Stella

Stella

10
November
 1. Grade five pupils had put water in different containers as shown below.
  Grade 5 End Term 2 sci Set 1 Q1
  They concluded that liquids do not have a  __________________________________
 2. List two poor conductors of heat. 
  1. _______________________________
  2. _______________________________
 3. Materials which do not allow any light to pass through them are called ______________________ materials.
 4. Write three diseases that affect the breathing system.
  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
 5. List two green non-flowering plants.
  1. ________________________________
  2. ________________________________
 6. Importance of flowering plants.
  1. ________________________________
  2. ________________________________
 7. Name four water borne diseases.
  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
  4. _________________________________
 8. Write two laying mammals.
  1. ________________________________
  2. ________________________________
 9. Animals with varying body temperature are called ___________________________________
 10. Write three signs and symptoms of cholera.
  1. _________________________________
  2. _________________________________
  3. _________________________________
 11. Muscles that hold the head up and move it in all directions are called ____________________________________
 12. The 3Rs means:
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________
 13. Name three internal body parasites.
  1. ______________________________________
  2. ______________________________________
  3. ______________________________________

AGRICULTURE

 1. A ___________________________ is a place where mature plants grow and are taken care
 2. Write two reasons for using tools properly.
  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
 3. List three materials which can be re-used for gardening in places with little space.
  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
 4. Write down three importances of compost manure in the farm.
  1. __________________________________
  2. __________________________________
  3. __________________________________
 5. List three examples of climbing fruits.
  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
 6. Why is a nursery bed raised above the ground? __________________________________
 7. The process of collecting the deposited top fertile soil from deposition sites is called _____________________________
 8. Identify the type of soil erosion below 
  Grade 5 End Term 2 sci Set 1 Q8

 9. List two organic wastes used in making compost manure.
  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
 10. Write two farming practices that help to conserve water.
  1. _____________________________________
  2. _____________________________________
 11. Write the small animal controlled using the repellant crop below. Onions
 12. Grade five pupils grouped the following crops in the table below. 
  • maize 
  • rice
  • cowpeas
  • sukuma wiki
  • beans
  • pumpkin
    Cereals       Vegetables    
      

MARKING SCHEME

 1. Definite shape
 2.  
  • Plastic
  • Wood
  • Glass
  • Feathers
  • Cloth
 3. Opaque
 4.  
  1. Cold
  2. Asthma
  3. Pneumonia
  4. Tuberculosis
  5. Covid-19
  6. Coughs
 5.  
  • Algae
  • Mosa
  • Fern
  • Pine
  • Cedar
  • Liverworts
 6.  
  • Source of food
  • Control soil erosion
  • Soutrce of medicine
  • Source of firewood
  • Source of income
  • Beautify environment
 7.  
  1. Typhoid
  2. Bilharzia
  3. Cholera
  4. Dysentry
 8.  
  1. Duck billed patypus
  2. Spiny ant eaters
 9. Cold blooded
 10.  
  1. Body weaknesses
  2. Fever
  3. headache
  4. Vomiting and wateryDiarrhoea
  5. Loss of fluids and severe dehydration
 11. neck muscles
 12.  
  1. Reuse
  2. Recycle
  3. Reduce
 13.  
  1. Roundworms
  2. Tapeworms
  3. Hookworms
  4. Pinworms

AGRICULTURE

 1. Garden
 2.  
  • Safety measure
  • Long lasting
 3.  
  • Plastic containers
  • Bottles
 4.   
  • Reduces waste
  • Saves on fertilizer
  • Enhances soil quality and nutrients
 5. passion fruits, grapes, blackberries, kiwi fruits, raspberry fruits and gooseberry fruits.
 6.   
  • It is possible to provide favourable growth conditions
  • Easy weed control
 7. Soil recovery/restoration
 8.  
  1. Splash erosion
  2. Gulley erosion
 9.  plants materials, animal waste, food remains or kitchen wastes
 10.  mulching, shading, and cover cropping
 11.  Aphids
 12.   
   Cereals   Vegetables  
   Rice
   Maize
   Cowpeas
   Beans 
   Sukuma wiki 
   Pumpkin
10
November

KUSIKILIZA NA KUONGEA, KUSOMA KWA SAUTI

Sehemu ya A: Kusikiliza na kuongea

Ningependa tuzungumze kuhusu heshima na adabu. Wewe ni kiranja wa darasa lako una mazungumzo na mwalimu wako wa darasa.

 1. Anza mazungumzo kwa maamkizi yafuatayo.
  (Mwanafunzi ajibu)
 2. Taja maneno ya adabu ambayo kama kiranja unawasisitizia wanafunzi kuyatumia darasani.
  (Mwanafunzi ajibu)
 3. Eleza mwalimu umuhimu wa kuwa mwanafunzi mwenye heshima na adabu.
  (Mwanafunzi ajibu)
 4. Toa maelezo mafupi vile utakavyoonyesha heshima na adabu kwa mgeni aliyealikwa nyumbani kwenu.
  (Mwanafunzi ajibu)
 5. Taja maneno ya heshima na adabu badala ya maneno uliyopewa
  1. Mtoto anahara _________________________
  2. Fatuma ana mimba ___________________________
  3. Halima amezaa ________________________

Sehemu ya B: Kusoma Kwa Sauti

Mama alikumbuka kuwa baba alisahau kumeza dawa. Aliingia chumbani na kutoka na vidonge viwili vya dawa akampa baba aweze kumeza kwa maji. Baba alikuwa na ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu.

Alikuwa anatueleza kuwa ugonjwa wake ulitokana na hali ya maisha katika harakati zake za biashara ambayo ilikuwa mara inapanda mara inashuka. Alikuwa akizinunua bidhaa kutoka Uchina na kuziuza humu nchini. Ingawa aliipenda biashara hiyo, aliichukia hali ile ya ugonjwa na hivyo akaamua kupunguza shughuli zake na kuongeza muda wa kupumzika nasi nyumbani.

Baba alipokata kauli kupunguza shughuli aliendelea kuwa na afya nzuri. Tuliendelea kuzungumza naye mambo aliyofurahia kusikiliza kama vile umilisi tuliokuwa tumepata shuleni. Hasa, alifurahi tulipomwambia tulijifunza kuhusu jinsi ya kuzuia magonjwa. Tulimweleza pia kuhusu magonjwa yanayotokana na hali za maisha kama vile kisukari na shinikizo la damu.

SEHEMU YA A: Ufahamu

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali yanayofuata (alama 5)

Unapotembea mjini, chukua tahadhari kubwa sana. Kuna matapeli wanaohadaa watu mjini. Vile vile matapeli hao hujiweka katika makundi ili kungojea watembezi wanaoonekana wageni. Mara wanapowagundua, wao hunasa pesa, simu na vitu vingine na kukimbia navyo. Pia kuna wale hutumia maneno matamu. Wao hukuandama na ukifika kichorochoroni watakupora na kukimbia. Wengine watakupiga na kukuacha umeumia. Iwapo unataka msaada wowote, basi mtafute bawabu au askari akusaidie. Usijiingize kwenye shida tupu bure.

Maswali

 1. Kulingana na habari ni watu gani wanaoiba pesa? ___________________________
 2. Mwandishi anatushauri tufanye nini tunapotembea mjini? ____________________________
 3. Kamilisha: Maneno matamu humtoa __________________ pangoni.
  1. simba
  2. nyoka
  3. sungura
  4. mdudu
 4. Eleza maana ya neno wanaohadaa. _______________________
 5. Andika maana ya neno 'matapeli ________________________
 6. Unapofika vichochoroni huwa unafanyiwa nini? ________________________

SEHEMU YA B; SARUFI

 1. Chagua maneno yaliyopo kwenye mabano kujaza mapengo
  ____1____.anapenda sana kuogelea majini. Yeye hutaga mayai makubwa makubwa. ____2____ yake ni tamu sana. Kuku pia hutaga _____3_____ japo madogo kushinda va bata. Nyama va kuku pia ni _____4_____ Kuna kuku wa kienveji na kuku wa ______5_______ . Kuku wa gredi huwa na mapato ya juu zaidi. Wao hukua kwa haraka na kutaga mayai ______6______.
  ( mayai, tamu, nyama, bata, gredi, hukiwa, mengi)
 2. Jaza pengo kwa kutumia viunganishi vifaavyo.
  1. Juma alikula ______________________ hakushiba. (kwa sababu, lakini, pia)
  2. Tulipita mtihani _____________ tulifanya bidii. (lakini, na, kwa sababu)
  3. Halima ________________ Fatuma wanaosha vyombo. (na, lakini, kwa sababu)
  4. Waliadhibiwa ______________________ walivunja sheria za shule. (pia, kwa sababu, na) (5
 3.  Andika sentensi zifuatazo kwa umoja.
  1. Miti ya mapera imekatwa.
   _________________________________________________
  2. Nguo zao ni chafu sana.
   _________________________________________________
  3. Viti vizuri vitauzwa.
   _________________________________________________
  4. Wakulima wanalima kwa bidii.
   _________________________________________________
  5. Maembe hayo ni matamu.
   _________________________________________________
 4. Andika kinyume cha nomino hizi
  1. Mzee ____________________________________
  2. Mchana __________________________________
  3. Maskini __________________________________
  4. Rafiki ____________________________________
  5. Mfalme ___________________________________
 5. Pigia mstari nomino za makundi katika sentensi zifuatazo
  1. Barabarani kulikuwa na mlolongo wa magari.
  2. Safu ya milima hupendeza.
  3. kikosi cha askari kilikuwa kimesimama barabarani.
  4. Fatuma alinunuliwa jozi ya viatu.
  5. Mama alinunua pakacha la matunda kutoka sokoni.
 6. Kamilisha methali hizi
  1. Mgagaa na Upwa. ___________________________
  2. Achanikaye kwenye mpini ____________________________
  3. Mtumai cha nduguye ___________________________
 7. Tunga sentensi ukitumia maneno yafuatayo.
  1. Mlindalango
  2. Vinasasauti

INSHA

Andika insha kuhusu;

 JIRANI YANGU

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

KUSIKILIZA NA KUONGEA

 1. Anaendesha
 2. Ni mjamzito
 3. Anejufungua

LUGHA

Sehemu ya A 

 1. Matapeli
 2. Mtafute bawabu na askari
 3. Nyoka
 4. Wanaodanganya
 5. Wezi
 6. Kukupora

Sehemu ya B

 1.  
  1.  Bata
  2. Nyama
  3. Mayai
  4. Tamu
  5. Gredi
  6. Mengi
 2.  
  1. Lakini
  2. Kwa sababu
  3. Na
  4. Kwa sababu
 3.  
  1. Mti wa mapera umekatwa
  2. Nguo yake ni chafu sana
  3. Kiti kizuri kitauzwa
  4. Mkulima analima kwa bidii
  5. Embe hilo ni tamu.
 4.  
  1. Kijana
  2. Usiku
  3. Tajiri
  4. Adui
  5. Malkia
 5.  
  1. Mlolongo wa magari
  2. Safu ya milima
  3. Kikosi cha askari
  4. jozi la viatu.
  5. pakacha la matunda
 6.  
  1. Hali wali mkavu
  2. Halali njaa
  3. hafi maskini
10
November

 TASK 1: LISTENING AND SPEAKING

Teacher says: I am going to read for you a story. Listen to it carefully and then answers the questions that follows.

Two children, Fatuma and Malewa, planned to attend a celebration the following day.

Malewa asked, "Tell me more about the celebration tomorrow?"
Fatuma answered, "We shall celebrate Jamhuri Day tomorrow, 12th of December. On this day, we remember the day our country gained independence.

Malewa said, "My teacher said there are more national celebrations in our country. He mentioned Madaraka Day on the 20th of October. I would like to be part of all these celebrations

Questions

 1. What celebration were the children planning to attend? ____________________________
 2. Which other national celebration has been mentioned in the story? _____________________________
 3. What are the names of the children in the story? _______________________________
 4. Why was the celebration important according to the story? ______________________________

TASK 2: READING ALOUD

"How does cholera spread?' Wawi asked the doctor. "Cholera is a waterborne disease. When water becomes dirty because of pollution, bacteria spread quickly. Unwashed raw fruits and vegetables might also carry germs. Sometimes, farmers may spread cholera when they use contaminated fertilizers," the doctor exlpained.

"It sounds healthy. Hygiene practices would help keep cholera away." Wawi ex
plained.

"Sure," the doctor said. "All of us have a responsibility to keep diseases away. What do you think we can do to keep cholera away?"

"We should wash our hands frequently and clean the environment regularly," Wawi said. "I think we need to get the information to the community as soon as possible. Cholera can kill if it is not treated on time, we don't want an epidemic to break out Cholera con spread like wild firel"

LANGUAGE

Comprehension

Read the following passage and answer the questions.

When the Director of Education visited Mutitu school, she was accomplanied by a few local leaders. She said that even though she had little time, she wanted to talk to the learners about occupations.

She began by asking about their future plans. Few learners raised their hands to answer. The Director said that anyone could become whatever they wanted. She told them that the country had few doctors and plumbers. She said that if they put alittle effort this could change. From the talk, each learner realised they had little knowledge about jobs and occupations.

 1. Who visited Mutito school? __________________
 2. The visitor wanted to talk to the learners about what? ______________________
 3. Who had accompanied the visitor to the school? ____________________
 4. The Director said that one could become ___________________
 5. What made the learners realise they had little knowledge on jobs and occupations? __________________
 6. The _____________________ had few doctors and plumbers.

GRAMMAR

 1. Complete the following sentences with possessive pronouns
  1. The mobile phone belongs to me. It is ________________________.
  2. The puppy belong to the white dog. It is  ____________________________.
  3. The pen I have belongs to Tonny. It is ___________________________
  4. I think the car belongs to Mrs Kamau. It is _____________________________.
  5. The house belongs to us. It is _______________________________
 2. Complete the sentences below with the correct order of adjectives.
  1. The boys sat on a __________________ mat. (red, traditonal, big)
  2. Katana drank soup from a ____________________________ bowl. (circular, tiny, new)
  3. My father bought a ____________________________ table cloth. (triangular, brand new, huge)
  4. I brought a ___________________________ plate. (big, round)
  5. Mwangi found a  ________________________ pan (round, large, old)
 3. Complete the sentence using the best occupations
  1. A person who makes furniture from wood is called ________________________
  2. A trader who sells vegetables in a market is called ________________________________
  3. A person who writes books ________________________
  4. A person who flies on aeroplane is _____________________________
  5. A qualified person who treats sick animals is called _________________________
 4. Use degree of adjectives to complete the following questions
             Adjective                              Comparative                          Superlative
  1. Beautiful                       _________________             ____________________
  2. _______________                 sweeter                        ____________________
  3. _______________       _________________             Eldest
  4. Fat                               _________________              ____________________
 5. Construct accurate sentences using the following vocabulary.
  1. Rescue    _______________________
  2. Violence  _______________________
  3. Adopt      ________________________

ENGLISH COMPOSITION

Write a composition about;
                                                       A NATIONAL CELEBRATION I ATTENDED

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

Language Activities

 1. The Director of Education
 2. Occupations
 3. Afew local leaders
 4. Whatever they wanted
 5. The talk
 6. Country

Grammar

 1.  
  1. Mine
  2. it's
  3. his
  4. hers
  5. ours
 2.  
  1. big, red, traditional 
  2. tiny, circular, new
  3. huuge, triangular, brand new
  4. big, round
  5. large, round, old
 3.  
  1. carpenter
  2. Green grocers
  3. author
  4. pilot
  5. veterinary office
 4.  
  1. more beautiful, most beautiful
  2. seet, sweetest
  3. old, older
  4. fatter, fattest
10
November
 1. Write the place value of 9 in the number 903456.
 2. Write in figures. Eight hundred and eighty thousand eight hundred and eight.
 3. The number of pupils in four schools was as follows. Arrange the numbers from the largest to the smallest.3033, 3003, 3303, 3330.
 4. Write 23/5 as a mixed fraction.
 5. 48 is a multiple of 8. Write the next two multiples of 8.
 6. Round off 809763 to the nearest thousand.
 7. A class has 42 pupils. Each pupil received sh 425 for buying stationery during the term. How much money did the class receive altogether?
 8. Identify the angle drawn below.
  Grade 5 End Term 2 Set 1 Q8
 9. Circle all the numbers divisible by 2,5 and 10.
  (725, 130, 924,880, 470, 433)
 10. Find the HCF of 24 and 36.
 11. A farmer sold 3550 eggs in the month of June, 6252 in July and 2042 in August. How many eggs altogether were sold during the three months?
 12. Calculate area by counting the square.
               
               
               
               
               
               
 13. Work out:
     834527
  − 763756
  ________
 14. Sheila was depositing sh 4000 everytime she visited the bank. She has sh 16000 in the bank. Write the total amount in the book after every deposit fo five visits.
  16000, _______,  _______,  _______,  _______,  _______
 15. Work out; 
  8/10 − 5/10 =
 16. Work out; 12 − 8 ÷ 4 =
 17. What is the time on the clockface? ____________
  Grade 5 End Term 2 Set 1 Q17
 18. How many ¼ kg are in 5¼kg of sugar? _________
 19. Complete the division wheel.
  Grade 5 End Term 2 Set 1 Q19
  K - 
  W -
 20. Find the LCM of 10 and 15. _____________________
 21. Work out;
  sh    cts
  8      5 6
  ×         5
  _______
 22. Convert 5½ hours into minutes.  ______________________
 23. Fill in the missing number
  Grade 5 End Term 2 Set 1 Q23
 24. Convert 0.33 into a fraction. ________________
 25. What is the quotient of 72 and 9 ____________________
 26. A chair costs sh 820. What is the cost of 5 such chairs? ________________
 27. Allan has 3n apples and Mary has 4f apples. What is the total number of apples they have altogether? _______________
 28. The price of items in a shop is as follows: \
  Grade 5 End Term 2 Set 1 Q28
  Halama bought two packets of milk, a loaf of bread and 1 kg packet of sugar.
  How much did she pay for the items? ___________________
 29. A piece of wood 31m 38 cm long was cut into 6 equal pieces. How long was each piece?
 30. Write the next number in the pattern below:
  5,7, 11, 17, 25, _____________

MARKING SCHEME

 1. Hundred thousands
 2. 880808
 3. 3330, 3303, 3033, 3003
 4. 43/5
 5. 56, 64
 6. 810000
 7. sh. 17850
 8. Obtuse angle
 9. 130, 880, 470
 10. 12
 11. 11844
 12. 42
 13. 70771
 14. 20000, 24000, 28000, 32000, 36000
 15. 3/10
 16. 10
 17. 5:45/ Quareter to six/45 minutes past five
 18. 21
 19. K - 8
  W - 2
 20. 30
 21. Sh 42 80cts
 22. 330min
 23. 16
 24. 33/100
 25. 8
 26. 4100
 27. 3n + 4f
 28. 250
 29. 5m 23cm
 30. 35
01
November

Study the map of Tugo area and use it to answer questions 1-7

C8 ET2 SST s1

 1. Kimani wants to construct a house near Toko market. The house is most likely to be made of 
  1. mud
  2. cowdung 
  3. timber
  4. stone 
 2. Which one of the following is the main factor that influenced the location of the irrigation scheme in the area 
  1. presence of the market 
  2. presence of the post office 
  3. presence of the town
  4. presence of police post 
 3. The main economic activity in the area is
  1. crop farming and trading
  2. cattle keeping and mining
  3. crop farming and manufacturing
  4. mining and trading 
 4. The railway line in the map is most likely to be used to report
  1. livestock and transport . 
  2. building stones and sisal fibres
  3. maize and mineral
  4. livestock and minerals
 5. The climate of the area covered by the map is most likely to be
  1. cool and dry
  2. hot and dry 
  3. hot and wet
  4. cool and wet
 6. The people in Tugo area are likely to be 
  1. Christians
  2. Muslims 
  3. Pagans
  4. Hindus
 7. The people of Tugo area mainly communicate through
  1. fixed telephone lines
  2. smoke signals
  3. letters
  4. emails
 8. Which of the following factors discourages settlement of people around the miombo woodlands of Tanzania 
  1. the game park
  2. government policy 
  3. wild animals
  4. the presence of tsetse flies
 9. Which one of the following are beef farming areas in Kenya and Tanzania 
  1. Taita and Dar-es-salaam 
  2. Kisumu and Dodoma
  3. Nyeri and Arusha 
  4. Laikipia and Kongwa
 10. Which of the following groups comprises of countries of Eastern Africa only
  1. Uganda, Ethiopia, Egypt 
  2. Djibouti, South Sudan, Rwanda 
  3. Eritrea, Djibouti, Mozambique
  4. Kenya, Djibouti, Mozambique
 11. The practice of sub dividing ranches into rotational grazing areas in called
  1. tethering
  2. zero grazing 
  3. paddocking
  4. demacation
 12. The following African traditional leaders resisted the European except
  1. Chief Mkwawa 
  2. Lenana
  3. Mekatilili a Menza 
  4. Koitalel arap Samoei
 13. Which of the following vegetation type below is found only in coastal areas?
  1. savannah vegetation 
  2. tropical rainforest vegetation
  3. papyrus vegetation
  4. mangrove vegetation
 14. Which of the following countries was colonized by three European nations?
  1. Uganda
  2. Somalia
  3. Kenya
  4. Tanzania
 15. Who among the following is not elected during the parliamentary elections?
  1. woman representative
  2. member of national assembly
  3. speaker 
  4. senator
 16. Which of the following statements explains the meaning of abuse of drugs?
  1. it is the selling of drugs to the pupils
  2. it is the illegal selling of drugs
  3. it is taking of drugs as instructed 
  4. it is the misuse of drugs
 17. On which date was the current constitution of Kenya promulgated
  1. 27th August 2010
  2. 27th August 2013 
  3. 21st November 2005 
  4. 4th August 2010
 18. Pupils can practice democracy in a school
  1. during election of their prefects
  2. when playing harmonious in the field
  3. when reciting poems
  4. when they destroy the school property
 19. Which one of the following is the responsibility of the government to its citizen?
  1. building of places of worship
  2. ensuring that every citizen has a place to live 
  3. providing food to all citizens 
  4. building of major highways
 20. Which one of the following is not true about the constitution of Kenya? 
  1. Parliament can change it
  2. It has never been revied
  3. It is a draft constitution
  4. It has 18 characters
 21. Which among the following African leaders was not a collaborators? 
  1. Kabaka Mutesa I 
  2. Oloibon Lenana
  3. Wayaki wa Hinga
  4. Koitalel arap Samoei
 22. Which one of the following has greatly caused lack of peace among the pastoralists
  1. religious differences
  2. lack of infrastructure 
  3. cattle rustling
  4. unemployment
 23. All the following rivers provide water to the volta project except
  1. oti
  2. Gambia
  3. White volta
  4. Black volta
 24. Which of the following types of marriages is officiated by a D.O?
  1. elopping
  2. civil
  3. religious
  4. customary
 25. Below is a description of a type of vegetation (
  1. thick forest
  2. has different type of trees 
  3. ever green
  4. has less undergrowth
   The type of vegetation described above is
   1. Savannah woodland
   2. Mountain vegetation
   3. Tropical rainforest
   4. Bushes and thickets

Use the diagram below to answer questions 26 to 29.

              C7 ET2 SST Q26

 1. The type of rainfall shown above is called
  1. mountainous
  2. orographic
  3. convectional
  4. frontal
 2. Which of the following areas is likely to receive this type of rainfall?
  1. Nyeri
  2. Wajir
  3. Machakos
  4. Lamu
 3. Which set of crops is mainly grown in the part marked L? 
  1. Tea, cloves, coffee
  2. coffee, cocoa, tea 
  3. pyrethrum, tea, coffee
  4. tea, cotton, pyrethrum
 4. Which economic activity is likely to be carried out in the area marked Z
  1. mining
  2. crop farming
  3. pastoralism
  4. dairy farming
 5. The national philosophy harambee was introduced in Kenya by
  1. Oginga Odinga
  2. Jomo Kenyatta
  3. Daniel Moi
  4. Mwai Kibaki
 6. Parliamentary proceeding in the national assembly are controlled by the 
  1. President 
  2. Sergent at arms 
  3. Speaker
  4. clerk of the national assembly
 7. The characteristics of rivers found within the Rift valley are
  1. deep and broad
  2. shallow and narrow
  3. deep and narrow 
  4. narrow and broad
 8. Which of the following is an example of a domestic trade?
  1. trade between Kenya and Europeans countries
  2. trade between Eastern Africa region and west Africa
  3. trade that takes place within the borders of a country
  4. trade between Kenya and Uganda
 9. Which one of the following is a modern method of preserving fish? 
  1. smoking
  2. canning
  3. Salting
  4. Sun-drying.
 10. The missionaries established mission station in Africa inorder to
  1. find sources of river Nile
  2. introduce new crops
  3. colonise Africa
  4. spread Christianity

Use the map of Eastern Africa and answer questions 36 to 39.

           C7 ET2 SST Q36

 1. The route marked Y was followed by the
  1. cushites
  2. semites 
  3. nilotes
  4. bantus
 2. The lake marked X on the map is an example of
  1. a crater lake 
  2. a lava dammed lake
  3. an ox-bow lake 
  4. a depressional lake
 3. The town marked W on the map is likely to be
  1. Dodora
  2. Dar-es-salaam
  3. Tanga
  4. Mbeya
 4. The national park marked Z on the map is known as
  1. Serengeti
  2. Mara
  3. Tsavo
  4. Amboseli
 5. The use of E-mail as a means of communication is hindered by
  1. lack of electricity 
  2. lack of knowledge
  3. high demand of postal charges
  4. lack of computers
 6. Which one is not a role of citizens in the electoral process? 
  1. Receiving money from candidates
  2. Evaluating the performance of the elected leader
  3. Campaining for the candidates
  4. Reading the results
 7. Which of the following gives the meaning of conflict resolution? 
  1. to report to police
  2. to obey the law 
  3. to re-establish good relation
  4. to take our enemies to court 
 8. Wiich one of the following trees is not found in a natural forest?
  1. spruce
  2. mvule
  3. oak
  4. mahogany
 9. Which of the following minerals is correctly matched with the country where it is mined on a large scale?
  1. Soda ash - Nigeria
  2. Gold - Kenya
  3. Copper - Zainbia
  4. Oil-Ghana
 10. When is the sun overhead at the tropics of capricon?
  1. September
  2. March
  3. December
  4. June 
 11. Marine fishing in Kenya and Tanzania is carried out in
  1. Indian Ocean
  2. Lake Turkana
  3. Lake Tanganyika
  4. Lake Naivasha
 12. Three of the following are objectives of IGAD except to
  1. eradicate poverty
  2. promote inter tribal ethnicity 
  3. promote food shortage
  4. establish peace and security in the region

Use the diagram below to answer questions 48 to 49.

C7 ET2 SST Q48

 1. The diagram above is called
  1. largest
  2. oasis
  3. barchan
  4. seif dune
 2. In which of the following countries can the feature be found
  1. Democratic Republic of Congo 
  2. Namibia
  3. Ghana
  4. Gabon
 3. The first European missionary arrived in Kenya in 1844 and established a mission station at
  1. Rabai
  2. Tumutumu
  3. Nairobi
  4. Mombasa
 4. Inselbergs are common feature of plateau in central sahara. They are examples of
  1. block mountains
  2. volcanic mountains
  3. residual mountains
  4. escarpments
 5. The first African to join the legislative council (legco) in 1944 was
  1. Moody Awori
  2. Eliud Mathu
  3. Jomo Kenyatta
  4. Harry Thuku
 6. The regional headquarters of the East African community (EAC) are in
  1. Dodoma
  2. Arusha
  3. Dar-es-salaam
  4. Nairobi
 7. Which one of the following does not undermine peace in the society?
  1. racism
  2. fairness
  3. nepotism
  4. tribalism
 8. Before the coming of Europeans the Baganda were ruled by
  1. Batakas
  2. Hereditary chief
  3. Council of elders
  4. Hereditary kings 
 9. Which one of the following is not a fold mountain found in Africa? 
  1. Atlas
  2. Caperange
  3. Drakensberg
  4. Mau ranges
 10. The stable food for majority of them Ugandans is
  1. maize
  2. bananas
  3. potatoes
  4. maize and beans
 11. Kerio valley within the great rift valley is famous for mining of
  1. limestone
  2. flourspar
  3. diamonds
  4. diatomite 
 12. Which one of the following African countries does the equator pass through?
  1. Ethiopia
  2. Tanzania
  3. South Sudan
  4. Somalia
 13. Which one of the following arms of goverment makes laws in Kenya?
  1. The cabinet
  2. Judiciary 
  3. Legislature
  4. Executive

SECTION II
CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION

 1. In the beginning when God created the universe the earth was
  1. disolate and engulfed
  2. formless and ancient
  3. disolate and darkness
  4. disolate and formless
 2. Who among the following prophets described the messiah as the prince of peace
  1. Amos
  2. Hosea
  3. Isaiah
  4. Micah
 3. In which book of the bible is the story of Noah and the flood found
  1. Genesis
  2. Leviticus
  3. Numbers
  4. Exodus
 4. Which one of the following festivals celebrated by the Israelites to remember their release from Egypt?
  1. Easter
  2. Pentecost 
  3. Passover
  4. Clabernacles
 5. Which is the sixth commandment from God given to the Israelites through Moses?
  1. do not steal
  2. do not commit adultery 
  3. do commit murder
  4. do not accuse anyone falsely
 6. Which one of the following commandments teaches about respect for marriages?
  1. do not commit murder
  2. do not steal
  3. do not cominit adultery
  4. do not accuse anyone falsely
 7. During the night of Exodus the Israelites were expected to observe the following rules except one. Which one
  1. eat while standing
  2. eat bitter herbs
  3. renain while standing
  4. eat leavened bread
 8. All the following are acceptable character traits except 
  1. generous
  2. hardworking
  3. humbles
  4. selfish
 9. Which one of the following prophet of Israel healed Naaman of leprosy?
  1. Ahab
  2. Elijah
  3. Elisha
  4. Saul
 10. The main reason as to why Jesus died on the cross was
  1. so that we may have eternal life 
  2. to please the jews
  3. to pay for Adam's sins
  4. to prove that he was the son of God
 11. Gideon was called by God to deliver the Israelites from? 
  1. Midianites
  2. Amalekits
  3. Philistines 
  4. Moabites
 12. Which value is not required during the breaking of bread?
  1. selfishness
  2. humility
  3. love
  4. unity
 13. Which one of the following is not an achievement of king David?
  1. Composing psalms
  2. Killing Goliath 
  3. Building the temple 
  4. capturing Jerusalem from Jebusites
 14. Which of the following is not a fruit of the Holy spirit? 
  1. Patience
  2. Joy
  3. Gentleness 
  4. Faith
 15. Who among the following people was called by God when still young 
  1. Nathan
  2. Jeremiah
  3. John
  4. Moses 
 16. The blind people use a machine called
  1. white cane 
  2. computer
  3. phone
  4. braille
 17. The main lesson Christians learn from the announcements of the births of John and Jesus is that they should
  1. be ready to do God's work 
  2. be huinble before God 
  3. be faithful
  4. trust in God's power
 18. Happy are those who know they are spiritually poor
  1. God will then weath
  2. They will receive what God has promised 
  3. The kingdom of heaven belong to them
  4. They will see God 
 19. When Jesus was presented to the temple to be dedicated which religious practices was carried out to Mary 
  1. dedication 
  2. purification 
  3. anointing
  4. naming
 20. Which one of the following are good Christian values?
  1. loves, forgiveness and sharing 
  2. singing, stealing and kindness
  3. humility, revenging and fasting
  4. pride, purtiy, coveting
 21. Which one of the following parables teaches Christians to show compassion to the needy?
  1. The rich
  2. The last son
  3. The rich man and Lazarus
  4. The good Samaritan
 22. Who among the following people lacked the value of honesty?
  1. Mary magdalene and Ruth
  2. Simon Peter and Andrew
  3. Abraham and Sarah
  4. Ananias and Sapphira
 23. Jesus accompanied his parent at the age of 12 years to Jerusalem in order to
  1. celebrate the pentecost 
  2. be dedicated 
  3. attend the passover festival 
  4. attend wedding at Cana of Galilee
 24. In which one of the following ways did David help King Saul anytime he was tormented by an evil spirit
  1. killing enemies 
  2. singing psalms
  3. playing the harp 
  4. carving weapons
 25. Jesus was able to overcome the temptations in the wilderness mainly because
  1. He was filled with the Holy Spirit 
  2. I had fasted for forty days
  3. He had been baptised 
  4. He had read the scriptures
 26. Who among the following people used their God given talents to serve God
  1. David and Saul 
  2. Oholiab and Bezalel
  3. Ohaliab and Samson
  4. Beizebel and Josah
 27. Which one of the following statements is a teaching of Jesus from the sermon on the
  1. love God with all your heart
  2. let the children come to me
  3. happy are the pure in heart
  4. you must be bom again
 28. What reward did God promise those who work for peace
  1. God will call them his children
  2. They will see God
  3. God will satisfy them fully
  4. God will be merciful to them
 29. Jesus asked his disciples to pray at the mount of olives because he wanted them to 
  1. stay awake 
  2. save him from His enemies 
  3. Go with him to the pilate
  4. avoid falling into temptations
 30. Who among the following disciples baptised the Ethiopian Eunuch
  1. John
  2. Peter
  3. James
  4. Philip

MARKING SCHEME

 1. D
 2. C
 3. D
 4. B
 5. C
 6. C
 7. C
 8. D
 9. D
 10. B
 11. C
 12. B
 13. D
 14. B
 15. C
 16. A
 17. D
 18. A
 19. D
 20. B
 21. D
 22. C
 23. B
 24. B
 25. C
 26. B
 27. A
 28. C
 29. C
 30. B
 31. C
 32. B
 33. D
 34. B
 35. D
 36. A
 37. D
 38. C
 39. A
 40. D
 41. D
 42. C
 43. A
 44. C
 45. D
 46. A
 47. C
 48. C
 49. B
 50. A
 51. C
 52. B
 53. B
 54. B
 55. D
 56. D
 57. B
 58. B
 59. D
 60. C
 61. B
 62. C
 63. A
 64. C
 65. C
 66. C
 67. D
 68. D
 69. C
 70. A
 71. A
 72. A
 73. C
 74. D
 75. B
 76. D
 77. D
 78. C
 79. B
 80. A
 81. D
 82. D
 83. C
 84. C
 85. A
 86. B
 87. C
 88. A
 89. D
 90. D
01
November
 1. Which one of the following characteristics of molar teeth is CORRECT?
  1. They have cusps with even top.
  2. Have three roots and chisel shaped.
  3. They have uneven top and ridges.
  4. Have two roots and cusps.
 2. In which of the following parts of the digestive system does absorption take place?
  1. Mouth and small intestine.
  2. Stomach and large intestine.
  3. Small intestines only.
  4. Large intestines and small intestines.
 3. During a science lesson, std 6 pupils poured water at different positions of a slanting soil surface with small channels. Which type of soil erosion were they LIKELY to be investigating? 
  1. Rill erosion.
  2. Gulley erosion. 
  3. Splash erosion. 
  4. Landslides.
 4. A child was having the following signs and symptoms.
  1. Fever. 
  2. Prolonged cough.
  3. Chest pain. 
  4. Paleness in body parts.
   The BEST way of preventing the disease diagnosed above is through ___________________
   1. clearing containers with water.
   2. injection at birth.
   3. proper sanitation
   4. observing high standards of nutrition.
 5. Sound travels poorest in
  1. air.
  2. vacuum.
  3. metal.
  4. milk.
 6. Which one of the following is TRUE about the human heart? 
  1. Aorta receives blood from left auricle.
  2. Valves prevents the flow of blood.
  3. Wall of ventricles are thicker than that of auricles. 
  4. Blood from the lungs enters the heart through pulmonary artery.
 7. Which one of the following pairs consists only of illegal drugs in Kenya?
  1. Alcohol and Bhang.
  2. Alcohol and miraa.
  3. Tea and chang'aa.
  4. Bhang and cocaine.
 8. Which one of the following weeds has greenpurple leaves? 
  1. Pig weed.
  2. Black jack.
  3. Mexican marigold. 
  4. Sodom apple.
 9. The diagram below represents a weather instrument constructed by class 5 pupils.
  C7 ET2 sci Q9
  The instrument did not work after the lesson, which mistake did they make?
  1. Labelling scale wrongly
  2. Using coloured water. 
  3. Using cork in both bottles.
  4. Using a glass bottle.

Study the diagram below and answer the questions that follows

            C7 ET2 sci Q10

 1. The plant with above type of seed is LIKELY to have_______________ 
  1. fibrous roots.
  2. leaves with network veins. 
  3. absence of chlorophyll.
  4. stored food in endorsperm.
 2. Which one of the following methods of food preservation preserves food by coating and removing moisture?
  1. Smoking.
  2. Drying. 
  3. Salting.
  4. Canning,
 3. During a Science lesson, four pupils were told to describe an insect pollinated flowers?
  Ann- Produce light pollen grains.
  Ken-Have feathery stigma.
  John-Have large petals.
  Shem-have sticky sepals.
  Who gave the CORRECT answer?
  1. Ann.
  2. John. 
  3. Ken.
  4. Shem.
 4. The component of air used by plants to make proteins is approximately?
  1. 21%
  2. 0.03%
  3. 0.97%
  4. 78%
 5. Pupils placed a metal rod of 10cm and a pin of 2cm on water to investigate factors that affect sinking and floating. Which one of the following factors were they investigating?
  1. Size of the material. 
  2. Type of the material.
  3. Shape of the material.
  4. Density of the materials. 
 6. Which one of the following lists of food provide animals with nutrients that repairs and build their bodies?
  1. Mollasses, maize germ, salt lick. 
  2. Saltlicks, bran, hay.
  3. Lucerne, desmodium, glycine.
  4. Silage, lucerne, clover, dairy meal.
 7. Which one of the following diseases is controlled by eating food rich in vitamins and minerals? 
  1. Anaemia.
  2. Marasmus.
  3. Kwashiorkor. 
  4. Rickets.
 8. Which one of the following is NOT true about fibres in a diet? 
  1. Helps in emptying the bowel.
  2. Contains rich source of nutrients.
  3. Found in whole grains.
  4. Never digested.
 9. Which one of the following is a COMMON characteristics between water vapour, glue and chalk dust? They have 
  1. definate volume.
  2. definate mass.
  3. indefinate volume.
  4. definate shape. 
 10. Study the diagram below and answer the question that follows:
  C7 ET2 sci Q19
  Which two processes requires gaining of heat by the substance? 
  1. KN
  2. NM
  3. NZ 
  4. KM
 11. Which one of the following is a living component of the environment?
  1. Soil. 
  2. Air. 
  3. Water. 
  4. Plants. •
 12. Light can be used in all the following EXCEPT:
  1. cooking.
  2. photosynthesis. 
  3. scare pests.
  4. photography.
 13. Which one of the following is NOT a special sound?
  1. Car hooting. 
  2. Screaming.
  3. Music melodies.
  4. Ambulance siren.
 14. Which one of the following statements BEST explains why kitchen knife should not be maintained by oiling? 
  1. It is used frequently. 
  2. It is made of stainless steel.
  3. Oil can contaminate food.
  4. Oil can make the knife to rust.
 15. Uncontrolled use of farm chemicals may lead to all the following EXCEPT:
  1. excessive growth of water weeds.
  2. death of animals which live in water. 
  3. reduction of the amount of oxygen in water. 
  4. destruction of roofing of buildings due to acid rain.
 16. An object thrown out through the window of a moving vehicle move in the direction the vehicle is moving due to:
  1. force of gravity. 
  2. gravitational force.
  3. magnetic force.
  4. force of inertia.
 17. Which one of the following pest make holes on the growing bananas, sisal and stem of cashew nuts?
  1. Stalk borers.
  2. Aphids.
  3. Weevils. 
  4. Rodents. 
 18. Which one of the following practices would help in maintaining strong teeth in human? 
  1. Drinking milk. 
  2. Eating bread and fruits regularly.
  3. Exercising the teeth by using it to break hard objects. 
  4. Use tooth pick to remove food particles after meal.
 19. The diagram below represents a set-up that was used to demonstrate a certain property of matter.
  C7 ET2 sci Q28
  The property demonstrated was:
  1. water exerts pressure.
  2. air is used in burning. 
  3. air has mass.
  4. air occupies space.
 20. Which one of the following statements about animals is TRUE
  1. Fish have constant body temperature. 
  2. Birds have varying body temperature. 
  3. Reptiles breathe through the lungs.
  4. Young ones of amphibians breathe through
 21. The set-up below can be used to investigate a certain property of liquids.
  C7 ET2 sci Q30
  From the set-up we can conclude that, pressure in liquids?
  1. Is greater at the top of the tin. 
  2. Is different at different levels. 
  3. Increases with height.
  4. Is exerted in all directions.
 22. Which one of the following pair of livestock parasite attack rabbits?
  1. Flea and louse.
  2. Mite and tick.
  3. Mite and flea. 
  4. Louse and tick. 
 23. Which one of the following lists of food consists of a balanced diet?
  1. Eggs, peas, potatoes.
  2. Honey, chapati, meat.
  3. Cabbage, oranges, fish.
  4. Kales, peas, rice.
 24. Class five pupils set-up the experiment below to investigate a certain process in plants.
  C7 ET2 sci Q33
  What were the pupils investigating?
  1. Absorption. 
  2. Photosynthesis.
  3. Transportation.
  4. Transpiration
 25. Which one of the following materials will only allow some light to pass through them but one cannot see through clearly?
  1. Mirror, kerosene, oiled paper.
  2. Oiled paper, frosted glass, skylights.
  3. White paper, windscreen, milk.
  4. Clear water, window panes and spectacles
 26. The following are examples of carnivorous plants EXCEPT:
  1. water lily.
  2. sundew.
  3. venus fly trap. 
  4. butterwort.
 27. Which one of the following is NOT a component of soil?
  1. Water. 
  2. Air
  3. Plants. 
  4. Humus. 
 28. Class five pupils were investigating drainage in different types of soil as shown below.
  C7 ET2 sci Q37
  Which one of the following conclusions about the soil is CORRECT?
  1. Soil Jhad the most air spaces between its particles.
  2. Soil L had more air spaces than soil K. 
  3. Soil L had the least amount of organic matter.
  4. Soil Jis good for modelling.
 29. Which one of the following is NOT a water borne disease?
  1. Malaria.
  2. Typhoid.
  3. Bilharzia.
  4. Cholera.
 30. During a science lesson, pupils raised books at different heights and then dropped them on the table. What were they investigating?
  1. Volume of sound. 
  2. Noise pollution. 
  3. Direction of sound.
  4. Different pitch of sound.
 31. The table below shows how animals move from one place to another. Which animal is WRONGLY matched.
             Animal          Method of movement
  1. Snail          -        Gliding 
  2. Snake        -        Slithering
  3. Chicken     -        Flying
  4. Rabbit       -        Leaping and hopping
 32. Which one of the following statement is NOT true about the environment?
  1. Animals and plants form the living part of  environment. 
  2. Environment has four major components. 
  3. Water covers the largest part of the environment.
  4. Animals and plants depend on air and water directly.
 33. The following are social effects of drug abuse EXCEPT:
  1. truancy.
  2. impaired judgement. 
  3. accidents.
  4. prostitution.
 34. The table below shows classification of some
   Warm blooded   Breath through lungs    Lay fertilized eggs
   Gecko   Tadpoles   Duck 
   Dolphin   Frog   Shark 
   Pelican   Seal   Salamander 
  Which animals were NOT correctly classified? 
  1. Dolphin, tadpole, shark.
  2. Tadpoles, duck, seal.
  3. Pelican, frog.duck.
  4. Salamander, gecko, tadpoles
 35. The following characteristics are used to classify clouds EXCEPT:
  1. size.
  2. appearance.
  3. shape.
  4. height.
 36. Which one of the following is NOT a use of water in industries?
  1. Fountain.
  2. Make pulp
  3. Make soft drinks. 
  4. Bathing. .
 37. A beam balance is used to ____________________________________
  1. compare weight of different objects. 
  2. compare inass of objects in newton.
  3. measure mass of objects. 
  4. compare weight of meat in butcheries.
 38. The raingauge is dug into the ground MAINLY to
  1. prevent water from overflowing.
  2. prevent soil from entering. 
  3. reduce the rate of evaporation of rain water collected
  4. prevent ground water from splashing into the funnel.
 39. Heat is transferred through a vacuum by
  1. convection and radiation.
  2. radiation only. 
  3. conduction and convection.
  4. convection only.
 40. Which component of blood is used for distribution of heat in the body?
  1. White blood cells.
  2. Red blood cells. 
  3. Platelets.
  4. Plasma.
 41. Which of the following simple machines has two eins hang on its arms?
  1. Crowbar.
  2. Seesaw.
  3. Scale.
  4. Beam balance

MARKING SCHEME

 1. C
 2. D
 3. B
 4. B
 5. A
 6. C
 7. D
 8. A
 9. C
 10. B
 11. A
 12. B
 13. D
 14. A
 15. C
 16. D
 17. B
 18. B
 19. D
 20. D
 21. A
 22. C
 23. B
 24. D
 25. D
 26. C
 27. A
 28. D
 29. C
 30. B
 31. C
 32. D
 33. C
 34. B
 35. A
 36. C
 37. D
 38. A
 39. A
 40. C
 41. B
 42. B
 43. D
 44. A
 45. D
 46. C
 47. C
 48. B
 49. D
 50. D
01
November

INSHA

Andika Insha ya kusisimua itakayoanzia hivi

Asubuhi moja nilipokuwa nikielekea shuleni, nilimsikia mtoto akilia katika vichaka vilivyokuwa kando ya barabara ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LUGHA

Chagua jibu mwafaka kwa yale uliyopewa ujaze nafasi zilioachwa

Ni jambo la ____1____ kuona kuwa waja wengi____2____ usafi wa mazingira, Utembeapo kila mahali 3 mijini____4____ utaona watu wakiangushaangusha takataka bila___5___zozote zile. Mate na vikohozi ___6___ovyoovyo nusura wawachafue wenzao.____7____kuona wengine hata___8___kando ya barabara zetu.

Ajabu ni kuwa, watu____9____ watasikika wakilaumu___10___ ya jiji eti kwa kushindwa___11___ usafi. Ni kweli kuwa wanaohusika katika usafi wameshindwa kwa njia moja au nyingine. Lakini, mbona tuwaongezee mzigo? Kumbukeni ni sisi tutakaoteseka ___12____ni____13____ wa maradhi. Tutamlaumu___14___? Ikumbukwe ____15____.

 1.  
  1. kusikitisha
  2. kutatizika
  3. kuchosha
  4. kuumiza
 2.  
  1. hawajali
  2. hawaijali
  3. hawazijali
  4. hawakujali
 3.  
  1. katika
  2. kwa
  3. mnamo
  4. hususan
 4.  
  1. yetu
  2. mwetu
  3. zetu
  4. yote
 5.  
  1. hisia
  2. haraka
  3. nia
  4. ujasiri
 6.  
  1. vinatowa
  2. yanatemwa
  3. wanatemwa
  4. zinatemwa
 7.  
  1. Ni ajabu
  2. Si ajabu
  3. Si kawaida
  4. Ni nadra
 8.  
  1. wakitabawahi
  2. wakitanabahi
  3. wakitawahi
  4. wakiwahi
 9.  
  1. hawa wawa
  2. wawa hao
  3. wao hao
  4. wawa wale
 10.  
  1. kamati
  2. halmashauri
  3. ukumbi
  4. manispaa
 11.  
  1. kudunisha
  2. kudumisha
  3. kudhararisha
  4. kuidhinisha
 12.  
  1. kunapokuwa
  2. kutakapokuwa
  3. kukawa
  4. kunakuwa
  1. mkurupuko 
  2. mlipuko
  3. kuzika
  4. janga
 13.  
  1. nini
  2. gani
  3. nani
  4. kwa nini
 14.  
  1. msinacho hafaidi aliye nacho
  2. mwiba wa kujidunga hauambiwi pole
  3. yaliyopita si ndwele tugange yajayo
  4. kinga na kinga huwa moto

Kuanzia swala la 16-30 jibu swali kulingana na maagizo

 1. Kati ya mavazi yafuatayo, ni yapi ambayo huvaliwa na wanawake pekee? 
  1. Sidiria na suaruali. 
  2. Kaptura na surupwenye.
  3. Chepeo na bushati. 
  4. Gagro na kanchiri.
 2. Chagua sentensi ambayo ni sahihi kisarufi.
  1. Manyani waliharibu mimea yangu."
  2. Zulia ambayo imetandikwa sakafuni maridadi.
  3. Watu wengi huharibu masaa wakicheza.
  4. Gari ambazo zimenunuliwa zina rangi nzuri. 
 3. Kanusha
  Wachenje angekuja angetiwa mbaroni.
  1. Wachenje asingekuja angetiwa mbaroni.
  2. Wachenje hangekuja hangetiwa mbaroni. 
  3. Wachenje hangekuja asingetiwa mbaroni.
  4. Wachenje asingekuja asingetiwa mbaroni.
 4. Tumia kirejeshi -amba kwa usahihi
  Koja _______________  hupendeza ni ghali sana.
  1. ambacho
  2. ambalo
  3. ambayo
  4. ambao
 5. Nini ufupi ufupisho wa mwana wetu?
  1. Mwanetu.
  2. Mwanawetu. 
  3. Mwanaetu. 
  4. Mwanayetu. 
 6. Katika kujua usawa wa ukuta wa nyumba utatumia chombo kipi? 
  1. Pimamaji.
  2. Utepe. 
  3. Mizani.
  4. Timazi.
 7. Sentensi inayoonyesha hali ya kutendesha.
  1. Alisikia sauti ya mgeni. 
  2. Wimbo uliimbwa vizuri gwarideni. 
  3. Alipoteza kalamu ya jirani yake.
  4. Mshitakiwa alitozwa faini kubwa.
 8. Mke wa mwana ni
  1. mkazamwana.
  2. mka ahau.
  3. mwanyumba.
  4. mavyaa. 
 9. Jaza kwa kiunganishi kifaacho.
  _________________ mgeni akafika leo. 
  1. Labda
  2. Huenda
  3. Yakini
  4. Yamkini
 10. Baada ya Juma kusoma aliviweka vitabu katika
  1. dari.
  2. kigoda. 
  3. zulia.
  4. rafu.
 11. Nini udogo wa
  "Mwanamke ameenda" 
  1. kijanajike kimeenda.
  2. kijike kimeenda.
  3. kike kimeenda.
  4. kijimke kimeenda.
 12. Aina ya ngoma ndogo na nyembamba. Imewambwa upande mmoja na kutiwa vibati kwenye kingo zake, huchezwa kwa kutikiswa. Ala iliyoelezwa ni _______________
  1. zeze.
  2. mbiu.
  3. tarumbeta.
  4. dafu.
 13. Tambua sentensi iliyo na "kwa" ya umilikaji
  1. Yeye anaishi kwa nduguye. 
  2. Nyumbani kwao ni paradiso. 
  3. Mtalii huyo alitembea kwa madaha.
  4. Alipigwa kwa utovu wa adabu.
 14. Dada ni kwa kaka kama vile tembe ni kwa 
  1. kipora.
  2. dawa. 
  3. beberu.
  4. fahali.
 15. Malipo ya kuingilia ukumbini ni _________________
  1. mtaji.
  2. kiingilio.
  3. masurufu.
  4. koto.

Soma ufahamu huu taratibu kisha uyajibu maswali yote 31-40

Matatizo yalianza kumwandama binti Jamila alipojiunga na chuo kikuu na baadaye alipohitimu. Chaguo !a Jamila la kusomea siasa chuoni lilimwingiza kwenye uwanja wa wanaume wenye siasa kali kali. Ilikuwa vigumu kwake kupata kazi ya kudumu kwani wanaume walipinga sera na maoni yake hata yalipokuwa mazuri. Sehemu kadhaa alizozitembelea kuomba kazi, waajiri walimwangalia, wakamwuliza maswali na kumtakia asubiri majibu baadaye. Haikuwa vigumu kwake kujua kwamba kampuni ama mashirika hayo yalikuwa tayari kumwajiri mwanamume hata ingawa alikuwa amefaulu kuwazidi katika chuo kikuu

Jamila alianza kuhudhuria mikutano ya kuwahamasisha wanawake na kusoma katiba za vyama kadhaa vya kisiasa. Akiwa na imani kubwa kwamba wanawake wanaweza kuwa viongozi wazuri, alianza kuonyesha matumaini yake ya kugombea udiwani katika uchaguzi mkuu uliofuata. Pia alitembea vijijini na kuwashawishi wanakijiji kuhusu umuhimu wa kuwachagua wanawake zaidi ili wawe katika nafasi ya kutoa uamuzi wao. Alikuwa akiandika mfululizo wa makala kuhusiana na haki za wanawake yanayowaathiri. Waliowadharau wanawake na kudai kwamba kazi ni za nyumbani tu na wala sio kufanya uamuzi, iliwafaa kupata funzo kuwa hata mtoto wa kike anaweza kutoa maamuzi ya busara na anazo haki sawa na mtoto wa kiume.

 1. Nijinsia ngapi zimezungumziwa katika ufahamu huu? 
  1. Mbili. 
  2. Moja.
  3. Tatu.
  4. Nyingi.
 2. Shida za Jamila zilianza lini?
  1. Alipojiunga katika chuo kikuu.
  2. Kabla na baada ya kujiunga kwenye masomo chuoni.
  3. Baada ya kujiunga na kuhitimu chuo kikuu.
  4. Wakati wowote alipozungumza na wanaume kazini.
 3. Kutokana na kitenzi kuajiriwa tunapata nomino ipi?
  1. Mwajiri. 
  2. Mwajiriwa. 
  3. Majira.
  4. Ajira.
 4. Jamila alikuwa akisomea nini chuoni?
  1. Upigaji kura.
  2. Somo la sheria za wanawake.
  3. Haki za wanawake
  4. Siasa.
 5. Kwa nini kampuni na mashirika yalithamini wanaume kuliko wanawake?
  1. Wanawake hawakuwa na kisomo cha kutosha.
  2. Wanawake hawajui kufanya uamuzi kazini.
  3. Umuhimu wa wanawake haukuzingatiwa kwa sababu walidharauliwa na kuonekana kama waamuzi wa nyumbani.
  4. Wanazifahamu tu kazi za nyumbani na kazi za mashirika hawajazifahamu sana kama wanaume.
 6. Umoja wa wanawake ni mwanamke. Je, umoja wa wanaume ni
  1. mwanaume.
  2. mwanamume.
  3. mwanamme.
  4. kijana.
 7. Ni kweli kusema kuwa Jamila
  1. ana imani kuwa hata mke anaweza kuongoza vizuri.
  2. hana imani na wanaume wowote katika uongozi.
  3. anaamini kuwa hatapata kazi muradi wanaume wamo kazini.
  4. ni mwanamke mjane apiganiaye haki za wanawake.
 8. Maana ya kushawishi ni ____________
  1. kudanganya
  2. kufanya mtu avutike kutenda jambo fulani.
  3. kuchochea mtu kufanya jambo fulani.
  4. kuelimisha watu kuhusu jambo bila kushauriana.
 9. Sheria za vyama vya kisiasa zimo ____________
  1. vitabuni.
  2. bungeni.
  3. katibani
  4. shuleni.
 10. Unapata funzo gani kutokana na ufahamu uliousoma?
  1. Wanawake na wanaume sio sawa. 
  2. Ni vizuri kuwatia wanawake hamu ya kutenda mambo na kuwazingtia. 
  3. Sheria haijaruhusu mwanamke kuwa kiongozi na kufanya maamuzi yoyote.
  4. Elimu ya mtoto wa kiume ina manufaa kuliko ile ya mtoto wa kike.

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 41-50

Ukiyasoma majarida mbalimbali utazipata takwimu za kushangaza. Nyingi za takwimu hizi zinasababisha mtu hata akose matumaini. Takwimu zinaonyesha kuwa, watoto wanaokufa kabla ya kufikisha umri wa miaka mitano bado ni wengi. Wafao wakati wa kuzaliwa bado ni tele. Watu waambukizwao virusi vya ukimwi kila dakika ni wengi. Watu wanaokufa mikononi mwa majambazi wanazidi kuongezeka nao wafao katika ajali barabarani si haba. Watoto wetu wa kike wanaobakwa na wanyama katika ngozi za binadamu, idadi yao inazidi kuongezeka kila kukicha.

Utazidi kupoteza matumaini ukisoma na usikie kuwa, vijana wetu wanazidi kujiingiza katika utumiaji wa dawa za kulevya na pia vitendo vya ngono. Takwimu za watoto wafao kutokana na maradhi ya malaria nazo zinatisha.Sisemi wafao kwa maradhi mengine kama vile kifaduro. Ifahamike kuwa, wengine hufa kutokana na utapi wa mlo.

Upande wa uchumi, hakuna habari njema vilevile. Bila shaka kufikia sasa umezoea kusikia kuwa, zaidi ya sudusi ya raia nchini wamo katika kitovu cha umaskini. Hawawezi kupata hata angalau shilingi themanini kwa siku. Hebu fikiria kuhusu kiongozi wa jamii aliye na watoto sita ilhali hawezi kupata angaa shilingi themanini kwa siku. Nafasi za ajira nazo ni haba. Idadi ya wasio na kazi wala bazi inazidi kuongezeka

Kulingana na takwimu hizo, lile linaloonekana kukua kwa haraka ni mitaa ya mabanda katika miji yetu. Na je, unaelewa kuwa zaidi ya asilimia sabini ya wakazi wa mingi ya miji yetu huishi katika mitaa ya mabanda?
Tafadhali lifikirie hilo.

Nalo pengo kati ya matajiri na maskini linazidi kushamiri.Kila kukicha, matajiri wanazidi kunawiri huku maskini wakiendelea kudidimia na wengine hata kufifia kabisa.

Hali ya mazingira nayo haijaonyesha lolote la kuinua nyoyo zetu. Takwimu zinazidi kuonyesha misitu yetu inazidi kuangamizwa. Mito nayo inazidi kukauka. Maziwa yetu yanazidi kukauka na kuchafuka. Navyo viumbe vya majini kama vile samaki vinazidi kufariki dunia. Inasemekana pia kuwa kiwango cha joto duniani kinazidi kuongezeka. Si ajabu kujkosa theluji kileleni mwa mlima Kenya miaka michache ijayo. Nayo maradhi ya ngozi na ya saratani ya ngozi yazidi kuathiri na kufilisi ndugu na wazazi wetu.

Swali ni hili, je,tunaelekea wapi? Je, mambo haya yanatokea kwa kuwa hatuna uwezo wa kuyadhibiti au ni kwa sababu tunayavalia miwani? Katu, siamini kuwa hatuwezi kuyashinda. Uwezo tunao lakini nia haipo. Pasipo na nia njia haipo. Lakini tumaini lipo. Si tumaini pekee. Hata suluhisho. Nayo hayo ya mikononi mwenu enyi vijana. Kumbukeni mnao uwezo. Ni nyinyi viongozi wa kesho. Someni kwa bidii mwajibike ili muinusuru dunia.

 1. Katika aya ya kwanza, mwandishi ameyataja majanga mangapi?
  1. Sita.
  2. Matano.
  3. Saba.
  4. Manne.
 2. Kulingana na kifungu, mbali na maradhi, watoto wachanga aidha wanatishwa na :
  1. ukimwi.
  2. dawa za kulevya. 
  3. ukosefu wa chakula.
  4. wizi.
 3. Ni maelezo yapi sahihi?
  1. Ugonjwa wa malaria huwakumba watoto pekee. 
  2. Vijana wetu wametupilia mbali uovu wa ngono.
  3. Kifaduro ni uwele uwatishao watoto.
  4. Mengi ya maradhi yanadidimia.
 4. Kwa mujibu wa mwandishi, uhaba wa ajira unaweza kuzua matokeo yapi?
  1. Uhalifu.
  2. Kumarika kwa uchumi.
  3. Gharama ya maisha kupanda.
  4. Hatujaelezwa. 
 5. Kwa mujibu wa mwandishi, saratani ya ngozi inasababishwa na
  1. lishe bora.
  2. uchafuzi wa mazingira.
  3. mitaa ya mabanda.
  4. manukato yenye kemikali hatari.
 6. Je, unadhani hali ya mambo inayoelezwa hupatikana wapi? 
  1. Nchi zilizoendelea.
  2. Ni vigumu kujua.
  3. Katika mataifa yote duniani.
  4. Ulimwengu wa tatu.
 7. Kulingana na kifungu, ni takriban kiasi kipi cha wakazi wa mjini hakiishi katika mitaa ya mabanda? 
  1. Asilimia sabini.
  2. Ushuri tatu.
  3. Asilimia kubwa.
  4. Sudusi.
 8. Ni bayana kuwa uharibifu wa mazingira utasababisha?
  1. Kuzuka kwa maradhi kama vile ukimwi. 
  2. Kuangamia kwa viumbe mbalimbali.
  3. Kuongezeka kwa viwanda
  4. Kupunguka kwa kiwango kati ya wakwasi na walalahoi.
 9. Kulingana na taarifa, ni kipi kiini cha matatizo yote yaliyozungumziwa?
  1. Ugumu wa maisha. 
  2. Mazingira. 
  3. Matendo ya binadamu.
  4. Umaskini. 
 10. Ni sahihi kusema kuwa:
  1. Mwandishi ni mkwasi wa mali.
  2. Tamaa ya mwandishi ya kushuhudia. 
  3. Vijana wana fursa na satua ya kuboresha mambo.
  4. Binadamu hana uwezo wa kuyatatua matatizo yaliyozungumziwa.

MARKING SCHEME

 1. A
 2. A
 3. D
 4. B
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B
 11. B
 12. B
 13. A
 14. C
 15. B
 16. D
 17. A
 18. D
 19. B
 20. A
 21. D
 22. C
 23. A
 24. B
 25. D
 26. A
 27. D
 28. B
 29. A
 30. B
 31. A
 32. C
 33. D
 34. D
 35. C
 36. B
 37. A
 38. C
 39. C
 40. B
 41. A
 42. C
 43. C
 44. D
 45. C
 46. D
 47. B
 48. B
 49. C
 50. C
01
November

COMPOSITION

Below is the beginning of a story. Write and complete it in your own words making it as interesting as possible.

We had been having numerous practices since the beginning of the term. When the day of the tournaments arrived, I was ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LANGUAGE

Read and fill the following passage with appropriate answers

Bush, the dog ___1____ under the big table in the veranda and slept____2___. Dinah walked___3___ the big house and her___4___ beat hard. It was evident that she did not like the___5___ of Bush, the dog. When she was seven years old, she was___6___by a strange dog but luckily enough.It did not___7___her. Since that day, Dinah ____8____wanted to see the___9___ of a dog, Then___10___unexpected happened. Bush woke up____11____Dinah could reach the house. ___12___ still, it gave Dinah a long scaring ___13___. Dinah was ___14___ scared to move. She ___15____ to tremble and finally burst into a scream.

 1.  
  1. lied
  2. lies
  3. laid
  4. lay
 2.  
  1. piecefully
  2. peacefully
  3. pieacefully
  4. peacefuly
 3.  
  1. towards
  2. at
  3. into
  4. in
 4.  
  1. hurt
  2. chest
  3. heart
  4. mind
 5.  
  1. appearance
  2. size
  3. colour
  4. presence
 6.  
  1. invaded
  2. attacked
  3. chased
  4. beaten
 7.  
  1. bite
  2. bit
  3. beat
  4. bait
 8.  
  1. had
  2. had never
  3. had ever
  4. have
  1. site
  2. cite
  3. sign
  4. sight
 9.  
  1. an
  2. a
  3. un
  4. the
 10.  
  1. when
  2. before
  3. as
  4. and
 11.  
  1. Worse
  2. Worst
  3. Bad
  4. Badly
 12.  
  1. glance
  2. see
  3. gaze
  4. bark
 13.  
  1. so
  2. too
  3. very
  4. quite
 14.  
  1. began
  2. begun
  3. begin
  4. begins

For questions 16 and 17, choose the correct alternative that means the opposite of the underlined words 

 1. Jane drew the curtains before taking a shower.
  1. once.
  2. during
  3. after
  4. earlier
 2. The success of the party was unexpected.
  1. passing 
  2. start. 
  3. victory. 
  4. failure.

For questions 18 and 19, choose the alternative that means the same as the given sentence

 1. Neither James nor Alice arrived early.
  1. Either James nor Alice arrived early.
  2. Both James and Alice were late. 
  3. Both James and Alice arrived early.
  4. Either James or Alice arrived early. 
 2. "I washed my clothes," Tom said.
  1. Tom said I had washed my clothes. 
  2. Tom said, "I washed my clothes."
  3. Tom said he had washed his clothes. 
  4. Tom said he washed his clothes.

For questions 20 to 22, choose the best alternative that best completes the sentence.

 1. Is there________ sugar in the sugar dish?
  1. few
  2. any
  3. some
  4. more
 2. Although she was a bright girl, ___________
  1. she failed the examinations.
  2. but she failed the examinations.
  3. she passed the examinations.
  4. but she passed the examinations.
 3. If my dad had money, ____________
  1. I will have travelled to Nairobi. 
  2. I would have travelled to Nairobi. 
  3. I will travel to Nairobi.
  4. I would travel to Nairobi.

For question 23. choose the sentence that is grammatically correct.

 1.  
  1. I prefer milk and porridge.
  2. The men's hats were nice.
  3. She is late. Isn't she?
  4. Do you prefer milk to porridge?

For questions 24 and 25 arrange the sentences given to form a sensible paragraph. 

 1.  
  1. It is unusual for one to talk to such people using complicated language. 
  2. These should also be features of a letter to a relative or friend.
  3. Writing a letter to a relative or a friend is like conversing with them.
  4. In a conversation, one uses friendly and simple language.
   1. iii, ii, iv, i 
   2. iii,i,iv,ii
   3. iii,iv, ii, i
   4. iii, ii, i, iv 
 2.  
  1. The clever bird dropped stones into the water
  2. It was not possible for the bird to reach water. 
  3. A thirsty bird found a tall jug with some water in it.
  4. To the birds delight the water rose high enough for it to drink.
   1. iii, iv, i, ii
   2. iii, i, iv, ii 
   3. iii, ii, i, iv
   4. iii, iv, ii, i

Read the passage below and answer questions 26-38

The bell for lesson one had just rung. It was the second day of the third week of terra three. Tana sat on her seat and her heart was beating unusually harder. She had just completed the work given the day before. She knew the maths teacher was just about to enter the classroom and demand for the books. Mrs. Hardy was a no nonsense teacher. She never put up with any sort of laziness. Tana was well aware of this and she began to shake a little

She was still thinking about this when from the pavement the sound of shoes as they hit the ground filled her ears. Tana was already sweating. Then the heavy door was pushed and the figure of Mrs. Hardy filled the classroom. Her face was as hard as her name suggested. Not a single trace of smile could be seen. Then she ordered for all the maths exercise books. The class monitor did not hesitate. She hurriedly collected the books from the class members.

"Teacher, I'm feeling terrible pains on my belly. I think I'm very sick and can even die. Please allow me to go outside." Tana said this amid tears. She was holding her stomach with both hands and her eyes looked pale. When she finally collapsed on the floor and twisted on the ground like a snake, Mrs. Hardy believed her. She gave her a piteous look and beckoned some three boys. Together they lifted Tana who was now groaning and carried her outside. The headteacher was informed of Tana's condition and a car was hired to rush her to hospital. The driver in trying to save life, drove at the speed of lightning. They were rounding the last bend to the hospital gate when something breath taking happened.

The car must have lost control and it swerved out of the road and rolled eight times. When it finally stopped rolling, the wheels were facing the sky as the top part supported the rest of the car. When the ambulance came ten minutes later to carry the victims to the hospital, all the four occupants of the car were unconscious. The driver was not very lucky, he died at the scene of the accident. Both Mrs. Hardy and Mr.Riziki the teacher on duty had sustained fractures on the legs. Tana had lost her right arm which cut off at the elbow. The three stayed in the hospital ward for four months in plasters. When Tana recalled the events that led to the accident, she burst into fresh tears. She cried more and more. When she looked at the state of both Mrs. Hardy and Mr. Riziki. She felt her body burning with guilt.

The big questions that burnt her mind where could she get courage and tell them the truth? Did they have to know that she was not feeling any stomach pain but only feared punishment for having failed to do the maths assignment? Will God ever forgive her?

 1. From the first sentence we learn that:
  1. the lesson happened in third term.
  2. the lesson happened on Tuesday.
  3. the bell starting first lesson rang.
  4. the bell for lesson one rang in week three.
 2. Why did Tana's heart beat harder than usual?
  1. She knew the maths teacher wanted the books.
  2. She knew the maths teacher was about to come.
  3. She feared being punished by the maths teacher.
  4. She had not completed the work given the day before. 
 3. She never put up with any sort of laziness as used in the passage means ____________
  1. Mrs. Hardy did not punish lazy ones. 
  2. Mrs.Hardy never supported laziness. 
  3. Mrs.Hardy never wanted lazy girl.
  4.  Mrs. Hardy never tolerated laziness.
 4. How did Tana know Mrs. Hardy was coming?
  1. She heard her shoes hitting the pavement.
  2. She heard her on the pavement.
  3. She was thinking of her when she came.
  4. She knew she was about to come. 
 5. Why do you think Tana was sweating?
  1. She did not like the teacher. 
  2. She feared getting punishment.
  3. She feared maths.
  4. She was feeling hot.
 6. The monitor did not hesitate means
  1. she cautioned those who never completed the work.
  2. she had not completed the work. 
  3. she collected the books without delay.
  4. she did not also like maths. 
 7. Why did Tana want permission to move out?
  1. She was trying to tell the teacher that she was unwell. 
  2. She wanted to go home for medicine.
  3. She was trying to escape punishment from the maths teacher. 
  4. She wanted to find a way of going to the hospital.
 8. Tana collapsed on the floor and twisted like a snake because:
  1. she wanted to be rushed to hospital on a car.
  2. her eyes looked pale and she felt pain. 
  3. she was feeling terrible pains on her stomach. 
  4. she wanted to trick Mrs. Hardy to believe her story.
 9. Why did the driver of the car go at a very high speed?
  1. He did not want to talk to any body. 
  2. He thought Tana's condition was serious and he wanted to save her.
  3. He knew where the hospital was.
  4. He wanted to save Tana from the pain.
 10. Which of the following statement is TRUE?
  1. Tana was admitted with a single arm. 
  2. All the occupants of the car were admitted for four months.
  3. Only Mr.Riziki suistained fractures on the leg
  4. The car that was involved in the accident belonged to Mr.Riziki.
 11. Who did not survive the accident?
  1. Tana.
  2. Mrs.Riziki. 
  3. Mrs. Hardy. 
  4. The Driver.
 12. Why did Tana cry more and more in the 2nd last paragraph? 
  1. She thought she was going to die. 
  2. She felt guilty she had caused the suffering for others.
  3. She did not want the driver to die. 
  4. She thought Mrs.Hardy was going to die.
 13. From the questions Tana asked herself in the last paragraph, we learn that ________________
  1. she was really to confess the truth.
  2. she wanted someone to give her answer. 
  3. she was a coward girl. 
  4. she was a courageous girl.

Read the passage below and answer questions 39 to 50

Eyes are the second most complex organ after the brain Only one sixth of the human eyeball is exposed. If the human eye was 2 digital camera, it would have 576 megapixels. Most phones have only 12 megapixels. You actually see with your brain, not your eyes. Our eyes function like a camera, capturing light and sending data back to the brain. You see things upside down but your brain which turns the image the right way up.

In a single second, it's possible to blink five times. You are likely to blink more often when you are talking. The eye is the fastest muscle in your body that's why when something happens quickly, we say in the blink of an eye!" The human eye can function at 100% at any given moment, without needing to rest.

Even if no one in the past few generations of your family had blue or green eyes, these traits can still appear in later generations. The world's most common eye colour is brown. But all babies are born color blind.Colour blindness is more common in males. Blue-eyed people share a common ancestor with every other blue-eyed person in the world.

Although our nose and ears keep growing throughout our lives, our eyes remain the same size from birth. A new-born baby will cry but not produce any tears. Babies do not produce tears until they are around six weeks old.

Blind people can see their dreams as long as they weren't born blind. 80% of our memories are determined by what we see. Your eyelashes keep dirt out of your eyes. We all have unseen, harmless microscopic creatures living in our eyelashes. Yuck!

Your eyebrows prevent sweat dripping into your eyes. It's impossible to sneeze with your eyes open. Although the function of tears is to keep eyes clean, scientists dor upset.

Your nose gets runny when you cry as the tears drain into your nasal passages. Some people have a fear of eyes; it's called omatophobia.

 1. What part of the human eyeball is not exposed
  1. a third.
  2. a quarter.
  3. one sixth
  4. five sixth 
 2. Why do you think the writer describes the eyes as the second most complex organ?
  1. Due to its complexity and simplicity.
  2. It's the most complexed organ. 
  3. It's the most beautiful part that one has to have.
  4. It is a sensitive part as compared to other parts.
 3. We can tell that:
  1. the brain simplifies items of information captured by the eye. 
  2. our eyes send captured to the brain. 
  3. both the eye and the brain function normall at the same time. 
  4. the brain and the eye rarely share responsibilities. 
 4. The blinking becomes more frequent when
  1. one blinks more oftenly.
  2. we say 'in the blink of the eye.' 
  3. one becomes too busy. 
  4. one converses.
 5. "If the human eye was a digital camera, it would have 576 megapixels" This means that:
  1. the human eye functions better if it has 576 megapixels.
  2. the human eyes has 576 megapixels and does a digital camera.
  3. the human eye is neither a digital camera nor does it have 576 megapixels. 
  4. the human eye is either a digital camera and so it has 576 megapixels. 
 6. Which of the following best describes the writer of the story? 
  1. Educative and knowledgeable. 
  2. Knowledgeable and obedient.
  3. Resourceful and disciplined. 
  4. Intelligent and resourceful.
 7. The writer suggests that the world's most common eye colour is
  1. blue.
  2. light brown. 
  3. light blue. 
  4. brown
 8. All babies are born colour blind. This suggests that:
  1. they are likely to see very few things
  2. they cannot actually attest to varieties of any given colour. 
  3. colour blindness is mostly common in males. 
  4. they can only be conversant with one colour a time.
 9. Which of the following is NOT TRUE according to the story?
  1. Human eyes can function at any given time. 
  2. The eye blinks five times in a second. 
  3. Our eyes maintain the same size from birth. 
  4. Babies do not produce tears after six weeks old.
 10. What role do the eyelashes play? 
  1. Keeping dirt in our eyes. 
  2. Helps in brain co-ordination.
  3. Ensures eyes are clean.
  4. Captures vital things in our eyes.
 11. What actually prevents sweat that drips into our eyes? 
  1. The brain.
  2. The eyebrows.
  3. The eyelashes
  4. Eyebrows and eyelashes.
 12. Which of the following BEST summarizes the passage?
  1. How our brains work
  2. Nose and its functions.
  3. Functions of the eye.
  4. Effect of them

MARKING SCHEME

 1. D
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. C
 7. A
 8. B
 9. D
 10. D
 11. B
 12. A
 13. C
 14. B
 15. A
 16. C
 17. D
 18. B
 19. C
 20. B
 21. A
 22. D
 23. B
 24. C
 25. B
 26. C
 27. B
 28. D
 29. A
 30. B
 31. C
 32. C
 33. D
 34. B
 35. A
 36. D
 37. B
 38. C
 39. D
 40. D
 41. B
 42. D
 43. C
 44. A
 45. D
 46. B
 47. D
 48. C
 49. B
 50. C
01
November
 1. Which one of the following is seven hundred and three million forty thousand and twenty two in symbols?
  1. 703040022
  2. 734022
  3. 7304022
  4. 70034022
 2. What is the total value of digit 5 in 649.851?
  1. 5/10
  2. 85/100
  3. 50/100
  4. 5/100
 3. Find out the largest possible number that can be added to 6924 to make it divisible by 10
  1. 6
  2. 4
  3. 76
  4. 24
 4. Find the square of
  25/64
  1. 5/8
  2. 625/128
  3. 625/4096
  4. 50/128
 5. What is 72.948 rounded off to the nearest hundredths?
  1. 70.00
  2. 72.95
  3. 72.40
  4. 72.94
 6. Glen Walter had 150 oranges. If he gave out 20% to his friends and sold the rest at ksh.20 each. How much money did he get?
  1. 3600
  2. 1200
  3. 2400
  4. 600
 7. Work out the value of
  2b(d+2a)
   c(2a − d)
  ifa=6, b=½a, c= 3a and d=1/9c
  1. 7/30
  2. 7
  3. 7/15
  4. 15
 8. Part of a river whose actual length is 12km is represented on a map by 6cm. What is the scale used? A.
  1. 1:200 000
  2. 1:6000 
  3. 1:120000 
  4. 1:2000
 9. James deposited ksh. 50,000 in Equity bank account for 3 years at an interest of 10% p.a. How much money was in his account after this period?
  1. 15,000 .
  2. 35,000 
  3. 85,000
  4. 65,000
 10. Velma Margeret bought a dairy cow at ksh. 60,000 during dry spell. After feeding it well for two months, she sold it at a profit of 15%. How much was her profit?
  1. Ksh. 69000
  2. Ksh. 9000 
  3. Ksh. 45000
  4. Ksh. 19000
 11. Find the area of the figure below in ares.
            C7 ET2 Math Q11
  1. 12.32 Ares
  2. 1232 Ares 
  3. 6.16 Ares
  4. 616Ares
 12. The marked price of a sofa set is ksh. 20,000. Cynthia bought the sofa set on hire purchase terms by paying a deposit of ksh. 20,000 and monthly instalment of ksh. 1000 for 12 months. How much more did she pay than the marked price? 
  1. Sh. 32,000 
  2. Sh. 7,000 
  3. Sh. 15000
  4. Sh. 12000
 13. Which one of the following is not true about quadrilaterals?
  1. Have four sides.
  2. All sides are equal.
  3. Interior angles add upto 360°
  4. Have four interior angles.
 14. What is 1.3 × 2.4  ÷ 0.12
  1. 26
  2. 13
  3. 2.6
  4. 1.3
 15. Find the area of a trapezium below in hectares.
            C7 ET2 Math Q15
  1. 0.032ha
  2. 320ha
  3. 0.054ha
  4. 540ha
 16. Find the value of angle marked y in the diagram below.
                C7 ET2 Math Q16
  1. 20°
  2. 40° 
  3. 30°
  4. 60°
 17. Find the area of the unshaded part in the figure below.
               C7 ET2 Math Q17
  1. 496cm2
  2. 80cm2
  3. 104cm2
  4. 600cm2
 18. What is the volume of the prism below in dl?

            C7 ET2 Math Q18
  1. 3080dl
  2. 616dl
  3. 30.8dl
  4. 61.6dl
 19. What is half the value of the second next number in the sequence.
  220, 210, 190, 160, _______
  1. 70
  2. 120 
  3. 60 
  4. 35
 20. Moses bought the following items from a supermarket?
  3%kg of sugar at sh. 100, 2 loaves of bread @sh. 100, 500g of margarine sh. 170, a packet of tea leaves @sh.60 and 3 packets of milk for sh. 150
  How much did he pay for all the items?
  1. Sh.1230 . 
  2. Sh.930 
  3. Sh. 780
  4. .Sh. 880
 21. Work out:, 1/9 of (6 ÷ 2/3
  1. 6
  2. 1
  3. 4
 22. Construct triangle ABC in which line BC=5cm,angle ABC=70° and line AC=8cm. Draw a circle whose circumference touches the vertices of the triangle. What is the diameter of the circle?
  1. 4.2cm
  2. 8.4cm 
  3. 3.8cm
  4. 7.6cm
 23. Two bells in a School rings at an interval of 30min and 35min respectively. If they rung together at 8.20 a.m. When will they ring again together?
  1. 11.50 a.m
  2. 11.30 a.m
  3. 11.00 a.m
  4. 9.30 a.m
 24. A sales lady receives 20% commission on the sales made. If she sold 10 bags of maize at ksh. 3500 each. How much was her earning that day?
  1. Sh. 28000
  2. Sh. 7000 
  3. Sh. 35000
  4. Sh. 1850
 25. What is sh. 600 reduced by 15%
  1. Sh. 90
  2. Sh. 510 
  3. Sh. 615
  4. Sh. 690
 26. A vehicle covered a distance of 60km in 40 minutes. Find its speed in m/s
  1. 1.25m/h
  2. 8m/s 
  3. 25m/s
  4. 10m/s
 27. 10 girls can clean a hall in 6 minutes. How many more girls are needed for the work to last for 2 minutes?
  1. 15
  2. 30 
  3. 20
  4. 10
 28. The price of an electric cooker is shs. 3600 after a discount of 10% is given. What is the price of the cooker before discount?
  1. 5000
  2. 3240 
  3. 4000
  4. 27000
 29. Awino is three times older than Wanjala and 5 years younger than Lenturi. find the sum of their ages if Wanjala is x years old.
  1. 6x + 10
  2. 7x − 5 
  3. 7x + 5
  4. 6x − 5
 30. Pie chart below shows the number of animals in game park, if there are 550 zebras in the game park. How many lions are in the game park?
            C7 ET2 Math Q30
  1. 300
  2. 900
  3. 600
  4. 1800
 31. Find the surface area of a pipe whose diameter is 7cm and the length is 2m?
  1. 4400cm
  2. 8800cm 
  3. 1400cm
  4. 17600cm 
 32. The ratio of boys to girls in is 2:3. If there are 240 girls, how many boys are in the school?
  1. 400
  2. 200 
  3. 160
  4. 360
 33. Which sets of measurements below cannot be used to make a right angled triangle? 
  1. 6,8,10
  2. 3,4,5 
  3. 15, 20, 25
  4. 5,7, 10
 34. A bus left a station at 6.30 a.m. If the bus got a puncture at town B and reached town C at a quarter past noon. How long was the journey? \
  1. 6hrs 15mins
  2. 5hrs 15mins
  3. 5hrs 45mins 
  4. 6hrs 45mins
 35. Find the perimeter of the figure below.
             C7 ET2 Math Q35
  1. 124cm
  2. 112cm
  3. 64cm
  4. 88cm
 36. Arrange the fractions below in descending order. 
  4/96/71/5, ½
  1.  6/7, ½, 4/91/5
  2. 4/96/71/5, ½
  3. 6/7,4/9, ½ , 1/5
  4. 1/5, ½, 6/74/9
 37. Construct a square of sides 6cm. Draw the diagonal of the square. What is half the length of the diagonal.
  1. 10cm
  2. 2.5cm
  3. 3.6cm
  4. 4.2cm
 38. The graph below shows production of maize in farm for 5 years.Find the reduction in maize production in kg in the farm between 2018 and 2013.
             C7 ET2 Math Q38
  1. 30000kg
  2. 20kg 
  3. 20000kg
  4. 30kg
 39. The number of boys in a class is a half the number of girls. If there are x girls in the class. How many boys are in a class if the class has a total of 60 pupils?
  1. 60
  2. 40 
  3. 20
  4. 120
 40. What is the area of the figure below if its perimeter is 20m?
         C7 ET2 Math Q40
  1. 400m
  2. 40m2
  3. 25m2 
  4. 100m2
 41. Which one of the following digits should be increased to have the largest value in the fraction.
  1. 6
  2. 7
  3. 9
 42. Which one of the following nets can be used to form an open cube?
  C7 ET2 Math Q42
 43. Calculate the area of the perpendicular below.
           C7 ET2 Math Q43
  1. 300cm2
  2. 120cm2
  3. 160cm2
  4. 150cm2
 44. What is the sum of the compliment of 60° and supplement of 70°?
  1. 90°
  2. 50°
  3. 140°
  4. 130°
 45. Find the modal number in
  6, 3, 6, 7, 8, 6, 5, 6 
  1. 7
  2. 3
  3. 6
  4. 8
 46. Below is a graph showing a train journey from Kisumu to Busia. What was its average speed for the whole journey.
            C7 ET2 Math Q46
  1. 32.25 km/h 
  2. 37km/h
  3. 65.5km/h 
  4. 62.5km/h
 47. Find the value of the largest angle in the diagram below.
             C7 ET2 Math Q47
  1. 50°
  2. 90°
  3. 120°
  4. 30°
 48. A family uses 3- 500ml packets of milk in a day. How many litres does the family uses in a month of February in 2018?
  1. 43 litres.
  2. 42 litres
  3. 48 litres.
  4. 43.5litres
 49. Work out 600 kg as a percentage of 1 tonne?
  1. 30%
  2. 10%
  3. 60%
  4. 40%
 50. The figure below was drawn to a scale of 1:10000. Find its actual area?
             C7 ET2 Math Q50
  1. 360000m2
  2. 120000m2
  3. 240000m2 
  4. 480000m2

MARKING SCHEME

 1. A
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
 7. C
 8. A
 9. D
 10. B
 11. C
 12. B
 13. B
 14. A
 15. C
 16. A
 17. A
 18. C
 19. D
 20. B
 21. C
 22. B
 23. A
 24. B
 25. B
 26. C
 27. C
 28. C
 29. C
 30. A
 31. A
 32. C
 33. D
 34. C
 35. B
 36. A
 37. D
 38. C
 39. C
 40. C
 41. A
 42. A
 43. A
 44. C
 45. C
 46. D
 47. B
 48. B
 49. C
 50. C
01
November

 C8 ET2 SST s1

Study the map of Katana area and answer questions 1 - 7.

 1. The land in Katana area slopes from
  1. south west to north east
  2. north east to south west
  3. north to south west
  4. south east to north east.
 2. Which type of soil is likely to be found near the saw mill?
  1. Sand soil
  2. Black cotton soil 
  3. Red volcanic soil 
  4. Loam soil.
 3. The highest point in Katana area is likely to be found near
  1.  the cattle dip 
  2. the quarry 
  3. Tula Market 
  4. the saw mill.
 4. What is the approximate area of the cattle ranch?
  1. 15km 
  2. 20km 
  3. 10km 
  4. 18km
 5. Which economic activity is not carried out in Katana area?
  1. Crop farming 
  2. Transport 
  3. Trade 
  4. Fishing
 6. Katana Town has grown to its present size mainly because of
  1. security 
  2. education service
  3. county office 
  4. transport network.
 7. The main reason that has influenced the location of the sawmill is
  1. presence of a river 
  2. presence of transport 
  3. nearness to the forest
  4. availability of labour.
 8. The original homeland of the River-lake Nilotes was
  1. the Congo Basin
  2. the horn of Africa 
  3. Bahr-el-Ghazal 
  4. Arabian Peninsula.
 9. Which one of the following titles used in the kingdom of Swaziland is correctly matched with its officer?
  1. Ngwenyama - king 
  2. Ndlovukhazi - family council
  3. Sikhulu - prince's mother
  4. Lusendvo - chief
 10. Which one of the following statements is true about pastoral farming among the Maasai?
  1. they grow fodder crops for their animals
  2. they mainly keep their animals in ranches 
  3. they migrate with their animals in search of pasture and water
  4. they willingly sell their animals to earn income.
 11. Below are duties of a school administration.
  1. Takes care of all facilities bought by the school 
  2. Receives all school funds and keep records of expendiure
  3. Writes minutes during school management committee meetings.
   The duties described above are performed
   1. the deputy headteacher 
   2. the headteacher
   3. the chairperson of the school committee
   4. the school senior teacher.

Use the diagram below to answer questions 12 and 13.

             C8 ET2 SST Q12

 1. The winds marked R are
  1. south west monsoon winds
  2. harmattan winds
  3. westerlies
  4. south east monsoon winds.
 2. The reason why the coastal region near Accra receives less rainfall than Axim is because
  1. Accra is at a low altitude 
  2. winds blow parallel to the coast of Accra 
  3. Accra receives cool and dry winds
  4. Axim is near large water bodies.
 3. Which one of the following communities was ruled by a chief during the pre-colonial period?
  1. Ameru
  2. Abawanga 
  3. Maasai 
  4. Khoikhoi
 4. A Japanese contractor wants to apply for Kenya citizenship. The best advice you can give him is to
  1. marry a Kenyan woman and then apply for citizenship
  2. purchase a property in Kenya and then apply for a citizenship
  3. continue living in Kenya continously for seven years
  4. apply for citizenship immediately he turns 28 years.
 5. In traditional African societies, the appearance of new moon was associated with
  1. the coming of good seasons 
  2. the coming of good harvests
  3. the coming of a dry season 
  4. the coming of rains.
 6. Below are facts about an early visitor to East Africa.
  1. He was the first European to travel to mEast Africa 
  2. He found a shorter route to India 
  3. Defeated the sultan Ibrahim of Kilwa and forced him to pay taxes
   The early visitor described above is
   1. Dr. David Livingstone
   2. Sir William Mackinon
   3. Vasco Da Gama
   4. John Speke.
 7. Which one of the following dams in Africa is correctly matched with the river where it is located?
   Dam   River 
   A. Aswan   R. Volta 
   B. Kariba  R. Zambezi 
   C. Akosombo   R. NIle 
   D. Masinga  R. Niger 
 8. Deserts in Africa experience very low temperature at night. This is because
  1. the sun does not shine at night 
  2. a mass of cool air blows to the deserts at night
  3. the clear skies lead to heat loss at night
  4. the sun is always overhead within the deserts.
 9. Below are achievements of a certain leader in Africa.
  1. Was a founder member of OAU 
  2. Resisted Italian invasion 
  3. France helped him to modernise his army. The leader described above is
   1. Haile Selassie 
   2. Nelson Mandela
   3. Gama Abdel Nasser 
   4. Julius Nyerere.

Study the diagram below and answer questions 21 and 22.

           C8 ET2 SST Q21

 1. Which one of the following statements is true about the population pyramid shown above?
  1. Most of the population is below 15years.
  2. People over 40 years age are few.
  3. Young people are fewer than those above 35 years.
  4. Death rate among children is high.
 2. The population pyramid shown above represents one of the following countries. Which one is it?
  1. Germany
  2. Kenya
  3. India
  4. Tanzania
 3. Which one of the following statements is true about the geographical position of Africa?
  1. It lies to the south of Europe 
  2. It lies to the East of the Indian Ocean
  3. It is found to the west of the Mediterranean sea
  4.  It borders Pacific Ocean.
 4. The main role of the consitution of Kenya is that it
  1. ensures development projects are undertaken by the government.
  2. gives the president powers to dissolve parliament.
  3. contains the records of the laws and rules of our country.
  4. contains policies of the ruling party.
 5. The most widespread means of communication in rural areas is
  1. newspaper 
  2. television
  3. internet 
  4. radio.
 6. The main problem facing road transport in Eastern Africa is
  1. employment of unqualified drivers 
  2. unstable fuel prices
  3. narrow roads with sharp bends
  4. lack of money to construct better roads.
 7. Which one of the following was the title given to ruler of Nyamwezi chiefdom in the 19th century?
  1. Ntemi
  2. Kabaka 
  3. Chief Mkwawa
  4. Minule
 8. Which one of the following minerals is used in making metal pipes and tubes?
  1. Copper
  2. Petroleum
  3. Flouspar
  4. Gold
 9. Who among the following traditional African leaders collaborated with the British during establishment of colonial rule?
  1. Samore Toure
  2. Mekatilili
  3. Lewanika
  4. Kabaka Mwanza
 10. In Kenya, laws to protect county interests are made by
  1. national assembly
  2. senate
  3. cabinet
  4. attorney general.
 11. Which one of the following countries in Africa is correctly matched with its capital city?
  1. Cameroon - Luanda 
  2. Zimbambwe - Harare
  3. Angola - Libreville
  4. Gabon - Yaonde
 12. Which one of the following is the main effect  of destruction of natural forests on the slopes of Mau region?
  1. Shortage of herbal medicine 
  2. Death of wild animals
  3. Shortage of wood fuel
  4. Reduced volume of water in lakes.
 13. The main problem limiting trade among members of ECOWAS is
  1. they use different national languages 
  2. they have poor transport links 
  3. they use different currencies 
  4. they produce similar goods.
 14. The method that was used by the Belgians to administer Congo was
  1. Assimilation
  2. association
  3. direct rule
  4. indirect rule.
 15. The best way to control rill erosion is by
  1. building gabions
  2. planting cover crops 
  3. crop rotation
  4. mulching.

Study the map of Africa below and answer questions 36-39

           C8 ET2 SST Q36

 1. The lake marked R was formed through
  1. erosion 
  2. faulting 
  3. downwarping
  4. deposition
 2. The community that migrated to Eastern
  Africa using the route P was
  1. Arabs
  2. Khoisan
  3. Ngoni
  4. Pokomo
 3. Which one of the following factors does not influence climate of the area marked S?
  1. Shape of the land
  2. Ocean currents
  3. Winds
  4. Latitude
 4. The vegetation in the region marked Q comprises of
  1. sweet smelling shrubs 
  2. trees with large trunks 
  3. tall elephant grass 
  4. plants with thorny leaves.
 5. Which one of the following pre-historic sites is found in Sudan?
  1. Amara
  2. Lalibela 
  3. Koobofora 
  4. Nsongezi
 6. The first African to be nominated to LEGCO in 1944 was
  1. James Gichuru
  2. Harry Thukie
  3. B.A Ohanga
  4. Eliud Mathu.
 7. Which one of the following is a way of promoting peace in the society?
  1. Punishing law breakers
  2. Forming women groups
  3. Encouraging forgiveness
  4. Inviting consultants into the country.
 8. The followimg are conditions favouring growth of a certain crop. 
  1. Temperature 21°C -26°C 
  2. Rainfall of more than 1200mm i
  3. Protection from strong winds
   The crop described above is
   1. tea
   2. coffee
   3. bananas
   4. sisal.
 9. The best way to stop drug abuse in schools is by
  1. fencing the school compound 
  2. punishing drug users
  3. arresting drug dealers
  4. creating awareness on dangers of drugs.
 10. Civil marriages in Kenya are presided over by
  1. clan elders
  2. magistrate
  3. religious leaders
  4. members of parliament.
 11. Which of the following language groups consists of Cushitic speakers only?
  1. Maasai, Jemps, Rendille 
  2. Borana, Galla, Sanye
  3. Kipsigis, Sabaot, Gabbra 
  4. Burji, Somali, Turgen.
 12. The people of Zimbambwe achieved their independence mainly by
  1. using political parties 
  2. peaceful negotiations
  3. armed struggle 
  4. organizing boycotts and strikes.
 13. Which one of the following is a modern method of preserving fish in Kenya?
  1. Salting 
  2. Smoking
  3. Canning
  4. Sun drying.
 14. The minimum age requirement for a person wishing to be a member of the national assembly is
  1. 18 years
  2. 21 years 
  3. 35 years
  4. 30 years.
 15. Which one of the following is a way of managing rapid population growth?
  1. Increasing food production 
  2. Providing family planning services
  3. encouraging immigration
  4. giving child allowances.
 16. Which one of the following is an effect of rotation of the earth?
  1. Causes equinoxes 
  2. Causes seasons 
  3. Causes changes in the position of the midday sun
  4. Causes day and night.
 17. Which one of the following groups of rivers drains to the Antlantic Ocean?
  1. Cunene, Lempopo, Zambezi 
  2. Senegal, Cunene, Orange 
  3. Orange, Shibelli, Niger 
  4. Zambezi, Limpopo, Ruruma
 18. The main way in which people interact today is through
  1. games and sports
  2. education 
  3. trade
  4. social media.
 19. The main objective of the formation of OAU was to
  1. bring greater unity among African countries 
  2. eliminate all forms of colonialism 
  3. fight HIV and AIDS
  4. fight corruption and promote good governance.
 20. Three of the following are problems facing tourism in Eastern Africa except?
  1.  poaching 
  2. frequent accidents 
  3. poor transport 
  4. terrorism.
 21. What is the time in town X located along longitude 40°W if the time in Accra is 12 noon?
  1. 2:40pm
  2. 9:20am
  3. 9:20pm
  4. 2:40am
 22. On which day do we remember the attainment of idependence in Kenya?
  1. 19 June 1963
  2. 12h December 1963 
  3. 20 October 
  4. 12th December 1964.
 23. School routine is important to a school mainly because
  1. it promotes order in a school
  2. pupils get time to rest 
  3. pupils come to school late 
  4. it expresses aims and beliefs of a school.
 24. Which one of the following was a function of Ntemi among the Nyamwezi?
  1. Was the head of the kingdom
  2. Controlled trade in his chiefdom 
  3. Settled land disputes 
  4. Was incarge of collecting taxes.
 25. The method of solving disputes that involves judicial settlement is known as
  1. litigation
  2. arbitration
  3. conciliation
  4. negotiation.

SECTION II: CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION

 1. What punishment did God give to Eve because of her disobedience?
  1. Suffering while giving birth
  2. Putting on clothes
  3. Sweating to earn a living
  4. Eating selected fruits.
 2. Who among the following is known as a friend of God?
  1. Noah
  2. Joseph 
  3. Enock 
  4. Abraham
 3. When Moses was called by God, he was living in
  1. Ur
  2. Haran
  3. Midian
  4. Canaan.
 4. Jacob dreamt at
  1. Peniel
  2. Shechem
  3. Bethel
  4. Canaan.
 5. Which commandment was broken by the Israelites when they worshipped a golden calf?
  1. Do not commit adultery
  2. Do not desire another man's property 
  3. Do not make images for yourself
  4. Do not accuse anyone falsely.
 6. David annoyed God when he
  1. killed Goliath
  2. killed Uriah 
  3. killed Naboth
  4. cried over Soul's death.
 7. The jews celebrated the passover to remember when
  1. they were given the ten commandments 
  2. Moses was called by God 
  3. they entered into the land of Caanan
  4. they were delivered from Egypt.
 8. Who among the following prophets was called by God while still young?
  1. Moses
  2. Isaiah
  3. Jeremiah 
  4. Hosea
 9. Who among the following kings was annointed by prophet Nathan? King 
  1. Saul 
  2. David
  3. Solomon 
  4. Ahab
 10. David played the harp for king Saul. This teaches Christians that leisure time should best be used for 
  1. helping others
  2. enjoying oneself 
  3. visiting places 
  4. developing new skills.
 11. Mary mother of Jesus hailed from the town
  1. Jerusalem 
  2. Bethlehem
  3. Bethany
  4. Nazareth
 12. Which one of the following quotes is not a beatitude. Blessed is
  1. he who comes in the name of the Lord
  2. are those who mourn, for they shall be comforted
  3. are merciful, for they shall obtain mercy 
  4. are pure in heart, for they shall see God.
 13. "This is my own dear son with whom am pleased with. Listen to him." These words were spoken during Jesus'
  1. baptism
  2. temptation
  3. transfiguration
  4. crucification
 14. Which one of the following parables does not teach on prayer?
  1. The widow and the unjust judge
  2. The prodigal son 
  3. The pharasee and the tax collector
  4. The friend at midnight
 15. A miracle of Jesus which shows his power over nature is
  1. healing the paralysed man
  2. walking on water
  3. healing blind Bartimaeus
  4. raising Jairus daughter.
 16. The two disciples that Jesus walked with after resurrection were on their way from
  1. Emmaus
  2. Jerusalem 
  3. Jericho
  4. Bethlehem.
 17. Who among the following disciples of Jesus was not a fisherman?
  1. Matthew
  2. Andrew
  3. Peter
  4. James
 18. Before the Roman governor, Jesus was not accused of 
  1. claiming to be the king of Jews
  2. claiming to destroy the temple and build it in three days 
  3. inciting people not to pay taxes 
  4. misleading people and subverting the nation.
 19. During the day of Pentecost, the presence of God was witnessed by
  1. fire
  2. strong wind
  3. dove
  4. cloud and smoke.
 20. What advice did John the Baptist give to the tax collector?
  1. To pay taxes to the emperor
  2. To obey lawful authority 
  3. Not to collect more taxes than required 
  4. Not to accuse anyone falsely.
 21. Who among the following offered his tomb for the burial of Jesus?
  1. Simon of Cyrene
  2. Nicodemus
  3. Simon the Patriot
  4. Joseph of Arimathea
 22. Which one of the following is a common belief between Christians and Africans about God?
  1. God is the creator
  2. God is three in one
  3. God is a jealous God
  4. God lives in heaven.
 23. The following are all religious leaders in African religion except
  1. prophets
  2. priests
  3. bishops
  4. diviners.
 24. Which one of the following virtue was mainly taught to children in African traditional society? 
  1. Respect
  2. Tolerance 
  3. Patience
  4. Courage
 25. The main reason why Christians should obey their leaders is because they
  1. are chosen to rule with justice
  2. are chosen by God
  3. keep peace in the community
  4. have power and authority.
 26. The following are gifts of the holy spirit except
  1. patience
  2. faith
  3. wisdom
  4. preaching
 27. All parents should encourage their children to practice
  1. nepotism
  2. chastity
  3. discrimination
  4. dishonesty
 28. Which of the following is the best way for a Christian to use his wealth?
  1. Going to trips in other countries
  2. Starting community development projects
  3. Building big houses for their families
  4. Saving in the bank for future.
 29. Which one of the following Jewish feast was Jesus celebrating during the last supper?
  1. Pentecost 
  2. Passover
  3. Ascension
  4. New year
 30. Which missionary society sent John Rebman to Kenya?
  1. Holy Ghost Fathers 
  2. Mill Hill Fathers
  3. Church of Scotland Mission
  4. Church Missionary Society.

SECTION II: ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION

 1. The following are lessons from surah Al Lahab except one. Which one?
  1. Bad plans can never succeed 
  2. Evil will cause downfall
  3. Allah will punish evil doers 
  4. Disbelievers will enter paradise.
 2. 'Fadhalikala'adhi yadhu'ul yatim.' This verse is found in surah
  1. Al-Maun
  2. Al-Masad
  3. Al-Zilzalah 
  4. Al-Qafirun.
 3. In which of the following surah does Allah promises man that for every difficulty comes relief?
  1. Al-Kauthar 
  2. Al-Masad
  3. Al-Inshirah
  4. Al-Qafirun
 4. A lesson that Muslim learn from surah Al-Kafirun is that
  1. a clear border should be put in worshipping.
  2. Allah has close associates.
  3. Muslims should tolerate by worshiping like others.
  4. anyone can believe in gods.
 5. Which two aspects of the religion have been emphasised in surah Al-Bayyinah?
  1. Swalat and Hajj
  2. Swalat and Zakat
  3. Zakat and Ramadhan
  4. Zakat and Hajj
 6. Which among the following is not a sign of a hypocrite?
  1. Teiling lies
  2. Breaking a promise 
  3. Does not pray 
  4. Does not keep a trust.
 7. Complete the hadith, 'he is not a believer
  1. who annoys others
  2. who annoys parents
  3. who kills enemies 
  4. who does not pray.
 8. Which one among these phrases is not mentioned in the Adhan?
  1. Allahu Akbar
  2. Kadiqamatuh Swalah 
  3. Laillaha Illallah 
  4. Haiyallal Swallah.
 9. Which one among these conditions does not necessitate Tayammum?
  1. Water being inadequate 
  2. Water being cold
  3. Water being surrounded by enemies
  4. A skin condition or disease to the user.
 10. Which one among the following actions nullifies swalah? 
  1. Talking while praying
  2. Facing Qibla 
  3. Taking wudhu before swalah 
  4. covering aura.
 11. According to the eating habits taught by the prophet (p.b.u.h) one should
  1. eat with a spoon
  2. eat everything on the plate
  3. eat while standing
  4. eat what is before him. 
 12. Which statement is true about Haji?
  1. It is a pillar of Iman
  2. It is a pillar of Islam
  3. It is faradh to all Muslim 
  4. It is the pillar of Islam.
 13. HIV/AIDS is a major cause of death. Which one is the best way for school children to use to avoid it? 
  1. Avoiding people infected
  2. Being faithful 
  3. Abstinence 
  4. Having one partner
 14. Which is the best action for Omar to take when he finds a poor inan begging at their gate as he goes to school?
  1. Pray for him and send him away 
  2. Chase him and call police
  3. Adopt him as a brother
  4. Give him food and try find job for him.
 15. Which is the correct order of events that takes place immediately a child is born
  1. Iqama, tahniq, aqiqah, adhan
  2. Tahniq, adhan, iqama, haqiqa 
  3. Iqama, adhan, tahniq, aqiqah
  4. Aqiqah, adhan, iqama, tahniq
 16. Who among the following prophets was given suhut? 
  1. Muhammad 
  2. Ibrahim
  3. Musa
  4. Daud
 17. Which one of these pillars of the religion is a gate pass to Islam?
  1. Swalah
  2. Shahada 
  3. Zakat
  4. Ramadhan
 18. On your way home, you meet a black cat drowning. What is the best thing to do?
  1. Stone it
  2. Run home
  3. Save it
  4. Avoid the route.
 19. Who among the following gave the idea of constructing a trench?
  1. Musab bin Umeir
  2. Zubeir bin Awad 
  3. Salman Al-Farsi
  4. Umar bin Khatab
 20. According to the teachings of the prophet (S.A.W) on trade, which one of these activities is haram in trade? 
  1. Purchasing of goods in bulk
  2. Purchasing of goods on credit
  3. Giving out loans with interest
  4. Making huge profits.
 21. Which one of these commonalities in Islam emphasizes on the importance of punctuality?
  1. Adhan
  2. Wudhu
  3. Hajj
  4. Swalat
 22. Hamza, your classmate, has been fasting. Suddenly he accidentally sip water. What advice would you give him?
  1. Break the fast and eat
  2. Drink enough water and continue fasting
  3. Spit the water and continue fasting 
  4. Break the fast until the next Ramadhan.
 23. Which one of the following is the main reason why the Muslims were defeated in the battle of Uhud? 
  1. Muslims were fearful and few
  2. Muslims had inferior weapons and disunite
  3. Muslims had suffered a great loss in Badr
  4. Muslims disobeyed the prophet.
 24. Who was the first caliphate in Islam?
  1. Omar R.A 
  2. Abubakar R.A 
  3. Ali R.A 
  4. Uthman RA
 25. The following is the meaning of the word Taqwa. Which is the correct one? 
  1. Fear of Allah 
  2. Believing in Allah
  3. Oneness of Allah
  4. Worshipping Allah
 26. You have been invited by a friend for a birthday party. On ariving, you notice alcohol is served. What is the best thing for you to do?
  1. Drink soft drink 
  2. Turn down the offer and go back home
  3. Warn them but take eventually 
  4. Call the police?
 27. The following are terms used while swearing. Which one is not?
  1. Wallahi
  2. Tallahi
  3. Billahi
  4. Bismillahi
 28. The main cause of spreading HIV/AIDS is
  1. blood transfusion
  2. sexual intercourse 
  3. using sharp objects
  4. mother to child
 29. Which one of the following attributes of Allah is correctly matched?
  1. Al-Qahhar - inventor
  2. Al-Malik - the peaceful
  3. Al-Ghaffar - the forgiver
  4. Al-Khaliq - provider
 30. The main reason why the Arabs came to the coast of East Africa was
  1. to spread Islam
  2. for intermarriage 
  3. to trade 
  4. to stop slave trade.

MARKING SCHEME

 1. A
 2. C
 3. D
 4. C
 5. D
 6. D
 7. C
 8. C
 9. A
 10. C
 11. B
 12. A
 13. B
 14. D
 15. A
 16. D
 17. C
 18. B
 19. C
 20. A
 21. C
 22. A
 23. A
 24. C
 25. D
 26. D
 27. A
 28. A
 29. C
 30. B
 31. B
 32. D
 33. D
 34. C
 35. B
 36. C
 37. C
 38. D
 39. B
 40. A
 41. D
 42. C
 43. C
 44. D
 45. B
 46. B
 47. C
 48. C
 49. B
 50. B
 51. D
 52. B
 53. C
 54. B
 55. B
 56. B
 57. B
 58. A
 59. B
 60. A
 61. A
 62. D
 63. C
 64. C
 65. C
 66. B
 67. D
 68. C
 69. B
 70. A
 71. D
 72. A
 73. C
 74. B
 75. B
 76. B
 77. A
 78. B
 79. A
 80. C
 81. D
 82. A
 83. C
 84. A
 85. B
 86. A
 87. B
 88. B
 89. B
 90. D