Wednesday, 10 November 2021 09:30

Kiswahili Activities Questions and Answers - Grade 5 End of Term 2 Exams Set 1

Share via Whatsapp

KUSIKILIZA NA KUONGEA, KUSOMA KWA SAUTI

Sehemu ya A: Kusikiliza na kuongea

Ningependa tuzungumze kuhusu heshima na adabu. Wewe ni kiranja wa darasa lako una mazungumzo na mwalimu wako wa darasa.

 1. Anza mazungumzo kwa maamkizi yafuatayo.
  (Mwanafunzi ajibu)
 2. Taja maneno ya adabu ambayo kama kiranja unawasisitizia wanafunzi kuyatumia darasani.
  (Mwanafunzi ajibu)
 3. Eleza mwalimu umuhimu wa kuwa mwanafunzi mwenye heshima na adabu.
  (Mwanafunzi ajibu)
 4. Toa maelezo mafupi vile utakavyoonyesha heshima na adabu kwa mgeni aliyealikwa nyumbani kwenu.
  (Mwanafunzi ajibu)
 5. Taja maneno ya heshima na adabu badala ya maneno uliyopewa
  1. Mtoto anahara _________________________
  2. Fatuma ana mimba ___________________________
  3. Halima amezaa ________________________

Sehemu ya B: Kusoma Kwa Sauti

Mama alikumbuka kuwa baba alisahau kumeza dawa. Aliingia chumbani na kutoka na vidonge viwili vya dawa akampa baba aweze kumeza kwa maji. Baba alikuwa na ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu.

Alikuwa anatueleza kuwa ugonjwa wake ulitokana na hali ya maisha katika harakati zake za biashara ambayo ilikuwa mara inapanda mara inashuka. Alikuwa akizinunua bidhaa kutoka Uchina na kuziuza humu nchini. Ingawa aliipenda biashara hiyo, aliichukia hali ile ya ugonjwa na hivyo akaamua kupunguza shughuli zake na kuongeza muda wa kupumzika nasi nyumbani.

Baba alipokata kauli kupunguza shughuli aliendelea kuwa na afya nzuri. Tuliendelea kuzungumza naye mambo aliyofurahia kusikiliza kama vile umilisi tuliokuwa tumepata shuleni. Hasa, alifurahi tulipomwambia tulijifunza kuhusu jinsi ya kuzuia magonjwa. Tulimweleza pia kuhusu magonjwa yanayotokana na hali za maisha kama vile kisukari na shinikizo la damu.

SEHEMU YA A: Ufahamu

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata (alama 5)

Unapotembea mjini, chukua tahadhari kubwa sana. Kuna matapeli wanaohadaa watu mjini. Vile vile matapeli hao hujiweka katika makundi ili kungojea watembezi wanaoonekana wageni. Mara wanapowagundua, wao hunasa pesa, simu na vitu vingine na kukimbia navyo. Pia kuna wale hutumia maneno matamu. Wao hukuandama na ukifika kichorochoroni watakupora na kukimbia. Wengine watakupiga na kukuacha umeumia. Iwapo unataka msaada wowote, basi mtafute bawabu au askari akusaidie. Usijiingize kwenye shida tupu bure.

Maswali

 1. Kulingana na habari ni watu gani wanaoiba pesa? ___________________________
 2. Mwandishi anatushauri tufanye nini tunapotembea mjini? ____________________________
 3. Kamilisha: Maneno matamu humtoa __________________ pangoni.
  1. simba
  2. nyoka
  3. sungura
  4. mdudu
 4. Eleza maana ya neno wanaohadaa. _______________________
 5. Andika maana ya neno 'matapeli ________________________
 6. Unapofika vichochoroni huwa unafanyiwa nini? ________________________

SEHEMU YA B; SARUFI

 1. Chagua maneno yaliyopo kwenye mabano kujaza mapengo
  ____1____.anapenda sana kuogelea majini. Yeye hutaga mayai makubwa makubwa. ____2____ yake ni tamu sana. Kuku pia hutaga _____3_____ japo madogo kushinda va bata. Nyama va kuku pia ni _____4_____ Kuna kuku wa kienveji na kuku wa ______5_______ . Kuku wa gredi huwa na mapato ya juu zaidi. Wao hukua kwa haraka na kutaga mayai ______6______.
  ( mayai, tamu, nyama, bata, gredi, hukiwa, mengi)
 2. Jaza pengo kwa kutumia viunganishi vifaavyo.
  1. Juma alikula ______________________ hakushiba. (kwa sababu, lakini, pia)
  2. Tulipita mtihani _____________ tulifanya bidii. (lakini, na, kwa sababu)
  3. Halima ________________ Fatuma wanaosha vyombo. (na, lakini, kwa sababu)
  4. Waliadhibiwa ______________________ walivunja sheria za shule. (pia, kwa sababu, na) (5
 3.  Andika sentensi zifuatazo kwa umoja.
  1. Miti ya mapera imekatwa.
   _________________________________________________
  2. Nguo zao ni chafu sana.
   _________________________________________________
  3. Viti vizuri vitauzwa.
   _________________________________________________
  4. Wakulima wanalima kwa bidii.
   _________________________________________________
  5. Maembe hayo ni matamu.
   _________________________________________________
 4. Andika kinyume cha nomino hizi
  1. Mzee ____________________________________
  2. Mchana __________________________________
  3. Maskini __________________________________
  4. Rafiki ____________________________________
  5. Mfalme ___________________________________
 5. Pigia mstari nomino za makundi katika sentensi zifuatazo
  1. Barabarani kulikuwa na mlolongo wa magari.
  2. Safu ya milima hupendeza.
  3. kikosi cha askari kilikuwa kimesimama barabarani.
  4. Fatuma alinunuliwa jozi ya viatu.
  5. Mama alinunua pakacha la matunda kutoka sokoni.
 6. Kamilisha methali hizi
  1. Mgagaa na Upwa. ___________________________
  2. Achanikaye kwenye mpini ____________________________
  3. Mtumai cha nduguye ___________________________
 7. Tunga sentensi ukitumia maneno yafuatayo.
  1. Mlindalango
  2. Vinasasauti

INSHA

Andika insha kuhusu;

 JIRANI YANGU

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

KUSIKILIZA NA KUONGEA

 1. Anaendesha
 2. Ni mjamzito
 3. Anejufungua

LUGHA

Sehemu ya A 

 1. Matapeli
 2. Mtafute bawabu na askari
 3. Nyoka
 4. Wanaodanganya
 5. Wezi
 6. Kukupora

Sehemu ya B

 1.  
  1.  Bata
  2. Nyama
  3. Mayai
  4. Tamu
  5. Gredi
  6. Mengi
 2.  
  1. Lakini
  2. Kwa sababu
  3. Na
  4. Kwa sababu
 3.  
  1. Mti wa mapera umekatwa
  2. Nguo yake ni chafu sana
  3. Kiti kizuri kitauzwa
  4. Mkulima analima kwa bidii
  5. Embe hilo ni tamu.
 4.  
  1. Kijana
  2. Usiku
  3. Tajiri
  4. Adui
  5. Malkia
 5.  
  1. Mlolongo wa magari
  2. Safu ya milima
  3. Kikosi cha askari
  4. jozi la viatu.
  5. pakacha la matunda
 6.  
  1. Hali wali mkavu
  2. Halali njaa
  3. hafi maskini
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Activities Questions and Answers - Grade 5 End of Term 2 Exams Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students