Tuesday, 26 April 2022 12:54

Kiswahili Homework Activities - CBC Grade 4

Share via Whatsapp

MASWALI

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
Wiki 1 Jumanne

 1. Tunga maneno ukitumiasauti zifuatazo
  1. t  , d .......................   .......................
  2. p,  b  .......................   .......................
  3. j,  ch  .......................   .......................
  4. k,  g   .......................   .......................
 2. Chagua majibu kwenye mabano
  Nikienda ..................................................... nitam ..................................................... mtoto wako (bemba, beba, pemba)
 3. Katika mraba ufuatao kuna maneno kumi ya adabu na heshima. Yatafute maneno haya.
  (naomba, tabawali, kwaheri, hodi, asante, simile, mjamzito, pole, shikamoo, endesha)
  3 auygydadua
 4. Andika jibu la maamkizi au maagano yafuatayo
  1. Habari gani? .....................................................
  2. Hujambo Halima? .....................................................
  3.  .....................................................kwa kunipa kalamu yako
  4.  .....................................................kwa kuumia mguu ukicheza kandanda
  5. Shikamoo baba? .....................................................
  6. AIamsiki? .....................................................
 5. Tegua vitendawili hivi:-
  1. Mama nieleke: .....................................................
  2. Kamba yangu ndefu lakini haifungi kuni: .....................................................
  3. Bak bandika, bak bandua: .....................................................
  4. Chakula kikuu cha mtoto: .....................................................
  5. Cheupe chavunjika cheupe chatokea:. .....................................................
 6. Kamiiisha methali zifuatazo.
  1. Asiyejua kufa atazame .....................................................(maiti, kaburi)
  2. Hakuna refu lisilokuwa na .....................................................(mwanzo, mwisho)
  3. Dunia mchezo wa panya ukiuchezea ..................................................... (utakunasa, utakushika)
  4. Subira huvuta ..................................................... (uvumilivu, heri)
  5. Chungu kidogo huchemka .....................................................  (polepole, haraka)
 7. Ni nini maana ya methali hii
  Asiyesikia la mkuu huvunjika guu ; ............................................................................................................................................................
 8. Jaza nafasi kwa nahau ifaayo
  1. Baba ..................................................... kwa polisi wezi walipomwibia
   (alipiga ripoti, alipiga ngoma)
  2. Mwanafunzi ..................................................... ya kwenda msalani.
   (aliomba ruhusa, aliomba msamaha)
  3. Kila mzalendo sharti ..................................................... (atii amri, atii mambo)
  4. Kila mtu ..................................................... wajibu wake (anajua, hajui)
  5. Jaribu ..................................................... ili asome kwa Bidii.
   (kumtia, moyo, kumtia roho)
 9. Andika visawe vya maneno haya
    Neno  Kisawe 
   a   Mama   
   b  Barua  
   c  Tajiri  
   d  Daktari   
 10. Jaza pengo kwa neno linalofaa kuunda tashbihi
  1. Juma ni mwanaume .....................................................kama simba.
  2. Rafiki yangu ni.....................................................kama mlingoti.
  3. Watoto wengi huwa.....................................................kama kunguru.
  4. Maji ni.....................................................kama barafu.
  5. Miriam ni msichana.....................................................kama mbilikimo.
   [baridi, mfupi, mrefu, waoga,mkali]

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
sehemu ya 1: Wiki 1 Ijumaa
Sikiliza mzazi/mlezi akitoa maelezo yafuatayo kisha ujibu maswali kwa sauti
Afya bora ni muhimu kwa binadamu wote. Watotowanafaa kula vyakula vyenye protini, vitamin na wanga ili wakue vizuri.

 1. Taja aina ya vyakula unavyovipenda.....................................................
 2. Mbona unavipenda vyakula hivyo?.....................................................
 3.  Hebu eleza umuhimu wa afya bora......................................................
 4. Mtu anbaye hana afya bora huonekana vipi?.....................................................

Sehemu ya pili
Mzazi amsomee mwanafunzi kifungu hiki mara mbili kisha amuuliza maswali.
Mimi ninaitwa Mwajuma. Ninapenda kucheza mchezo wa kuruka na kukaa. Ningependa zaidi kukaa tu. Mbona niruke? Rafiki yangu Atieno huniambia kuruka husaidia katika kuimarisha afya bora ya mwili. Wakati mwingine tunaimba wimbo wa "Sikiliza mama wee." Kamau ndiye hutuongoza kwa wimbo huo.
Maswali. 

 1. Ni akina nani wametajwa katika kifungu hiki?.....................................................
 2. Kuruka hutusaidia vipi?.....................................................
 3. Watoto hawa huimba wimbo gani? .....................................................

KUSOMA
Soma hadithi hizi kisha ujibu maswali
Taarifa ya 1     Wiki 2 Jumanne
kusoma ujygauyda
Jumamosi moja Bodi na rafiki yake Baku walikwenda kutembea msituni. Kama ilivyokuwa nia yao walikwenda hadi msituni wa karibu, Walipokuwa katikati ya msitu walimuona mwewe amemshikilia kifaranga wa kuku akitaka kumla. Bodi alichukua jiwe na kumrushia. Mwewe huyo alishtuka na kuruka angani, Alimwacha kifaranga yule pale pale chini. Nao bila kupoteza wakati walimuokota na kwenda naye.
Waliposonga mbele waliwaona ndege wengine wazuri kama vile chiriku, kanga na tausi. Watoto hao walivutiwa sana na ndege hao. Walisimama kwa wakati mrefu kuwatazama, Walitamani kuwashika iii waende nao nyumbani.
Lakini hawakuweza kufanya hivyo sababu hairuhusiwi kuchukua ndege wa porini. Hapo hawakuwa na lingine ila kuondoka. Walipofika mbele walimuona bundi. Kwa kweli bundi ana sura mbaya. Walipomuona walianza kuogopa na kukimbia. Hata hivyo kukimbia kwao hakukuwasaidia kwani walipofika mbele walimwona mbuni. Kwa ule urefu wake wao walizidi kuogopa. Hapo walizidi kukimbia hadi mjini huku wakipiga nduru. Waliporudi nyumbani walimlea yule kifaranga hadi akakua.

Maswali

 1. Bodi alikuwa matembezini lini?.....................................................
 2. Rafiki yake Bodi alikuwa akiitwaje?.....................................................
 3. Ni ndege gani aliyekuwa arneshikilia kifaranga?.....................................................
 4. Bodi alimfanyaje ndege huyo?.....................................................
 5. Mbona hawakuwashika nclege hao?.....................................................
 6. Ni ndoge gani aliye na sura mbaya? .....................................................
 7. Kwa nini walikimbia nyumbani wakipiga nduru?.....................................................
 8. Andika aina ya ndege wa porini kutokana na taarifa;
  1. .....................................................
  2. .....................................................
  3. .....................................................
  4. .....................................................
  5. .....................................................

Taarifa ya 2
Wiki 3 Jumanne
Soma kifungu kisha ujibu maswali
Sungura: Habari Bwana Ndovu?
Ndovu: Nzuri sana rafiki yangu
Sungura : Mbona waonekana mchovu sana?
Ndovu: Nimechoka sana rafiki yangu.
Ninatoka mbaii sana kutafuta chakula,
Waona hali ya anga iiivyo?
Sungura: Ndiyo. Jua ni kali sana.
Ndovu: Sasa narudi kwenye makao yangu kupumzika.
Sungura: Makao yako! Wapi huko?
Ndovu: Sehemu ile ya porfni. Ndiko ninakoishi.
Sungura: Mle ndani! Waishije na miti yote lie?
Ndovu: Ndiyo. Tena ni makao mazuri sana.
Je, wewe rafiki yangu waishi wapi?
Sungura: Hapa hapa unionapo ndipo pangu.
Ndovu: Hapa! Utaishije hapa mahali wazi jinsi hii?
Sungura: Huoni nyasi na vichaka? Hivi vyatosha kunisitiri
Mimi si mkubwa kama wewe.
Ndovu: Lakini hata hivyo jua kuchoma sana.
Je, mvua inaponyesha wewe hufanya nini?
Sungura: Hilo si neno. Vichaka hivi vyanitosha kabisa.
Mvua ikizidi hutorokea huko kwenye makao yako.
Ndovu: Ala! Kumbe wewe huingia kwa wenyewe bila hodi!
Sungura: Ah! Rafiki usiwe mchoyo, Pori lote hilo utalifanyia nini?
Ndovu: Silifanyii kitu. Karibu wakati wowotw.
Sungura: Asante sana rafiki.

 1. Mbali na kumsalimia, "liabari Bwana Ndovu," Sungura pia kumsalimia vipi?
  1. ..................................................
  2. ..................................................
 2. Mazungumzo hayo yanafanyika wapi? ..................................................
 3. Ndovu alikuwa ametoka kufanya nini?..................................................
 4. Elezea vile unavyofanya mvua ikinyesha..................................................
 5. Sungura anaishi wapi?..................................................
 6. Wakati wa jua kali huitwaje?..................................................
 7. Wakati wa mvua nyingi huitwa..................................................

Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali
Nyumba ni maskani ya mwanadamu. Watu huishi katika nyumba. Wasiojua kiswahili mufti huita,"Kwa nyumba." Kuna aina nyingi za nyumba. Kuna nyumba za ghorofa, vibanda, msonge, mapango, hema, mgongotembo, tembo, za mawe, za udongo, za zege na kadhalika. Sehemu za nyumba ni sakafu, kuta, mlango, madirisha, dari, paa na vizingiti.
Katika nyumba mna makabati, makochi, viti, mekoni na viliv yomo kama vile majiko, majokofu, karo, chanja, susu, sahani, nguma, vijiko, mabakuli na vinginevyo. Ujenzi wa nyumba huanzia kwenye msingi. Anayejenga nyumba za kawaida ni mjenzi. Anayejenga nyumba aushi za mawe huitwa mwashi.
Mwanadamu hutumia nyumba kuwa ni mahali pa kuishi, kulala, kupumzika, kujisitiri, kujificha, kula na kupikia. Wasomi hutumia nyumba kwa masomo. Wasakamali hufungua biashara zao katika nyumba.

 1. Nyumba ni maskani ya wanadamu. Maskani ni .................................
  1. maskini
  2. mandari
  3. makao
  4. masika
 2. Watu wanaishi ..................................................
  1. kwa nyumba
  2. nyumba
  3. katika nyumba
  4. katika nyumbani
 3. Nyumba zinazojengwa nyingine zikiwa juu kwa juu ya nyingine ni?
  1. ghurufa
  2. ghorofa
  3. dari
  4. kasri
 4. Nyumba ya kienyeji yenye paa la pia ni ..................................................
  1. banda
  2. pango
  3. msonge
  4. tembe
 5. Mchanganyiko wa mchanga, kokoto, maji na sarufi ni ..................................................
  1. zogo
  2. zuge
  3. zege
  4. zugo
 6. Sehemu ya nyumba iliyo juu au mkabala wa sakafu ni?
  1. Paa
  2. Dari
  3. Roshani
  4. Kuta
 7. Chombo cha chungu iii paka
  1. chanja
  2. dari
  3. mbeleko 
  4. susu
 8. Nyumba aushi ni nyumba ya ..................................................
  1. ghorofa
  2. mawe
  3. zege
  4. kudumu
 9. Anayejenga nyumba za mawe ni ..................................................
  1. mjenzi
  2. mwashi
  3. mjengaji
  4. mwokaji
 10. Nyumba kwa mwanadamu ni kama nini kwa mchwa?
  1. Mzinga
  2. Kisima
  3. Mlima
  4. Kichuguu

Kusoma kwa sauti
Wiki 3 Ijumaa
Soma kifungu hiki
Mama aliniacha nyumbani mimi na mtoto wetu mdogo. Nilimpenda sana mtoto wetu Nurika. Tulicheza na kucheka pamoja. Nilimwimbia wimbo mzuri. Nurika alikua mtoto mwenye furaha. Mara niliskia mlango wa nyumba ukigongwa. Nikaitikia, "karibu!" Nilidhani ni rafiki yangu Sifu amekuja kwetu kucheza na mimi.
Nifipofungua mlango, nilimwona mtu mgeni kabisa. Akarauliza, "mama yako yuko wapi?" Nilimjibu, "Ameenda sokonit"
Mgeni aliketi kata kabla sijamwambia akae. Akaniambia, "mimi ni rafiki ya mama yako. Nitamngoja mpaka aje kutoka sokoni. Nenda dukani ukaniletee soda ninywe" Alinipa pesa. Nikakimbia kwenda dukanii kumnunulia soda.
Niliporudi sikumkuta mgeni huyo. Alitoroka akaenda na mtoto wetu Nurika. Nililia sana. Mama aliporudi alinikuta nikilia. Aliponiuliza sababu ya kulia nilimwambia, "Amekuja mwanamke rafiki yako, akanituma dukani. Kurudi sijamkuta. Ameenda na mtoto wetu Nurika.......". Polisi bado wanamtafuta mama mwizi wa mtoto wetu mpaka leo.

Mwanafunzi amsomee mzazi au mlezi wake kifungu hiki, kwa muda wa dakika moja kisha wahesabu manano aliyoyasoma.
Watumie mwongozo wakutathminia ufuatao
Kuzidi matarajio  kufikia matarajio  Kukaribia matarajio  Mbali na matarajio 
 Anasoma kutamka kwa usahihi zaidi ya maneno 65  Anasoma kutamka kwa usahihi maneno 61 kwa muda wa dakika moja Anasoma kutamka kwa usahihi kati ya maneno 30-60 kwa dakika moja  Anasoma kutamka kwa usahihi chini ya maneno 30 kwa muda wa dakika moja 

KUANDIKA
Kifungu cha 1   Wiki 4 Jumanne
Kamilisha kifungu hiki kwa kujaza mapengo ukitumia mojawapo ya maneno uliyopewa.
Mwari ni msichana aliyemaliza darasa ................1.................. (ya, la) nane mwaka jana. Alipita mtihani wake ...............2...................(kwa , wa) darasa hilo. Amepata mwaliko ...............3...................(ya, wa) kujiunga na shule ...............4...................(ya, na)upili. Alifurahia sana na matokeo...............5...................(hii, haya). Sasa anajiona msichana ...............6...................(mkubwa, kubwa) yuko kidato ...............7...................(ya, cha) kwanza. Aliomba mama ...............8...................(wake, yake) ruhusa aende Mombasa. Kwanza mama alikataa. Alisema msichana wake ni ...............9...................(mdogo, kidogo). Charo alienda kwenye kituo ...............10...................(ya, cha) mabasi.

Kifungu cha 2;  Wiki 4 Ijumaa
Kamilisha kifungu hiki kwa kujaza mapengo ukitumia mojawapo ya maneno uliyopewa

Katika dunia hii mtu ...............1...................(akifaa, anafaa)kuishi na wengine vyema. Mahusiano ...............2...................(kati ya, baadhi ya) watu ...............3...................(anategemea, yanategemea) vitu vitatu ...............4...................(muhimu, maarufu). Kwanza ni ...............5...................(kumkubali, kujikubali) wewe mwenyewe.Pili ni kujali ...............6...................(msalahi, matu maini) ya wenzako ...............7................... (ili, ama) kuboresha uhusiano . Kitu cha tatu ni mahusiano mema ...............8...................(! , ,) adabu na heshima. Aisee! Uhusiano mwema ni jambo la ...............9...................(kupiga jeki, kutia moyo). Ni ...............10...................(vyema, wema) kushirikiana.

Kifungu cha 3; Wiki 5 Jumanne
Kamilisha kifungu hiki kwa kujaza mapengo ukitumia mojawapo ya maneno uliyopewa

Kabla ...............1...................(nimeanza, sijaanza) kula, mimi ...............2...................(hunawa, huoga) mikono ...............3................... (zangu, yangu). Baada ya hapo humshukuru...............4...................(ndugu, mungu) kisha huanza ...............5...................(kula, kukulia). Chakula kikiwa ...............6...................(tamu, kitamu) mimi humshukuru ...............7................... (mpishi, bawabu). Chakula kikiwa ...............8...................(mbaya, kibaya) huwa sisemi kitu maana sitaki kukosa...............9................... (adabu, adhabu). Mtu...............10...................(msafi, mwema) hushukuru kwa kila jambo.

 

KUANDIKA
Wiki 5 Ijumaa
1. Panga sentesi zifuatazo ili kuunda hadithi 

 1. Nilipofika nyumbani nilienda chumbani mwangu
 2. Moyo wangu ulipenda kazi ya ualimu
 3. Nilitaka kufungua hospitali kubwa nikiwa mkubwa
 4. Siku moja mwalimu alituambia tuandike insha
 5. Hospitali yangu ingewasaidia watu wengi
 6. Nilifurahi sana
 7. Nilishindwa kuchagua kati ya ualimu na udaktari
 8. Niliwaza kuhusu kazi ninayoipenda
 9. llihusu kazi tunayoipenda
 10. Lakini ndoto yangu ilikuwa kuwa daktari
 11. Niliamua kuandika kuhusu kazi zote zinazozipenda

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Tazama picha hii kisha uandike insha kuhusu NYUMBANI KWETU
myumbani kwetu hfgygfdauyd

NYUMBANI KWETU

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SARUFI
Wiki 6 Jumanne

 1. Jaza mapengo kwa NOMINO pekee
  1. ............................................kimevunjika (chote, kiti)
  2. ............................................amenunuliwa (mbuzi, yule)
  3. ............................................hukimbia mbio (nyumba, duma)
  4. Ukiendesha ............................................kasi utapata ajali (kabisha, gari)
  5. ............................................wazuri wana adabu (wanafunzi, wake)
 2. Pigia mstari vitenzi katika sentensi hizi
  1. Carol alitembea kwa muda mrefu
  2. Tafadhali imba wimbo huo kwa sauti
  3. Njoo kwetu kesho kutwa
 3. Jaza mapengo kwa vitenzi
  1. Mpishi............................................chakula kitamu. (amepika, wetu)
  2. Mwalimu............................................kwa ustadi. (mzuri, alifundisha)
 4. Jaza mapengo kwa vivumishi
  1. Mazingira............................................hayaleti magonjwa (safi, masafi)
  2. Sauti ............................................humtoa nyoka pangoni (nzuri, mzuri)
  3. Sauti ............................................humtoa nyoka pangoni (nzuri, mzuri)
  4. Nguo ............................................huoshwa. (chafu, dogo)
  5. Mama amepika vyakula............................................(tamu, vitamu)
 5. Onyesha vitenzi, nomino na vivumishi kwenve kibofu hiki chenye maneno.
  5 yjugduyadia

   vitenzi nomino  vivumishi 

                                                   

   

   

                                                                                           
 6. Piga mstari viwakilishi katika sentensi hizi
  1. Vizuri vimepikwa haraka
  2. Wachache waliwasili karamuni
  3. Kingi kimewatosha
  4. Wakubwa watacheza vizuri
  5. Mwingine ameanguka shimoni
 7. Tunga sentensi ukitumia vielezi vifuatavyo
  1. Polepole:....................................................................
  2. Nyumbani:....................................................................
  3. Saa tano: ....................................................................
 8. Andika jibu linalofaa
  1. Anna ...................................Rajab ni watoto wa mama mmoja. (na, halafu)
  2. Ukivaa shati, unaweza  ...................................kuvalia tai. (pia, na)
  3. Mzee yule ana sifa nzuri  ...................................si mbaya. (bali, wala)
  4. Nyanya alivalia rinda zito  ................................... kulikuwa na baridi. (kwa sababu , kwa hivyo)
  5. Sidiria ni vazi la wanawake ...................................soksi huvaliwa na watu wote.
 9. Jaza nafasi kwa kihusishi kinacchofaa
  1. Ng'ombe wawili wamelala  ................................... ya zizi. (ndani ya, juu ya)
  2. Lori limetua mzigo ...................................barabara (nje ya, kando ya)
  3. Kikombe kimewekwa  ................................... ya meza(juu ya, baada ya)
  4. Shimizi ni vazi ambalo huvaliwa  ................................... ya nguo (nje ya, ndani ya)
  5. Nitakutembelea  ...................................kumaliza kazi. (kati ya, baada ya)
 10. Tambua vihusishi, viunganishi, vihisishi kwenye wingu
  clud uytuadgiud
  Viunganishi  Vihusishi  Vihisishi 

   

   

   

   

     
 11. Andika nomino tano katika ngeli ya A-WA kwa umoja na wingi
    Umoja   Wingi 
   a                                                                                                      
   b    
   c    
   d    
   e    
 12. Andika sentensi kwa wingi
  1. Kipofu amepotea
  2. Mbu amemuuma mtu
  3. Samaki anaishi majini
 13. Jana kwa kiambishi kinachofaa
  1. Mpishi.................................na pika chakula.
  2. Madakatari .................................mewatibu wagonjwa.
 14. Paka rangi kwenye mraba nomino katika ngeli ya U-I
  Maneno: mkebe, miamba, mwiko, mguu, mpunga, mche, mkono, mto, mkwaju, mwiba, mkebe 
  words jygauyda
 15. Maneno haya yako katika ngeli gani?
  1. Visigino...........................................
  2. jitu...........................................
  3. matunda...........................................
  4. mwanafunzi...........................................
  5. majina...........................................

MSAMIATI
Wiki 6 Ijumaa

 1. Andika majina ya vitu vifuatavyo
  wewe zuygcy
 2. Taja vitu vingine vinavyopatikana nyumba na ueleze hutumiwa kufanyia nini
  1. ..................................................................................................................
  2. ..................................................................................................................
  3. ..................................................................................................................
 3.                                
  1. Chakula cha asubuhi huitwa ......................................
  2. Chakula chca mchana huitwa ......................................
  3. Kiporo ni nini?......................................
  4. Tuna ......................................wa mikono tukisha kula.
  5. ......................................ni mchele ulio pikwa.
 4. Mavazi haya huitwaje?
  4 ayuhguyad
 5. Andika majina ya mavazi uliyovalia
  1. ........................................................................
  2. ........................................................................
  3. ........................................................................
  4. ........................................................................
 6. 5 auygdyuad
  Watu huvalia mavazi kama haya wakati gani?
 7. Tazama mchoro huu
  compass
  1. Hii ni ........................................................................
   sehemu 1,2,3 na 4 ni
   1. ........................................................................
   2. ........................................................................
   3. ........................................................................
   4. ........................................................................
  2. Jua huchomoza upande gani?........................................................................
  3. Jua hutua upande gani?........................................................................
  4. Kusini ni kwa kaskazini kama vile ........................................................................ ni kwa magharibi
 8. Jaza Mapengo
  1. Mama mja ........................................................................alijifungua mwana wa kike
  2. Shashi hutumiwa mtu akienda msa........................................................................
  3. Ugonjwa wa kipindupindu husababisha mtu kuende........................................................................
 9. Andika majina ya matunda haya
  fruits
 10. Mimea hii huzaa nini?
  1. Mharagwe:.....................................................................
  2. Mhindi:.....................................................................
  3. Mbuni:.....................................................................
  4. Mkorosho:.....................................................................
  5. Mwembe:.....................................................................
 11. Andika majina ya wanyama waonekanao kwenye picha
  wild animals iuygahda
 12. Andika sentensi mbili kuelezea umuhimu wa wanyama hawa
  1. .....................................................................
  2. .....................................................................
 13. Andika visawe vywa maneno haya
  1. gereza .....................................................................
  2. tarakilishi.....................................................................
  3. tabibu.....................................................................
  4. chakula.....................................................................
  5. hekima.....................................................................
 14. watu hawa wanafanya kazi gani ili kijipatia mapato
  14 ahyhydguad


MASWALI

Kusikiliza Na Kuzungumza 

 1.                               
  1. toa     doa
  2. papa  baba
  3. jini      chini
  4. kuku    gugu
 2. Pemba beba
 3. Mruba
 4.                  
  1. nzuri/ njema
  2. sijambo
  3. Asante
  4. Pole 
  5. marahaba
  6. Binuru 
 5.                              
  1. Kitanda 
  2. Njia 
  3. nyayo 
  4. usingizi
  5. mwiko 
 6.                    
  1. kaburi
  2. mwisho
  3. utakunasa 
  4. heri
  5. Haraka
 7. Anayekataa mawaidha ya wakubwa wake mabaya humpata
 8.                      
  1. alipiga ripoti 
  2. aliomba ruhusa 
  3. atii amri 
  4. anajua 
  5. kumtia moyo 
 9.                        
  1. nina 
  2. Waraka
  3. mkwasi
  4. tabibu 
 10.                          
  1. Mkali
  2. mrefu
  3. waoga 
  4. baridi
  5. mfupi
 11.              
  1. Kuchora
  2.                        
   1. kuifadhi mahali safi
   2. Kuikunja vizuri 
   3. Kuitorarua

Sehemu ya 1

 1. itategemea mwanafunzi
 2. Vinajenga mwili
 3. Hujikinga kutokana na magonjwa
 4. Amedhoofika

Sehemu ya PIli

 1. Mwajuma, Atieno, Kamau 
 2. Kuimarisha afya ya mwili 
 3. Sikiliza mama wee

KUSOMA
Taarifa ya 1 

 1. Jumamosi 
 2. Baku 
 3. Mwewe 
 4. Alimrushia jiwe
 5. Waliruka angani 
 6. Bundi 
 7. Walipomwona mbuni
 8.                        
  1. Kanga
  2. Tausi 
  3. Mbuni
  4. Chiriku 
  5. Bundi

Taarifa ya 2                

  1. hujambo?
  2. waambaje 
 1. porini 
 2. kutafuta chakula 
 3. hutorokea nyumbani 
 4. porini penye nyasi na vichaka 
 5. kiangazi 
 6. masika/ kifutu

Soma Kifungu 

 1. C
 2. C
 3. B
 4. C
 5. C
 6. B
 7. D
 8. D
 9. B
 10. D

KUANDIKA
Kifungu cha 1

 1. la
 2. wa
 3. wa
 4. ya
 5. haya
 6. mkubwa
 7. cha
 8. yake
 9. mdogo
 10. cha

Kifungu cha 2

 1. anafaa
 2. kati ya
 3. Yanategemea 
 4. Muhimu
 5. Kujikubali
 6. Maslahi
 7. Ili
 8. ,
 9. kutia moyo
 10. Vyema

Kifungu cha 3

 1. sijaanza
 2. hunawa 
 3. yangu
 4. mungu 
 5. kula 
 6. kitamu 
 7. mpishi 
 8. kibaya 
 9. adabu 
 10. mwema

SARUFI

 1.                          
  1. Kiti
  2. Mbuzi
  3. Duma
  4. Gari
  5. Wanafunzi
 2.                      
  1. Alitembea
  2. Imba 
  3. Njoo
  4. Ruka
 3.                  
  1. Amepika
  2. Alifundisha
 4.                          
  1. Safi
  2. Nzuri
  3. Nzuri
  4. Chafu
  5. Vitamu

Vitenzi
Ruka  Suka Kata  Imba Tembea

Nomino
Mkulima kalamu Nguo Mwamba Meza

Vivumishi
Nyeusi Mabivu Warefu Ndogo

 1.              
  1. Vizuri
  2. Wachache
  3. kingi 
  4. Wakubwa
  5. mwingine
 2.                    
  1. Tembea pole pole
  2. Nilienda nyumbani
  3. Walifika saa land
 3.                        
  1. na
  2. pia
  3. bali 
  4. kwa sababu
  5. lakini
 4.                  
  1. Ndani ya
  2. kando ya
  3. Juu ya
  4. Ndani ya
  5. Baada ya 
  1. Viunganishi
   Pia            Na            Kwani           Lakini
  2. Vihusishi
   kando ya           Juu ya           Chini ya
  3. Vihisishi
   Aha!           Do!           Huree! Lol
 5.                          
  1. mtoto, watoto 
  2. Mtoto Watoto
  3. Mwanafunzi Wanafunzi
  4. Ng'ombe Ng'ombe
  5. Daktari Madaktari
  6. Bata Mabata
 6.                    
  1. Vipofu wamepotea
  2. Mbu wamewauma watu
  3. Samaki wanaishi majini
 7.                      
  1. wa
 8. Mraba 
 9.                      
  1. KI-VI
  2. LI- YA 
  3. LI- YA 
  4. A-WA 
  5. LI-YA

MSAMLATI 

 1.                  
  1. Kitanda 
  2. Chumba 
  3. balbu 
  4. Meza 
  5. Kochi
  6. Televisheni/Runinga
 2.                              
  1. Sahani ya kulia chakula 
  2. Blanketi la ujifunikid
  3. kikombe cha kunywea maji
 3.                    
  1. Staftahi / kifungua kinywa 
  2. Chamcha/ kishuka 
  3. Chakula kilicholala
  4. nawa
  5. wali 
 4.                
  1. kizibao 
  2. rinda
  3. kaptura/ bomb
  4. suruali 
  5. shati
  6. fulana
 5.                  
  1. sketi 
  2. sweta 
  3. chupi 
  4. blauzi
 6. wa baridi
 7.                          
  1.                                
   1. Kaskazini
   2. Mashariki 
   3. Kusini
   4. Magharibi
  2. Mashariki 
  3. Magharibi 
  4. Mashariki 
 8.                            
  1. Mzito 
  2. Lani
  3. esha
 9.                    
  1. machungwa
  2. реа 
  3. nanasi 
  4. tufaha 
  5. tikiti maji in ndizi
 10.                      
  1. maharagwe
  2. mahindi 
  3. kahawa
  4. bibo
  5. maembe 
 11.                      
  1. tembo/ Ndovu
  2. twiga
  3. kifaru 
  4. Mamba
  5. Simba
  6. Chui 
 12.                          
  1. Huleta fedha za kigeni kutokana na utalii 
 13.                            
  1. Jela
  2. Televisheni 
  3. Daktari
  4. Mlo
  5. Busara 
 14.                                            
  1. Ukulima
  2. Daktari
  3. Uchukuzi
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Homework Activities - CBC Grade 4.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students