Tuesday, 07 September 2021 13:39

Kiswahili Activities - Grade 5 End Term 1 Exam 2021 SET 2

Share via Whatsapp

COMPETENCY BASED CURICULUM
GREDI YA 5, MWISHO WA MUHULA WA 1
SHUGHULI ZA KISWAHILI
JINA....................................................SHULE............................................

ZOEZI 1: KUSOMA KWA UFAHAMU
Soma kifungu kifuatacho kisha uyjibu swali la 1 hadi la 7

Mipango yote ya sherehe ya kuzaliwa kwa baba yangu ilikuwa imepangwa ikapangika.Ilikuwa siku ya tatu ya juma. Baba alikuwa akikamilisha miaka thelathini na tisa. Yeye hakuwa amekula chumvi nyingi kama alivyokuwa babaye Meishisana.

Mapochopocho ya vyakula mbalimbali yalikuwa yakinukia mezani na hata mekoni. Vyakula kama vile pilau, biriani , maandazi na vibanzi vilivutia sana machoni pa wageni watano waalikwa. Nilishangaa nilipomwona Bwana Kauleni akidondokwa na mate kwa sababu ya kuitamani keki yenyewe. Watu wengine ambao sikuwatambua kwa majina yao, walikuwa wameketi kitako sebuleni huku wamejipamba kweli kweli. Bila shaka wote walijawa na tabasamu nyusoni pao. Keki yenyewe ilikuwa tamu kama halua. Mimi mwenyewe nilihusika kwa kuwakaribisha marafiki zangu kwenye viti baada ya kuvipanga.

Maswali

 1. Je, kisa hiki kinahusu sherehe ya nani? 
  ________________________________
 2. Sherehe yenyewe ilikuwa siku gani ya juma?
  ________________________________
 3. Mwandishi alitumia maneno, "hakuwa amekula chumvi nyingi." Je, hii inamaanisha nini ?
  ________________________________________________________________
 4. Wageni walikuwa wameketi kitako. Pigia mstari kielezi katika sentensi hii.
  ________________________________
 5. Je, sherehe hii ilihudhuriwa na wageni wangapi waalikwa?
  ________________________________
 6. Taja jina la babuye mwandishi.
  ________________________________
 7. Kifungu ulichokisoma kinahusu nini?
  ________________________________

  Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu swali la 8 hadi la 14.

  Mwaka huu ulipoanza, sote tulifurahi kurudi katika shule yetu. Shule hiyo inajulikana kama Mematele. Ina wanafunzi elfu moja na mia mbili na mabasi sita. Mabasi yote ya shule hiyo yamepakwa rangi ya manjano.
  Tulipowasili shuleni, tuliingia madarasani na kuketi kwenye viti vyetu. Mwalimu mmoja ambaye tulimpenda sana alingia darasani na kutuamkua, " Hamjambo wanafunzi " Nasi tukajibu, "Hatujambo
  mwalimu Matunda. Shikamoo"

  Kengele ilipopigwa tulielekea gwarideni Tulisimama wima tulipokuwa tukiimba wimbo wa taifa. Baadaye mwalimu alitukagua endapo kucha zetu zilikuwa safi. Mwalimu wetu alitushauri tuwe tukinywa maji mengi kila siku ili tuwe na afya njema.

  MASWALI
 8. Malizia sentensi hii
  Mwaka huu ulipoanza sote tulifurahi 
  ________________________________
 9. Mwandishi husomea katika skuli gani?
  ________________________________
 10. Shule ya mwandishi ina wanafunzi wangapi?
  ________________________________
 11. Mabasi ya shule katika nchi hii ya msimulizi yamepakwa rangl gani?
  ________________________________________________________________
 12. Salamu hamjambo hujibiwa hatujambo je, masalheri hujibiwa aje?
  ________________________________
 13. Ni nani aliwashauri wanagenzi kunywa maji mengi?
  ________________________________
 14. Kwa nini wanafunzi walishauriwa kunywa maji mengi?
  ________________________________

ZOEZI II:SARUFI

 1. Teua salamu ambayo haijaambatanishwa ipasavyo.
  Habari ya jioni.... njema
  Kwa heri..... ya kuonana
  Alamsiki.... aleikum salaam
  Makiwa .... unayo
 2. Je, kati ya maneno haya katika kamusi, ni neno gani litakuwa la pili?
  Muhubiri, Muhutasari, Muhula, Mtihani, Mshtakiwa ________________________________
 3. Mstatili huu una maneno matano ya nomino za vitenzi-jina. Je, ni neno lipi halifai kuwa hapa?
  [Kulala, Kukimbia, Kalia, Kusoma, kutibiwa]
  ________________________________

  Andika kwa wingi.
 4. Mtoto aliacha dawati lake shuleni.
  ________________________________
 5. Mwalimu wangu huja mapema shuleni
  ________________________________

  Chagua neno lifaalo kujaza nafasi.
 6. Matata ___________nyanya samaki. (alibeba, alimbebea, alimbeba)
 7. Tulienda sokoni ___________tununue matunda. (ili, kwa sababu).

 8. Kamilisha methali hii. Asiyekujua ___________{akuthanini, hakuthamini, hakudhamini}
 9. Ni sentensi gani haijakanushwa vyema?
  Tunaenda sokoni Hatuendi sokoni
  Mama yangu amechelewa  Mama yangu hachelewi 
  Walionana mwaka jana Hawakuonana mwaka jana.
  Juma ni mwanafunzi hodari  Juma si mwanafunzi hodari
 10. Nomino,"jua, lepe, jasho, joto na giza," hupatikana katika ngeli ya ___________
 11. Andika sentensi hii katika hali ya ukubwa
  Mtoto wake anasoma _________________________________
 12. Je, sentensi hii iko katika wakati gani?______________________
  Mlinzi mwenyewe analilinda rinda la mama.
 13. ______________________(Karamu ,Ghulamu, Kalamu) ya arusi ilikuwa ya kupendeza sana.
 14. Siku hiyo ___________(pipi,vivi, bibi) arusi alivaa gauni jeupe pe pe pe.
  Jaza mianya iliyoachwa kwa maneno yafaayo kutoka kwenye mabano (Shule, mwiko, vitunguuu,, sabuni)
 15. Mama alipokuwa akisonga ugali alitumia______________________
 16. Idadi ya wanafunzi katika ___________yetu ni elfu mbili.

INSHA
Andika insha kuhusu: MWALIMU NIMPENDAYE

MAAKIZO

 1. Sherehe ya kuzaliwa ya baba( ya mwandishi)
 2. siku ya tatu
 3. Hakuwa mzee sana
 4. kitako
 5. watano
 6. Meishisana
 7. sherehe ya siku ya kuzaliwa
 8. kurudi katika shule yetu
 9. Mematele
 10. elfu moja mia mbili
 11. manjano
 12. aheri
 13. mwalimu
 14. wawe na afya njema
 15. alamsiki
 16. mtihani
 17. kalia
 18. watoto waliacha madawati yao shuleni
 19. walimu wetu huja mapema shuleni
 20. alimbebea
 21. ili
 22. hakudhamini
 23. mama yangu amechelewa
 24. LI-YA
 25. jitoto lake linasoma
 26. wakati uliopo
 27. karamu
 28. bibi
 29. mwiko
 30. shule
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Activities - Grade 5 End Term 1 Exam 2021 SET 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students