 Al 2.
  2.    
   1. Miambakofi ½
   2. Yatazoleka ½ Al 1.
  3.    
   1. U-ZI ½
   2. LI-YA ½ Al 1.
  4. A-lal-a-ye 2 Al 2.
   K.A V.T
  5. Mwenyewe -pekee
   Mkongwe -sifa
   Lake -kimilikishi
   Mengi -idadi Al 2.
  6. A - ta - m - nyw - e - a Al 6 × ½ =3
   Nafsi wakati mtendewa mzizi kauli kiishio
   Ujao
  7. yu- kitenzi kishirikishi kipungufu 1
   Anajaribu- kitenzi kisaidizi 1
   Kujinasua- kitenzi kikuu 1 Al.3
  8. Fungu la maneno yenye maana fulani lakini maana hii si kamilifu au.
   Ni kipashio cha kimuundo chenye zaidi ya neno moja lakini ambacho hakina muundo wa kiima na kiarifa. Al.2
  9. na mafundi-RH ½
   Wenye ustadi mkubwa RV ½ Al.1
  10. Angali anasoma kitabu (mwalimu akadhirie). Al.2
  11.    
   1. Wakati uliopita.
   2. Ukubwa.
   3. Kiambishi cha ngeli.
   4. Kauli ya tendea km amekalia. Zozote 2.
  12. Askari wakipiga doria na kushirikiana na raia watakuwa wametuhakikishia usalama Al.2
  13. Videbe hivyo vitasafirishwa pamoja na vijundo hivi. Al.2
  14.    
   1. za taarifa.
   2. Agizi/ amrishi.
   3. Ulizi.
   4. Hisishi. Kutaja ½ mfano ½
    3×1=3
  15. Liana ½
   Valiwa ½ Al.1
  16. Watahiniwa hao-kiima Al.2
   Kwa makini-chagizo
  17. Mzigo-kipozi.
   Mwalimu-kitondo
   Gari-ala Al.3
  18. Sahibu- msiri, mwenzi
   Rafiki,mwandani
   Kizuunzi-kizunguzungu
   Masua.
   Kisulisuli. Al.2
  19. Ingawa mshahara wake si mkubwa. Kishazi tegemezi.
   Anaikimu familia yake. Kishazi huru. Al.2
  20.    
   1. Hali ya mazoea.
   2. Vitendo vikifuatana katika
    Wakati uliopita Al.2
    Kuadhibu Makosa yasizidi nusu ya alama alizopata katika kila sehemu.
 4. ISIMU JAMII (ALAMA 10).
  • Matumizi ya lugha hutegemea taaluma ya wataalamu husika.
  • Lugha huwa rasmi na huzingatia kanuni za kisarufi.
  • Lugha huwa kavu ili kukwepa matumizi ya tamathali.
  • Adabu na heshima kwa kutaja vyeo.
  • Msamiati hutegemea taaluma.
  • Matumizi ya takwimu ili kudhihirisha ukweli.
  • Mantiki yanayozungumziwa hupangwa kwa utaratibu maalum.
  • Kuchanganya ndimi ili kufafanua au kutilia mkazo dhana fulani.
  • Matumizi finyu ya lugha shawishi.
  • Uepukaji wa utata kwa kutumia misimu.
   Tanbihi.
  • Lazima kila hoja itolewe mfano.
  • Asipotoa tuza ½
  • Akitumia maneno haya anapotoa hoja yaakifishwe ipasavyo.
   Mfano:
   Kwa mfano;

Download Kiswahili P2 Questions and Answers - Form 3 Term 3 Opener Exams 2022.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Join our whatsapp group for latest updates
Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest