Stella

Stella

24
March

Jaza mapengo kwa kutumia jibu sahihi.

Kadala ni mwanafunzi ___1___. Badala ___2___ kuwasikiliza walimu ___3___, yeye hupendelea kufanya utukutu. Jana mwalimu mkuu alimpa onyo ___4___ mwisho. Alimwambia aende nyumbani akamlete baba ___5___.

   A   B   C   D 
 1.   mtukutu   kitukutu   litukutu   matukutu 
 2.  za  cha  la  ya
 3.  yake  wake  chake  lake
 4.  ya  za  cha  la
 5.  zake  chake  lake  yake

 

Andika sentensi zifuatazo kwa wingi.

 1. Mtu amenunua chungu kingine.
 2. Mkate utaliwa na mtoto.
 3. Kiatu cha mtoto kimeshonwa.

Andika kinyume cha maneno haya.

 1. Kijana
 2. Maskini
 3. Baba

Tunga sentensi ukitumia majina uliyopewa.

 1. kalamu yake __________________
 2. mbegu _________________

Jaza mapengo kwa usahihi.

 1. Yupi kati ya hawa si mnyama wa porini? _______________________________
  (Tembo, Ngedere, Punda)
 2. Chagua neno lisilo tunda.
  _________________________
  (Parachichi, Tikitimaji, Zabibu, Viazi)
 3. Tunatumia kinu na ___________________ kutwangia nafaka. (mchi, mafiga, mwiko)

UFAHAMU
Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali.

Hadija si tabia yake kufuatana na watu wenye tabia mbaya. Lakini siku moja alikata kauli kwenda katika sherehe za sikukuu ya Madaraka. Aliaandamana na watu vichwa maji. Watu hao walimcheka kila mahali. Wengine walisukumana hata na mama wajawazito waliwatisha watoto wadogo na kuwangurumia kama simba. Watoto walilia na kukimbia ovyo. Watu wengine walitoa sigara walizozificha mifukoni wakavuta. Hadija alichukia kile kitendo cha watu hao. Alichukia nywele zao chafu zilizosokotana kama manyoya ya kondoo. Aliyachukia mavazi yao yasiyo na adabu. Baada ya sherehe wanafunzi hao walirudi shuleni. Hadija alienda moja kwa moja hadi kwa mwalimu mkuu. Uchunguzi ulifanywa na ukweli wote ulipatikana, watukutu, wajeuri na vichwa maji waliadhibiwa.

 1. Hadija alipatana wapi na watu wenye tabia mbaya?
  1. Shuleni.
  2. Akjenda nyumbani.
  3. Sherehe za sikukuu.
  4. Nyumbani wakicheza.
 2. Hadija aliandamana na watu
  1. wazuri
  2. wenye bidii
  3. vichwa maji
  4. watiifu

Andika tabia mbili mbaya watu hawa walifanya.

 1. ____________________________
 2. ____________________________
 3. Watu wengine walitoa sigara walizoficha mifukoni na
  1. kuficha
  2. kuvuta
  3. kutupa
  4. kumpa Hadija.
 4. Kwa nini Hadija alienda kwa mwalimu mkuu? 
 5. Je, wafikiria maana ya vichwa maji ni gani?

UFAHAMU
Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali.

MUGUMO

Miti ina faida nyingi kwetu sisi wanadamu. Hutupatia matunda, mbao, kivuli na hata kuvuta mvua. Nchi isiyokuwa na miti hubadilika na kuwa jangwa. Hii ndiyo sababu ya kuwa na siku maalumu ya kupanda miti kila mwaka.

Babu zetu walikuwa na njia yao ya kuzuia ukataji wa miti. Watoto wadogo walitolewa hadithi za kuwafanya waogope kuikata miti fulani. Miti kama mugumo una hadithi nyingi kama hizo. Hii ni kwa sababu ulitumiwa na makabila mengi kutolea sadaka kwa Mungu.

Hadithi moja inahusu mtu mmoja aliyeishi katika kijiji kilichoitwa Makongo. Jina lake lilikuwa Tangawizi. Watu wa kijiji cha Makongo walimchukia Tangawizi kwa sababu ya kukata miti ovyo. Walijaribu kumzungumzia lakini aliendelea kuikata miti.

"Miti ni mali ya Mungu," aliwaambia. Siku moja, Tangawizi aliondoka nyumbani kulipopambazuka, shoka mkononi na kuuendea mugumo uliotumiwa na watu wa kijiji cha Makongo kutolea sadaka kwa Mungu.

"Watatafuta mahali pengine pa kutolea sadaka," alisema na kuanza kuukata. Lakini kabla ya kuendelea sana, damu ilianza kutoka katika sehemu aliyoikata. Mara aliisikia sauti kubwa kutoka kwa mugumo huo.
Tangawizi!.... Tangawizi!...... Tangawizi!
Kwa vile wataka kuniua, mimi nitakuadhibu.
Kutoka leo, utakuwa kipofu hadi kufa.
Macho ya Tangawizi yalijifunga na akawa kipofu hadi kufa kwake.

 1. Taja faida moja ya miti kama zilivyozungumziwa katika hadithi.
 2. Nchi isiyokuwa na miti hubadilika na kuwa nini?
 3. Muguro una hadithi nyingi kwa sababu gani?
  1. Ni mti mkubwa sana.
  2. Ni mti unaoweza kuongea.
  3. Ulitumiwa kutolewa sadaka kwa Mungu.
  4. Uliwapa watu matunda.
 4. Aliyekwenda kuukata Mugumo alikuwa na nini?
  Taja vitu viwili vilivyofanyika mti ulipoanza kukatwa.
 5. _________________________________
 6. _________________________________
 7. Tangawizi aliadhibiwa aje na mugumo?
  1. Alichapwa.
  2. Alikatwa mkono.
  3. Alikuwa zuzu.
  4. Alikuwa kipofu

INSHA  

Andika Insha kuhusu:

NYUMBANI KWETU   

MARKING SCHEME

 1. A
 2. D
 3. B
 4. D
 5. D
 6. Watu wamenunua vyungu vingine.
 7. Mikate italiwa na watoto.
 8. Viatu vya watoto vimeshonwa.
 9. mzee
 10. Tajiri
 11. mama
 12. Sentensi sahihi
 13. Sentensi sahihi
 14. punda
 15. viazi
 16. mchi
 17. C
 18. C
 19. Wato hao walimcheka kila mahali.
 20. Watu wengine walitoa sigara walizozificha mifukoni wakavuta
 21. B
 22. Kupiga ripoti
 23. Watu wenye tabia mbaya.
 24. Hutupatia matunda, mbao, kivuli na hata kuvuta mvua.
 25. jangwa
 26. C
 27. Tangawizi
 28. Damu ilianza kutoka
 29. Alisikia sauti kubwa
 30. D
24
March

QUESTIONS

Complete the sentences using "has" or "have"

 1. They  _____________spread their beds.
 2. She _____________brushed her teeth.

Fill in the blank spaces with the correct form of the word in brackets.

 1. Jane is the ________________class. (tall)
 2. We bought the ____________________ dress from the shop. (pretty)
 3. A hyena is ___________________than the lion.  (weak)

Write the plural form of the following nouns.

 1. patch
 2. pen
 3. goose

Use "enough", or "a lot" or "a lot of" to complete the following sentences.

 1. There are __________________ of ways to show respect.
 2. We have with. ___________________ balls to play with.
 3. I have ____________________food for today.

Fill in a or an in the following.

 1. This is __________________ nice toy.
 2. Give this child ____________________apple.
 3. Who wants __________________banana?

Complete the following. Follow the example given.
Example.
She is a girl. They are girls.

 1. He is calling you.
  _________________ are calling you.
 2. Give her sweets.
  Give ___________________ sweets.

Read the passage below and answer the questions.

THE BOY AND THE LION

G4EngT1Jes23001P1

Once there was a boy who worked for a king. But the king was cruel to him. So the boy ran away. He met a big lion in the desert. The boy was afraid because the lion looked angry. The lion said, "I am angry because there is a thorn in my foot." So the boy sat down and pulled the thorn out. The boy and the lion became good friends.

One day the boy went back to the town. That day the cruel king went hunting in the desert and he caught the lion in a net. Then he saw the boy in the town and he caught him as well.

"I will punish you for running away. I will throw you to the lion," said the king. So the king threw the boy into the lion's den. But when the lion saw the boy, he lay down and smiled. The boy smiled too and put his arm around his friend. The king was amazed and he let the boy the lion go free.

 1. Why did the boy ran away from the king? The
  1. boy worked for the king,
  2. boy was full of fear.
  3. king was cruel to the boy.
  4. king chased him away.
 2. How did the boy help the lion?
  _________________________________________
 3. How did the king punish the boy when he caught him?
  1. Taking him back to his house. 
  2. Throwing him to the lion's den.
  3. Taking him to prison.
  4. Beating him.
 4. What did the lion do when he saw the boy?
  1. Swallowed him up.
  2. Growled at him.
  3. Closed his eyes and ignored him.
  4. Lay down and smiled.
 5. What two things did the boy do to the lion in the den.
  __________________
 6. ___________________
 7. Why do you think the king let the boy and the lion go free?

Read the poem below and answer the questions.

MORNINGS
If I wake up before it's dawn
And Mum is still asleep,
I sneck barefoot across the hall
To the kitchen where Bud sleeps.

I shush him if he makes a sound,
I tell him not to bark,
And then we creep back to my bed
And snuggle in the dark.

Then I go back to sleep again
With Bud right by my toes,
And wake to find him licking me
And touch his cold, round nose.

And when Mum's clock is ringing loud,
And she yells out, "Wake up!!?
I put the tea-bags in the pot
Pour milk into our cups.

"Hello," she yawns, her work clothes on.
And Bud jumps up and down.
And she laughs and fusses him,
Calls him a great big clown.

I like it in the mornings
Sitting drinking tea,
Watching the sky change colour,
Just Mum and Bud and me.

 1. What is the name of the dog in the poem?
 2. Where did the dog usually sleep?
  1. Bedroom
  2. Kitchen
  3. Outside
  4. Dining room
 3. Which word in verse 1 means "creep secretly"?
  1. I sneak barefoot.
  2. Still asleep.
  3. I wake up.
  4. Where bud sleeps.
 4. Why do you think Bud is told not to bark or make a sound in verse 2? _________________________
 5. Which of the following sentences is not true?
  1. The child put the teabags in the teapot.
  2. The child poured the boiling water into the teapot.
  3. The child poured milk into Mum's cup.
 6. What made mum laugh and say that Bud was "a great big clown"? Bud
  1. sleeps in the kitchen.
  2. snuggles with the child in the dark.
  3. jumps up and down.
  4. drinks tea.
 7. Why does the child like it in the morning?
  _________________________________________

COMPOSITION

Write an interesting composition about.

HOW I SPENT MY DECEMBER HOLIDAY

MARKING SCHEME

 1. have
 2. has
 3. tallest
 4. prettiest
 5. weaker
 6. patches
 7. pens
 8. geese
 9. alot
 10. enough/alot
 11. enough
 12. a
 13. an
 14. a
 15. They
 16. Them
 17. C
 18. He pulled the thorn out from lion foot.
 19. B
 20. D
 21. The boy smiled.
 22. Put his arm around his friend
 23. The king was amazed
 24. Bud
 25. Kitchen(B)
 26. I sneak barefoot (A)
 27. Not to wake up mum
 28. The child poured the boiling water (B)
 29. Bud jumps up and down (C)
 30. Sitting drinking tea, with mum and Bud.
24
March

QUESTIONS

 1. Write the following number in words.
  5694
  1. Five thousand and sixty four.
  2. Five thousand six hundred and ninety four.
  3. Six hundred and ninety four.
  4. Five hundred and ninety four.
 2. Work out
     8 3 6 litres
  + 1 1 2 litres
                    
  1. 948
  2. 724
  3. 908
  4. 900
 3. Arrange the following numbers from the smallest to the largest. 69, 66, 62, 63, 70, 68, 67, 64
  1. 64, 69, 62, 63, 70, 68, 67, 66
  2. 70, 69, 68, 67, 66, 64, 63, 62
  3. 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 
  4. 70, 62, 69, 63, 68, 64, 67, 66
 4. Which one of the following is not a pair of factors of 24?
  1. 8 X 3
  2. 12 X 3
  3. 24 X 1
  4. 6 X 4
 5. John scored 82% in a mathematics test. What was his score to the nearest ten?
  1. 80
  2. 90
  3. 70
  4. 100
 6. List down all the odd numbers between 70-80.
  _______, _______, _______, _______, ________.
 7. What is the total value of digit 3 in The number below?
  6374
  1. 3000
  2. 3
  3. 30
  4. 300
 8. Write the correct roman numeral for number 4
  1. II
  2. IV
  3. V
  4. VI
 9. Subtract 10 to create a pattern in the following numbers.
  940, ______, ______, _______, _______
  1. 940, 950, 960, 970
  2. 930, 950, 960, 970
  3. 930, 920, 910, 900
  4. 940, 930, 920, 910
 10. During a school prize giving day, the 24 best performers were awarded with 5 books each. How many books were they given altogether?
  1. 29
  2. 120
  3. 60
  4. 24
 11. Two hundred and fifty added to four thousand and seventy five is equal to
  1. 4375
  2. 4325
  3. 4075
  4. 250
 12. Write the number represented by the digits formed in the abacus below.____________
  G4MathT1Jes23001Q12
 13. During the drought season, a hotel in Nyeri bought 325 litres of water on day one and 750 litres of water on day two. How many litres of water did they buy in total?
  1. 1050 litres
  2. 750 litres
  3. 975 litres
  4. 1075 litres
 14. What is the fraction of the unshaded part?
  G4MathT1Jes23001Q14
  1. 4/4
  2. 1/2
  3. 3/4
  4. 4
 15. Work out the following using abacus.
    5 3 7
  +   4 2  
              
 16. During her birthday, Joyce bought 6 cartons of biscuits. Each carton had 8 biscuits. how many biscuits did she have in total?
  1. 24
  2. 48
  3. 12
  4. 14
 17. Jacob harvested 22 kilograms of beans and 76 kilograms of maize. How many kilograms of food did he harvest altogether? 
  1. 88 kilograms 
  2. 98 kilograms
  3. 54 kilograms
  4. 80 kilograms
 18. Fill in the missing numbers in the pattern below.
  712, 717, ______, ______, ______
  1. 720, 725, 727
  2. 722, 727, 732
  3. 712, 707, 705
  4. 722, 725, 730
 19. Arrange the following vertically and add 142 + 467 =
  1. 597
  2. 599
  3. 699
  4. 609
 20. James brought 16 oranges to school. He shared them equally to his 8 friends. How many oranges did each friend get?
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
 21. What is the time shown in the clock face below?_________________
  G4MathT1Jes23001Q21
 22. Complete the pattern below.
  G4MathT1Jes23001Q22
 23. A lesson takes 40 minutes. If it ends at 8.50 a.m,what time did it start?
  1. 9.30 a.m
  2. 8.10 a.m
  3. 8.40 p.m
  4. 9.30 p.m
 24. Write a multiplication sentence for the following.
     |||||    |||||    ||||| 
  ________ x _________ = _________
 25. Find the missing number in the box below.
  857 − 643 = G4MathT1Jes23001Q25
  1. 204
  2. 314
  3. 214
  4. 224
 26. In a certain shop, yoghurt was selling at 50 shillings and bread at 30 shillings. Aticno bought two yoghurt and one bread. How much money did she spend?
  1. 80 shillings
  2. 130 shillings
  3. 110 shillings
  4. 160 shillings
 27. Find the estimated answer by rounding off each number to the nearest 10.
  46 x 12 = ___________
  1. 400
  2. 552
  3. 500
  4. 450
 28. Find the missing number in the box below.
  35 + G4MathT1Jes23001Q25 = 40
  1. 5
  2. 10
  3. 15
  4. 20
 29. Write the following number in words.
  6 5 1
  _________________________________________
 30. Fill in the gaps correctly.
  6 7 8 = ________hundreds ________tens ________ ones 

MARKING SCHEME

 1. B
 2. A
 3. C
 4. B
 5. A
 6. 71, 73, 75, 77, 79
 7. D
 8. B
 9. C
 10. B
 11. B
 12. 5273
 13. D
 14. C
 15. 579
 16. A
 17. B
 18. B
 19. D
 20. B
 21. 2 O'clock
 22. Correct pattern
 23. B
 24. 5 X 3 = 15
 25. C
 26. B
 27. C
 28. A
 29. Six hundred and fifty one
 30. hundred tens ones
16
March

C8SRET1SM00123q1

Use the map of MARA AREA above and use it to answer questions 1-7:-

 1. Mara area slopes from ________________________.
  1. North East to South West
  2. South West to North East
  3. South East to North West
  4. North west to south East
 2. What is the length of the tarmac road from the bridge to the south east of the map?
  1. 10 kilometres
  2. 12 kilometres
  3. 7 kilometres
  4. 9 kilometres
 3. Which one of the following is not an economic activity visible in Mara area?
  1. Tourism
  2. Fishing
  3. Lumbering
  4. Farming
 4. Business people from Mara town obtain trading licences from
  1.  D.C
  2. The Chief
  3. Town Council office
  4. Church
 5. The main settlement pattem which can be observed from Mara area is ______________________
  1. Linear
  2. Clustered
  3. Evenly distributed population
  4. Market settlement
 6. Which of these is likely to be at the highest attitude?
  1. Sawmill
  2. Borehole
  3. Mwendia market
  4. L. Ngurumo
 7. A thief was acaught breaking into a shop in Mara town. Where was the offence reported by civilians?
  1. District Commissioner's Office
  2. Town Council's office
  3. Police Station
  4. Chief
 8. Below are groups of African communities. Which formed the resistance?
  1. Wamatumbi, Ngoni, Maasai
  2. Ngindo, Lozi, Mandinka
  3. Wamatumbi, Mandinka, Nandi
  4. Bena, Wamatumbi, Wanga
 9. Which of the following items of export is correctly matched with the country of origin?
  1. Groundnuts - Burundi
  2. Cocoa - Nigeria
  3. Copper - Kenya
  4. Petroleum - Nigeria
 10. The European country which invaded Ethiopia but were defeated by Haile Selassie was __________________
  1. France
  2. Britain
  3. Italy
  4. Portugal
 11. Which of the following is not a measure put in place by the government of Kenya to conserve wildlife?
  1. Prohibiting all human activities in the game parks
  2. Establishing sanctuaries for endangered animals
  3. Erecting electric fences around parks
  4. Establishing anti-poaching units
 12. The main effect of cattle rustling in Kenya is ______________________.
  1. Loss of livestock
  2. Displacement of communities
  3. Lack of peace among communities involved
  4. Loss of prestige
 13. The role of the colonial African chiefs was mainly to
  1. Maintain law & order
  2. Collecting of hut taxes
  3. Maintenance of roads
  4. Arrest and judge law breakers
 14. All the following towns are likely to receive the below kind of rain except
  C8SRET1SM00123q14
  1. Kisumu
  2. Malindi
  3. Mombasa
  4. Nyeri
 15. The above takes place at _________________________.
  1. Night
  2. Daytime
  3. Midnight
  4. End of season
 16. It is true to say that _______________________ about the diagram above. 
  1. It has a cooling effect on the sea 
  2. It causes mist & fog
  3. It has a cooling effect on the land
  4. It shows convectional rainfall
 17. Coffee in Ethiopia is mainly grown in ________________________ and _______________________ provinces.
  1. Kaffar and Hola
  2. Harar and Asmara
  3. South and Eastern
  4. Kaffar and Harar
 18. The remains of the Homo Habilis (Zinjanthropus) were discovered in Tanzania at _______________________
  1. Isimilia
  2. Engaruka
  3. Olduvai Gorge
  4. Nsongezi
 19. Which one of the following is not a cause of slow population growth?
  1. Drought and famine
  2. Presence of epidermics
  3. Natural calamities
  4. Sufficient food production
 20. The human remains that are excavated are known as
  1. Diatoms
  2. Fossils
  3. Archaeology
  4. Evolution
 21. Which one of the following is not a function of the DEB?
  1. Employment of teachers
  2. Accounting of education funds in district
  3. Development of Education in the district
  4. Starting of new schools in the district
 22. Which one of the following is the main reason why Mwea Tebere irrigation scheme was established?
  1. To settle the landless
  2. To increase rice production
  3. To promote cash crop farming
  4. To settle the people who served in 2nd world war
 23. Which of the following is the correct order in the processing of Soda Ash?
  1. Dredging - washing - grounding
  2. Washing - drying  - dredging
  3. Pumping - drying - heating
  4. Dredging - heating - washing
 24. Which one of the following is an economic use of the soil?
  1. Decorating the body
  2. Preparing traditional traps
  3. Making of ceramics
  4. Administering oaths
 25. The main problem facing wildlife in Kenya is _______________________
  1. Prolonged drought
  2. Illegal hunting (poaching)
  3. Human-wildlife conflicts
  4. Over population
 26. A factory which imports parts and uses them to make vehicles is an example of __________________________
  1. An assembling industry
  2. A service industry
  3. A manufacturing industry
  4. A processing industry
 27. The main factor that determines the location of a bakery is _______________________________
  1. Availability of land
  2. Availability of workers
  3. Availability of raw materials
  4. Availability of adequate market
 28. The fishing method shown in the diagram below is
  C8SRET1SM00123q28
  1. Basket fishing
  2. Trawling 
  3. Purse-seining
  4. Drifting
 29. The headquarters of the economic community of West African States (ECOWAS) are found in __________________
  1. Accra - Ghana
  2. Abuja - Nigeria
  3. Monorovia - Liberia
  4. Lagos - Nigeria
 30.  
  1. It is mined on the floor of the Rift valley
  2. It is mined through quarrying
  3. It is used in strengthening steel and aluminium
   The mineral described above is ____________________________________
   1. Diatomite
   2. Soda Ash
   3. Fluorspar
   4. Graphite

Use the map below to answer questions 31 and 32

C8SRET1SM00123q31

 1. The lake marked W was formed as a result of
  1. Erosion
  2. Earth movement
  3. Human activities
  4. Deposition
 2. The plateau surface marked X is _______________________
  1. Fouta Djallon
  2. Nyika
  3. Jos plateau
  4. Bie plateau
 3. The main activity carried out in the Savannah region of Africa is ________________________
  1. Cash crop farming
  2. Settlement
  3. Pastoralism
  4. Irrigation
 4. Which one of the following items of export is correctly matched with the country of origin?
  1. Cocoa - Nigeria
  2. Copper - Kenya
  3. Petroleum - Nigeria
  4. Groundnuts -  Burundi
 5. The main reason for transporting petrol by pipeline in  Kenya is _____________________.
  1. Reduce destruction of roads by tankers
  2. Protect petrol from catching fire
  3. Reduce loss of petrol through theft
  4. Create more employment opportunities
 6. The horticultural exports from Kenya are transported to overseas markets by _________________________.
  1. Railway
  2. Road
  3. Water
  4. Air
 7. Through which of the following organization would a dairy farmer in Kenya sell his milk?
  1. Kenya Co-operative Creameries
  2. Kenya National & Trading Co-operation
  3. Kenya Planters Co-operative Union
  4. National Cereals and Produce Board
 8. The main reason why Kenya trade with other countries is to ____________________.
  1. Promote friendly relations
  2. To earn foreign exchange
  3. To promote cultural exchange
  4. To obtain machinery

Use the map below to answer questions 39 and 40:

C8SRET1SM00123q39

 1. The irrigation scheme marked 1 found in River Nyando is called __________________
  1. Bunyala 
  2. Perkerra
  3. Ahero
  4. Bura
 2. The National park marked Q in the map is called 
  1. Sibiloi
  2. Boni
  3. Marsabit
  4. Meru
 3. The following are characteristics of the town labelled A on the map.
  1. Developed many years ago as result of trade between local people and foreigners
  2. Has many functions
  3. It is eastern Africa's main port
   The town described above is _________________
   1. Lamu
   2. Mombasa 
   3. Malindi
   4. Kilifi
 4. Cable transport in Kenya is mainly used in transport of
  1. Oil and water
  2. Tourists
  3. Electricity
  4. Goods
 5. Which of the following is the best solution to the HIV/ AIDS problem in Africa?
  1. Providing cheap medicine to HIV/AIDS patients
  2. Adopting good moral behaviour
  3. Establishing NGOs to care for patients
  4. Establishing patient homes
 6. The multi-purpose river project located at the border of Zambia and Zimbambwe is _______________________
  1. Kariba Dam project
  2. Volta River project
  3. Aswan High Dam project
  4. River Tana project
 7. The type of erosion caused by raindrops falling on bare soil and scattering the soil is known as _________________________
  1. Rill erosion
  2. Sheet erosion
  3. Splash erosion
  4. Gulley erosion
 8. The main reason why we conserve forests in Kenya is
  1. To provide scenic beauty
  2. To preserve water catchment areas
  3. To provide forest products
  4. Home for wildlife
 9. What is the time in Accra longitude 0° when the time in Murang'a on longitude 35°E is 2 p.m.?
  1. 11:40 a.m.
  2. 8:45 a.m.
  3. 2:00 p.m.
  4. 4:20 p.m.
 10. The most Westerly part of Africa is _________________________
  1. Cape Verde
  2. Cape Blanc
  3. Cape Alguhas
  4. Cape Guadafui
 11. Who among the following leaders was appointed the first chairman of the African union (AU)
  1. Mwai Kibaki (Kenya)
  2. Thabo Mbeki (South Africa)
  3. Muammar Gaddafi (Libya)
  4. Paul-Kagame (Rwanda)
 12. The people of Ghana won their independence from the British mainly through ____________________
  1. Peaceful negotiation
  2. Armed struggle
  3. Foreign assistance
  4. Trade union activities
 13. Which one of the following does not undermine law and order?
  1. Promoting corruption
  2. Nepotism
  3. Patriotism
  4. Smuggling
 14. In Kenya people exercise their democratic right by ___________________________
  1. Walking freely
  2. Getting free education
  3. Voting during general elections
  4. Attending community barazas
 15. The main responsibility of the police is ________________________
  1. To arrest people
  2. To maintain law and order
  3. To guard people's property
  4. To control traffic
 16. The Members of Parliament in the republic of Kenya are sworn in by the
  1. Chief Justice
  2. Chairman of Electoral Commission
  3. Speaker of National Assembly
  4. Attorney General
 17. The judiciary in Kenya is responsible for __________________________
  1. Making laws
  2. Supervising elections
  3. Maintaining law and order
  4. Interpreting the law
 18. Which one of the following is not a symbol of national unity?
  1. Constitution
  2. The National flag
  3. National Anthem
  4. The Presidency
 19. The traditional parliament of Swaziland is known as _________________________
  1. Ligogo
  2. Libandla
  3. Tinkhudla
  4. National Assembly
 20. Which one of the following is not a philosophy in Kenya?
  1. Harambee
  2. African socialism
  3. Nyayoism
  4. Liberation
 21. Which one of the following least explains why corruption 66. Which is the seventh commandment? should be wiped out in Kenya?
  1. To promote peace
  2. To promote National Unity
  3. To promote economic development
  4. To promote individual talent
 22. During which of the following occasions did Kenyatta become the first President of Kenya?
  1. Jamhuri day
  2. Madaraka day
  3. Kenyatta day
  4. When KADU joined KANU

SECTION II

CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION

 1. Which one of the following is not a side effect of drugs on the human body?
  1. Miscarriages of the unborn babies
  2. Death as a result of overdose
  3. Proper body growth
  4. Diseases like lung cancer, bronchitis
 2. The wife of prophet Hosea who was a prostitute was called _________________________
  1. Miriam
  2. Deborah
  3. Gomer
  4. Rebecca
 3. Talent is the ability that one is born with to do something very well. Which one of the following is not a talent?
  1. Singing and listening to songs
  2. Playing football
  3. Participating in debate
  4. Bullying other learners
 4. Who among the following played the harp to keep off an evil spirit from King Saul?
  1. Moses
  2. David
  3. Joshua
  4. Samuel
 5. According to the sermon on the mountain, we learn that  "Happy are those who mourn" because
  1. God will comfort them
  2. God will be merciful to them
  3. They will see God
  4. God will call them His children
 6. Which is  the seventh commandment?
  1. Do not steal
  2. Do not commit adultery
  3. Do not kill
  4. Do not tell lies
 7. Sexual misuse where à person engages in commercial sex in order to gain money is referred to as _____________________
  1. Homosexuality
  2. Incest
  3. Bestiality
  4. Prostitution
 8. King David committed adultery with the wife of Uriah. bWhat was her name?
  1. Leah
  2. Mary
  3. Bathsheba
  4. Tamar
 9. In James 2:14-18, we learn about showing our faiththrough our
  1. Efforts
  2. Actions
  3. Prayers
  4. Fasting
 10. Strong feelings like fear, joy and love are grouped as
  1. Emotional growth
  2. Spiritual growth
  3. Physical growth
  4. Mental growth
 11. The word 'eternal' means ___________________
  1. Everlasting fire
  2. No more
  3. Anytime
  4. Forever
 12. We should conserve our local environment. Which one of the following is not misuses of natural resources
  1. Deforestation
  2. Pollution
  3. Afforestation
  4. Mining
 13. Our bodies are the temples of God. As Christians the best way to take care of our bodies is _______________________
  1. By doing a lot of physical exercise
  2. By taking proper balanced diet
  3. By avoiding immoral activities
  4. By resting during leisure time
 14. According to the creation story (Gen. 1:3-31) God |  created ________________________ on the fourth day.
  1. Heavenly bodies such as sun, moon and stars
  2. Separated light from darkness
  3. All types of plants
  4. All creatures that live in water
 15. In the traditional African society, the living remember the dead through the following activities except
  1. Giving them offerings
  2. Pouring them libations
  3. Offering sacrifices to them
  4. Rebuking the dead
 16. One of the following people accepted the responsibility of building the walls of Jerusalem. Who is he?
  1. Nehemiah
  2. Tobiah
  3. Sanballat
  4. Judas
 17. Christians should not fear death because
  1. Majority of people have died
  2. Everybody must die
  3. They will eat good things after death
  4. They will go to Heaven
 18. In the African society, when a person died they believed he/she ___________________________
  1. Went to Heaven
  2. Was lost completely
  3. Joined the spirit world
  4. Went to hell
 19. The first king of Israel was called ___________________________
  1. David
  2. Solomon
  3. Saul
  4. Moses
 20. When disappointed, we can try to overcome these strong emotions by ____________________________
  1. Crying about them
  2. Praying to God
  3. Revenging
  4. Ignoring them
 21. HIV/AIDS is spread in the following ways except
  1. Abstain from sex intercourse
  2. Blood transfusion
  3. Sharing sharp objects
  4. Contact with open wounds
 22. The fundamental truth of Christian faith is found in
  1. Bible
  2. Apostle's Creed
  3. Lord's prayer
  4. Baptism
 23. Three of the following are values required during the Holy Communion (breaking of the bread) except _______________________
  1. Generosity
  2. Humility
  3. Sorrow
  4. Gladness
 24. Who among the following were crucified with Jesus?
  1. Two thieves
  2. Tax collectors
  3. John and James
  4. Stephen and Peter
 25. Who was the best friend of David who helped him in time of need and showed openness in friendship?
  1. Samuel
  2. Jonathan
  3. John
  4. Zechariah
 26. Sign languages and braille are used by people who are
  1. Physically handicapped
  2. Orphans
  3. Internally displaced people
  4. Hearing impaired and blind 
 27. The Passover was the ________________________ meal the Israelites ate in Egypt.
  1. First
  2. Last
  3. Favourable
  4. Everlasting
 28. Free time means _________________________
  1. Leisure time
  2. Vacation time
  3. Holiday
  4. Working time
 29. The main reason we share work at home is to ____________________________
  1. Earn more money
  2. Avoid punishment
  3. Help others
  4. Please our parents
 30. The Good Samaritan helped the injured man who was coming from ____________________________
  1. Jerusalem to Jericho
  2. Jericho to Damascus
  3. Damascus to Nineveh
  4. Jericho to Jerusalem

ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION

 1. Imn which surah is the verse, "verity, you shall see the fire of Hell" surah 
  1.  Al-Qaariyah
  2. Al-Zilzala
  3. Buyyainna
  4. At-Tajathur
 2. How many verses are in suratul Al-zilzala
  1. Nine
  2. Six
  3. Eight
  4. Five
 3. Which one is not a teaching from Suratul Al-Alaq
  1. We should put the name of Allah in everything
  2. There is peace over night
  3. Allah is the ony creator
  4. He always waits four us to respect before punishing
 4. Which one is not a meaning of Al-inshirah ?
  1. power
  2. Expansion
  3. Solace
  4. Confort
 5. Which surah warns us not to be harsh and rough to those who came beg? Suratul
  1. Ad-Dhuha
  2. Al-Inshirah
  3. Al-Qadan
  4. Al-Alaq
 6. According to the prophet hadith, Which one is not a sign of hypocrite?
  1. Talking lies
  2. Taking ribaa
  3. Breaking promises
  4. Betraying trust
 7. The hadith, "Those dearest to Allah(SW) are the one who treat their children kindly" is on
  1. Kindness to creature
  2. patience to creatures
  3. kindness to young children
  4. Honest to the older
 8. Which one is not true about a generous man in the prophet hadith? He is
  1. near Allah(SW)
  2. near paradise
  3. near hell 
  4. far from hell
 9. In the hadith on rogheouness, virture is ________________________
  1. sin
  2. shukr
  3. corruption
  4. good conduct
 10. How many types of people should be given zakat ?
  1. Ten
  2. Seven
  3. Six
  4. Eight
 11. Which one can not nullify your Salat?
  1. Covering our Aura
  2. Turn away from Qibla
  3. Eating or drinking
  4. Making unecessary movements
 12. One of the following can not nulify yur saum. Which one?
  1. Heidh and Nifas
  2. Converting to Islam
  3. Fainting
  4. Becoming insane
 13. Which one is recited after the secong takbirah in Salatul Janaza ?
  1. Gua for all muslim
  2. Prayer for the prophet (SAW)
  3. Adua for the deed
  4. Recitation of suratu! fatiha
 14. "Oh All! him/her forgiveness and Mercy." This due is said for the
  1. sick
  2. mutadhar
  3. dead
  4. new born baby
 15. Which is the main reason for Muslim men not to wear gold
  1. gold colour is ment for wemen
  2. lu is very expensive for men to afford
  3. To preserve the dignity of a man
  4. to show off
 16. The attribute of Allah (SW) that means Al-Khadiq 
  1. the inveter
  2. the merciful
  3. the power
  4. The creator
 17. Which one is not an impotance of the pillars of iman (faith)?
  1. They enable us to build faith in Allah(SW)
  2. They enable us to live a pious life
  3. They enable us to appreciate blessing from Allah
  4. They enable us to count the bounties of Allah
 18. The religious pillar that has only one pillar is _________________
  1. ihsan
  2. Salat
  3. iman
  4. islam
 19. Which prophet is not matched with the place where he reeived revelation?
  1. Nabi Issa - Egypt
  2. Nabi Musa-Egypt
  3. Nabi Ibrahim- Jerusalem
  4. Nabi Mohammad - Saudi Arabia
 20. Allah(Sw) swears by three of the following things except
  1. Makkah
  2. Mount Arafah
  3. Mount Sinai
  4. The Olive tree
 21. Before performing any rite of hajj, a pilgrim must
  1. Take ghusul
  2. Perforn Saayi
  3. Put on Ihram
  4. Perform Tagseer
 22. The believe in Allah (SW) is best explained in the
  1. Fardh prayer
  2. Sunnah prayer
  3. Prophetic hadith
  4. Kalimah
 23. Which statement is not true about prophets
  1. They worked to their own living only
  2. They served Allah(SW) under all conditions
  3. They all preched abut the oneness of Allah
  4. The were free from sins
 24. HIV/AIDS can be transmitted through the following ways except
  1. Sexual intercourse
  2. Sharing toilets
  3. Blood transfusion child
  4. Infected mother to child
 25. The following can lead one to take antixicants except
  1. idlenes
  2. frustration
  3. peer pressure
  4. disobedience
 26. In which year was the treaty of Hudaibiyyah signed ?
  1. 10th AH
  2. 8th AH
  3. 7th AH
  4. 6th AH
 27. How old was Nabii Issa when he started preaching?
  1. 60 years
  2. 40years
  3. 30 years
  4. 12 years
 28. Prophet Musa (AS) was known as Kalimullah meaning
  1. The one who spoke to Allah (SW)
  2. The friends ro Allahg(SW)
  3. The love of Allah
  4. The one saved by Allah(SW)
 29. Hiding goods in order to sell them later and get more profit is
  1. riba
  2. Usury
  3. hoarding
  4. ghush
 30. How many idols were destroyed in the Kaabanwhen makkah was conquered?
  1. 350
  2. 360
  3. 300
  4. 100

MARKING SCHEME

 1. C
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B
 6. D
 7. D
 8. C
 9. D
 10. C
 11. A
 12. C
 13. B
 14. D
 15. B
 16. C
 17. D
 18. C
 19. D
 20. B
 21. A
 22. A
 23. A
 24. C
 25. B
 26. A
 27. D
 28. B
 29. B
 30. C
 31. C
 32. A
 33. C
 34. C
 35. A
 36. D
 37. A
 38. B
 39. C
 40. A
 41. B
 42. C
 43. B
 44. A
 45. C
 46. B
 47. A
 48. A
 49. B
 50. B
 51. C
 52. C
 53. B
 54. C
 55. D
 56. A
 57. B
 58. D
 59. D
 60. A

C.R.E

 1. C
 2. C
 3. D
 4. B
 5. A
 6. B
 7. D
 8. C
 9. B
 10. A
 11. D
 12. C
 13. C
 14. A
 15. D
 16. A
 17. D
 18. C
 19. C
 20. B
 21. A
 22. B
 23. C
 24. A
 25. B
 26. D
 27. B
 28. A
 29. C
 30. D
16
March

QUESTIONS

 1. The carbon dioxide carried during blood circulation is removed from the blood stream in the _______________________
  1. Aorta
  2. Left auricle
  3. Lungs
  4. Rightauricle
 2. Which of the following units cannot be used for measuring the mass of an object?
  1. Newtons
  2. Gram
  3. Kilogram
  4. Tonne
 3. The collecting bottle in simple raingauge is placed 30cm above the ground level to _________________________
  1. Obstruct the wind
  2. Make it easily visible
  3. Collect as much rainwater as possible
  4. Prevent the water on the ground from splashing into the funnel.
 4. The extent to which a type of soil tells smooth or rough is called __________________________
  1. Soil capillarity
  2. Soil texture
  3. Drainage
  4. Water retention
 5. Many farmers keep bees in their orchards because bees __________________________
  1. Make the fruits sweet by injecting honey
  2. Help in cross-pollination
  3. Kill harmful insects
  4. Drive away thieves who come to steal the fruits
 6. During birth aring of muscle called the _________________________ relaxes
  1. Vagina
  2. Oviduct
  3. Cervix
  4. Ureter
 7. Which of the following disease is not an S.T.I?
  1. Meningitis
  2. Genital herpes
  3. Chancroid
  4. Gonorrhoea
 8. A Std 5 pupil while walking in a nearby swampy area saw roots that were above the ground. What is the name of the roots the pupil saw?
  1. Hair roots
  2. Prop roots
  3. Aerial roots
  4. Fibrous roots
 9. A peer group is a ___________________________
  1. Group of pupils in the same class
  2. Group of people playing together
  3. Group of people of the same age
  4. Group of people with the same interest
 10. Which is the correct order of the blood passing through the heart
  1. Aorta → Pulmonary vein → Venacava → Pulmonary Artery
  2. Aorta → Venacava → Pulmonary artery → Pulmonary vein
  3. Venacava → Pulmonary vein → Aort → Pulmonary artery
  4. Venacava → Pulmonary artery → Pulmonary vein → Aorta
 11. The following diagram represents an air thermometer. What is likely to happen on a hot day?
  C8SciT1SM00123q11
  1. Liquid water in the straw rises
  2. Liquid water in the straw drops
  3. Liquid water in the beaker drops
  4. No changes occurs
 12. Std 7 pupil in Chegul Primary School studied the feeding relationship in the following: pawpaw flower, eagle, butterfly, chameleon. Which of the following shows the correct food chain?
  1. Nectar → Butterfly → Eagle→ Chameleon
  2. Nectar → Eagle → Butterfly → Chameleon
  3. Nectar → Butterfly → Chameleon → Eagle
  4. Nectar → Chameleon → Butterfly → Eagle
 13. A fish is able to float in water because ______________________
  1. It has a streamlined body
  2. It has fins
  3. It has a swim bladder
  4. Presence of scales
 14.  Gabions are also called ______________________
  1. Porous dams
  2. Impervious dams
  3. Champions
  4. Porous rocks
 15. Three of the body parts listed below are related. Which is the odd one out?
  1. Sweat glands
  2. Dermis
  3. Epidermis
  4. Ureter
 16. Kamau has a swollen cheek. He feels much pain everytime he rinses his mouth with cold water or warm water. What teeth disease does Kamau have?
  1. Gingivitis
  2. Cavities
  3. Dental carries
  4. Bleeding gums
 17. Which one of the following is not true about the external parasites?
  1. They cause skin irritation to the animal
  2. They are found within the body of the animal
  3. They may cause anaemia to the animal 
  4. They are found outside the animals body
 18. Std 7 pupils took science walk to a nearby pod. One of the pupils poured a tin of oil into the water. They returned after a few days and found all the fish had died. What is the most likely reason for this?
  1. The fish had been killed by other animals 
  2. The oil contains poisonous substances
  3. Water is necessary for all living things 
  4. Oil polluted the water in the pod and reduced the amount of oxygen in the water
 19. In which category does a maize plant belong?
  1. Mesophytes
  2. Grass plants
  3. Xerophytes
  4. Hydrophytes
 20. Which one of the following methods of preserving food is both a traditional and modern method?
  1. Drying
  2. Salting
  3. Canning
  4. Smoking
 21. Which substance is found in tobacco that makes it addictive to the user?
  1. Carbon monoxide
  2. Tar
  3. Nicotine
  4. Carbon dioxide
 22. The diagram below shows a balloon that was tied to a bottle and then dipped in a container with hot water
  C8SciT1SM00123q22
  Which of the following is not true about the above?
  1. Air occupies space
  2. Matter expands on heating
  3. Hot air rises
  4. Air has weight
 23. Which one of the following substances would work best  to reduce friction in door hinges?
  1. Water
  2. Grease
  3. Paraffin
  4. Milky water
 24. Changing gas to solid is referred as __________________________
  1. Solidifying
  2. Sublimation
  3. Liquefying
  4. Condensation

Study the diagram below and answer question 25:-

C8SciT1SM00123q25

 1. What type of pollination is demonstrated by the diagram above
  1. Cross pollination
  2. Self pollination
  3. Insect pollination
  4. Wind pollination
 2. We say liquids are miscible when they _________________________
  1. Do not mix
  2. Mix for sometime
  3. Mix completely
  4. Mix partially
 3. Which one of the following is a magnetic material?
  1. Iron
  2. Aluminium
  3. Copper
  4. Zinc
 4. Which part of the plant is usually affected by spots and streaks?
  1. Root
  2. Stem
  3. Leaf
  4. Flower
 5. Which is the most effective way of preventing S.T.I?
  1. Use of condoms
  2. Abstinence
  3. Mutual monogamy
  4. Talking to your partner
 6. Which two letters in the diagram below stands for the major blood vessels?
  C8SciT1SM00123q30
  1. B and D
  2. Cand D
  3. A and C
  4. A and D
 7. The use of the earth wire is to ________________________
  1. Carry excess electricity to the ground
  2. Resist large electric currents
  3. Help in lighting houses which do not have wires
  4. Prevent lighting from striking houses
 8. Which of the following shows the inner planets
  1. Mercury, Mars, Earth
  2. Saturn, Neptune, Pluto 
  3. Jupiter, Saturn, Uranus
  4. Mercury, Mars, Pluto
 9. The following are plant nutrients which one is a micro-nutrient.
  1. Calcium
  2. Iron
  3. Potassium
  4. Nitrogen

Use the diagram below to answer question 34.

C8SciT1SM00123q34

 1. Which component of soil is being tested above?
  1. Soil has air
  2. Soil contains water
  3. Soil can burn
  4. Soil contains organic matter
 2. The difference between the planet Venus and other planets is that _________________________
  1. It rotates clockwise
  2. It rotates anticlockwise
  3. It is the biggest planet
  4. It is the smallest planet
 3. Which one of the following groups of weather instruments works on the principle that matter expands on heating and contracts on heating?
  1. Barometer and windvane
  2. Thermometer and raingauge
  3. Thermometer and hygrometer
  4. Thermometer and windsock
 4. Which one of the following is not a form of ear protection?
  1. Earphones
  2. Ear defenders
  3. Earplugs
  4. Earmusts
 5. Mr. Mwangi saw a child basking in the sun. Which disease is the child least likely to suffer from?
  1. Marasmus
  2. Beriberi
  3. Scurvy
  4. Rickets

Use the diagram below to answer question 39:-

C8SciT1SM00123q39

 1. The name of the gas represented by the sector with 0.03% is _______________________
  1. Nitrogen
  2. Oxygen
  3. Carbondioxide
  4. Inert gases
 2. Which one of the following is a useful non-green plant?
  1. Athletes foot
  2. Dandruff
  3. Ringworm
  4. Yeast
 3. The bush near Mahua primary is inhibited by locusts, snakes and lizards. Which food chain shows the correct feeding relationship among the animals?
  1. Leaves → Locusts → Lizards → Snakes
  2. Snakes → Lizards → Locust → Leaves
  3. Leaves → Locust → Snakes → Lizard
  4. Snakes → Locust → Lizards → Leaves
 4. Which blood component is wrongly matched with its function?
  1. Plasma-Carries water product from the body to the excretory organs
  2. Red cells-Carry carbon dioxide from the rest of the body to the lungs
  3. White cells-Protect the body against disease causing germs
  4. Platelets-Help in the clotting of blood
 5. Which of the following mixtures can be separated using a magnet?
  1. Sand and maize
  2. Milk and water
  3. Water and paraffin
  4. Sand and iron powder
 6. Which weed is used as a vegetable by many communities in Kenya?
  1. Oxalis
  2. Wandering jew
  3. Pigweed
  4. Mexican marigold
 7. Group of stars makes some patterns on the sky. These patterns are called ________________________
  1. Astronomers
  2. Constellation
  3. Meteors
  4. Shooting stars
 8. In the following set up different soils were put in funnels and placed on 3 bottles of the same size.
  C8SciT1SM00123q46
  Which soil had the best drainage or released the most water in the shortest time when equal amount of water is added in each soil..
  1. B
  2. C
  3. D
  4. None
 9. When we shake some soil in a bottle of water and then allow it to settle, which of the following will form the topmost layer?
  1. Water
  2. Fine soil
  3. Organic matter
  4. Inorganic matter
 10. Which of the following would make the best mirror?
  1. Transparent material
  2. An opaque shiny smooth surface
  3. Opaque rough surface
  4. A transparent rough surface
 11. Which statement best explains why insects can walk on water?
  1. They are light in weight
  2. Water is heavier than insects
  3. Surface tension of the water prevents it from sinking
  4. Insects can swim in water
 12. Which of the following pairs of processes is as a result of increase in temperature?
  1. Melting and freezing
  2. Condensation and freezing
  3. Melting and evaporation
  4. Condensation and evaporation

MARKING SCHEME

 1. C
 2. A
 3. D
 4. B
 5. B
 6. C
 7. A
 8. C
 9. D
 10. D
 11. D
 12. B
 13. C
 14. A
 15. D
 16. C
 17. B
 18. D
 19. A
 20. A
 21. C
 22. C
 23. B
 24. B
 25. B
 26. C
 27. A
 28. C
 29. B
 30. D
 31. A
 32. C
 33. B
 34. D
 35. A
 36. C
 37. A
 38. D
 39. B
 40. D
 41. A
 42. B
 43. D
 44. C
 45. B
 46. D
 47. C
 48. B
 49. C
 50. C
16
March

Jaza nafasi zilizoachwa wazi kuanzia 1 - 15 kukamilisha vifungu vifuatavyo:-

Nina uhakika __1__ mwendo wa usiku wa manane hivi. Mlio wa __2__ yangu ndio ulionigutusha. Niliinua __3__. Lo! Ilikuwa ni sauti ya Mluna wangu aliyekuwa akizimbua __4__ huko ughaibuni. Baada ya maamkizi, alitaka, bila kupoteza mwia, ni atumie maelezo fulani kwa njia ya faksi. Nami kwa kuwa sikuwa na huduma hiyo ya __5__, nilimweleza ningetuma kwa __6__ "Haidhuru." alisema. Kutokana na ukosefu wa __7__ simu ilikatika. Hata hivyo, ujumbe ulikuwa umewasilishwa. Bila kupoteza wakati, nilichukua __8__ na
kuanza kuandika maelezo yale. Kwa ndege nzuri, tarakilishi hiyo ilikuwa imeunganishwa na __9__. Papo hapo nikamtumia ujumbe.

   A   B   C   D 
 1.   ilikuwa   ulikuwa   nilikuwa   mlikuwa 
 2.  rununu   satalaiti  nukulishi   redio
 3.  kuichuna   kupiga  kuibonyeza   kujibu
 4.  unga  maisha  mali  riziki
 5.  kipepesi  satalaiti  arafa  barua meme
 6.  nukulishi  huduma za mhadalishi   runinga  redio
 7.  utandawazi   njia ya mhadili  njia ya mhadihi   barua pepe
 8.  runinga  jokofu  tarakilishi  panka
 9.  wavuti  kidaka  waraka  simu


Kukutana __10__ naye kulikuwa kwa sadfa. Nilikuwa __11__ kondeni __12__. __13__. Mara nikamwona kijana Skambe __14__
barasteni. Hali yake ilisikitisha kutokana na __15__ ulevi haramu

   A   B    C   D  
 10.  kwetu   kwangu   kwao   kwenu 
 11.   ninaelekea   naelekea   nikielekea   kuelekea 
 12.  kunadi   kupalilia   kuinjika   kuabudu 
 13.  Kulikuwa kukinyesha   Mvua ulikuwa ukinyesha   Kulikua kukinyesha   Mvua ilikuwa ikinyesha 
 14.  akipepesuka  akihohosa   akiweweruka   akikweta 
 15.  kunywa   kulewa   kushiriki   kutopea 


Kutoka swali la 16 mpaka 30, jibu kila swali kulingana na maagizo yake:-

 1. Nyambua kitenzi kilichopigwa mstari katika kauli ya kufanyiwa. KUFA
  1. Hapo ndipo alipofiliwa
  2. Hapo ndipo alipofia
  3. Hapo ndipo alipokufiwa
  4. Hapo ndipo alipofiwa
 2. Tambulisha nomino tadunisha na nomino kuza ya neno kiti ni
  1. Kijiti - Jiti
  2. Kikiti - Jikiti
  3. Kijikiti - Jikiti
  4. Kijikikiti - kiti
 3. Chagua sentensi moja yenye maana sawa na ile uliyopewa katika sentensi iliyo hapo chini
  Ni heri nivumilie shida kuliko kuiba
  1. Ni bora niibe nikiwa na shida
  2. Afadhali nisiibe hata nikiwa na shida
  3. Nisingekuwa na njaa nisingeiba
  4. Niliiba kwa vile nilikuwa na njaa
 4. Tumia kilinganishi sahihi
  Matilda-
  1. Anafanana na dada yangu
  2. Anakaa kama dada yangu
  3. Anafanana kama dada yangu 
  4. Analingana kama dada yangu
 5. Mbio za farasi ni _________________________
  1. kupupira
  2. kutekela
  3. kuparakasa
  4. kunyiririka
 6. Mzazi wa mke humwita mume wa binti
  1. mlamu
  2. mkaza
  3. mwana
  4. mkwerima
 7. Taja kiwakilishi katika sentensi
  Ninakipenda chakula hiki kwa sababu chenyewe ni kitamu.
  1. chakula
  2. hiki
  3. chenyewe
  4. kitamu
 8. Taja neno moja tu linalosimamia fungu zima.
  Kabaila alizivua nguo akaosha mwili.
  1. Oga
  2. Osha
  3. Nawa
  4. Pangusa
 9. Eleza tofauti baina ya sentensi katika jozi (sawia)
  1. Mvua ilinyesha ndogo ndogo
  2. Mvua ilinyesha kidogo kidogo
   1. Mvua haikunyesha kwa wingi.
    Mvua ilikuwa kiasi kidogo.
   2. Mvua ilikuwa kiasi kidogo.
    Mvua ilikuwa matone madogo madogo 
   3. Mvua ilikuwa kiasi kidogo kidogo.
    Mvua ilikuwa chache
   4. Mvua ilikuwa matone madogo madogo.
    Mvua ilikuwa kiasi kidogo kidogo.
 10. Andika jina la kitendo na mtenzi kutokana na KITENZI ulichopewa
  Rehemu __________________      _________________
  1. Rehemu - Rehema
  2. Rehema - Rahimu
  3. Rahimu - Rehema
  4. Rahimu - Rehemu
 11. Badilisha sentensi hii kwa wingi.
  Malkia wa kijiji ana macho ya kikon:be. 
  1. Malkia wa vijiji wana macho ya kikon:be 
  2. Malkia wa vijiji wana macho ya vikombe 
  3. Malkia wa kijiji ana jicho la vikombe 
  4. Mamalkia wa vijiji wana macho ya vikombe
 12. Kumramba mtu kisogo ni
  1. kulamba kisogo chake
  2. kumdharau
  3. kumwangalia kwa dharau
  4. kumsema vibaya asipokuwepo
 13. Badilisha sentensi ifuatayo katika wakati RUDUFU 
  Mgeni anakuja kwangu
  A. Mgeni akaja kwangu
  B. Mgeni yuaja kwangu
  C. Mgeni huja kwangu
  D. Mgeni aja kwangu
 14. Ni kikundi kipi kilicho na viarifa pekee?
  1. Angua, chomoa, zana, vizuri
  2. Vunja, sana, chora, lia
  3. Polepole, upesi upesi, mbiombio
  4. La, pa, ita, ona
 15. Kamilisha methali ifuatayo:Asiyeona nafsiye _____________________________
  1. haoni akionyeshwa
  2. hana ajifunzalo
  3. ni malaika
  4. hanong'onezewi neno

Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali 31-40:-

Ilikuwa Jumamosi. Nilifika nyumbani kwangu saa moja jioni. Tangu nistaafu miaka miwili awali sikupenda kuchelewa Taarifa ya Habari.

Mwezi mmoja ukawa umepita tangu nipewe pesa za kiinua mgongo. Mwezi mmoja mzima nilkuwa katika shughuli za kulipa karo huku. Kuwekeza kwenye mradi ule na kununua hili. Sasa shilingi laki mbili tu zilikuwa zimesalia katika benki.

Watu wengi walinishawishi nijaribu kilimo cha mahindi. Bei ilikuwa imeanza kuimarika. Katika taarifa ya habari jioni hiyo, Waziri wa Kilimo alitangaza bei mpya. Shilingi 1,500 kwa kila gunia. Nami nilikuwa naaza kuumakinikia mradi huu.

Baada ya taarifa, nilikoga, nikala na nikaenda kulala. Kwa sababu ya uchovu, usingizi ulinichukua mara moja. Usingizini niliota. Katika ndoto niliutekeleza mradi wangu. Msimu huo wa kulima nilitenga ekari kumi za shamba langu. Wataalamu walinishauri kuwa wakati mzuri wa kulima ni wa kiangazi. Mwezi wa Januari ulipoanza tu nilitafuta trekta na kulima. Malipo yalikuwa shilingi 1,200 kila ekari. Katikati ya mwezi wa Machi, nilitafuta treka la kutifua shamba tena kwa gharama ya shilingi 15,000 ekari zote kumi. Kufuatia ushauri wa manyakanga wa kilimo, nililipa shilingi elfu kumi na tatu kupiga shamba lote haro.

Mwishoni mwa mwezi huo, nilienda mjini kutafuta pembejeo. Kwanza, nililipa shilingi 20,500 kwa magunia 15 ya mbolea. Kisha nilinunua magunia manne ya mbegu ya mahindi yenye uzani wa kilo 25 kwa shilingi 3,300 kila gunia. Mwezi wa Aprili ulipotimia tu, niliamua kupanda. Ili nipate mazao bora, nilipanda kwa tandazi. Gharama ilikuwa shilingi 1,000 kila ekari. Mvua ilinyesha vizuri na baada ya siku saba, mahindi yalianza kuota. Ilifurahisha kuhesabu mistari ya kijani iliyonyooka. Hali hii iliwezekana tu baada ya kuajiri vijana wa kuwafukuza korongo na vidiri ili wasifukue mbegu mchangani.

Baada ya mwezi mmoja, hatua ya kupalilia ilifika. Nilitafuta vibarua wa kupalilia. Malipo yalikuwa shilingi 700 kila ekari. Kumbe kupalilia kulichochea mtifuko wa mahindi. Punde yakawa yananifikia magotini, Hii ikawa ishara kuwa yanahitaji kumwagiwa mbolea ya kunawirisha iitwayo 'amonia'. Gharama yake ikawa shilingi 1,300 kila gunia. Hivyo, nikalipa shilingi 19,500 kwa magunia kumi na matano.

Mahindi yalibadilika kimiujiza. Ghafla tu yalirefuka na kunenepa mashina. Yalibadilika rangi yakapiga weusi. Shamba liligeuka likawa kama msitu wa rangi ya kijani iliyokolea. Wapita njia walistajabia mimea na juhudi zangu. Shamba langu sasa likawa kielelezo. Maafisa wa kilimo wakawa kila siku wanawaleta wakulima wengine kujifunza siri ya ufanisi wangu. Hapo nikaanza kuhesabu mavuno nitakayopata na kukadiria faida. Nilipuuza kabisa ushauri wa wahenga kuwa 'Usikate majani, mnyama hajauawa.

Bila taarifa wala tahadhari mvua ilitoweka. Hayakupita majuma mawili mahindi yakaanza kubadilika. Juma moja baadaye mahindi yalinyauka. Badala ya mahindi, shamba likageuka la vitunguu vilivyochomwa na jua. Makisio yangu ya faida yaliyeyuka jinsi ufanyavyo moshi.

Lakini 'Muumba ndiye Muumbua.' Siku moja mawingu yalitanda na mvua ikanyesha. Muda si muda mahindi yalianza kunawiri. Kumbe tukio lililonivunja moyo lilikuwa laja. Siku moja mvua kubwa ilinyesha. Asubuhi nilipotoka nje nilipigwa na butwaa. Barafu ilitapakaa pote. Shamba lilikuwa limetapakaa barafu huku majani ya mahindi yamechanika kama nyuzi. Niliugua. Baada ya wiki moja, nilipata nafuu. Nilipotazama upande wa shamba niliona dalili za majani mapya ya mahindi yakianza kuchomoza. Maumbile ni kitu cha ajabu kweli.

Muda si mrefu mahindi yalirudia hali yake tena, kisha yakakomaa. Harakati za kutafuta watu wa kuyakata na kuyakusanya zilianza. Gharama ya shughuli hii ikawa shilingi 5,000. Kuvuna, kusafirisha kutoka shamba na kukoboa kwa mashine magunia 200 yakachukua shilingi 20,500. Kufikia hapo nilikuwa nimetumia takribani shilingi 192,700. Gharama nyingine zilikuwa za usafiri, gharama ya dharura na usimamizi, usumbufu wangu binafsi, gharama ya magunia na kadhalika. Mahindi yalipokuwa tayari kwenye magunia, nilifunga safari kwenda mjini kutafuta soko.. Niliposhuka tu niliona gazeti. Habari motomoto siku hiyo ilikuwa: 'MAHINDI GUNIA 900/= Niligutuka usingizini

 1. Andika kichwa mwafaka kwa kifungu hiki
  1. Mahindi gunia
  2. Mashaka ya kilimo cha gunia
  3. Kiinua mgongo
  4. Usingizi
 2. Msimulizi alikuwa na kiasi gani cha fulusi baada ya mradi kukamilika?
  1. Elfu mbili tu
  2. Laki mbili tu
  3. Elfu saba mia tatu
  4. Laki moja mia tisa, mia saba
 3. Kwa mujibu wa kifungu hiki msimulizi alikuwa na matatizo matatu makuu katika zaraa ila
  1. tishio la korongo
  2. tishio la kiangazi
  3. mvua ya barafu
  4. gharama ndogo
 4. Kwa mujibu wa kifungu methali "Muumba ndiye muumba" imetumika. Ni methali ipi iliyo na maana sawa na hiyo?
  1. Aliyekupa wewe kiti ndiye aliyenipa kumbi 
  2. Hulka njema sawa na mali
  3. Bahati ya mwenzio usiilalie mlango wazi
  4. Baada ya dhiki faraja
 5. Pamoja na kiwango cha chini cha mavuno ni jambo lipi jingine lililosababisha msimulizi kutopata faida?
  1. Gharama ya kilimo
  2. Kushuka kwa bei
  3. Kutoweka kwa mvua
  4. Tangazo lililokuwa gazetini
 6. Eleza maana ya kiinua mgongo kama lilivyotumika katika kifungu
  1. Mshahara wa mwezi
  2. Mkopo wa kilimo.
  3. Malipo ya kustaafu
  4. Kuinuliwa mgongo juu
 7. Kwa mujibu wa aya ya tano jambo lipi ambalo lilikuwa la mwisho kutendewa na msimulizi
  1. Kuhesabu mistari ya kijani iliyonyoka 
  2. Kuenda mjini kutafuta pembejeo
  3. Kuajiri vijana kuwafukuza vidiri na korongo
  4. Kupanda kwa tandazi ili apate mazao bora
 8. Maana ya yalinyauka ni
  1. kauka
  2. kufa
  3. nawiri
  4. stawi
 9. Katika aya ya nane maoni ya msimulizi ni kuwa faida yaliyeyuka ufanyavyo moshi. Huu ni mfano wa
  1. tashbihi
  2. tashdidi
  3. istiari
  4. tanakali
 10. Kulingana na kifungu ni kweli kusema kuwa
  1. mavuno hayakuwa mema
  2. mavuno yalikuwa haba
  3. msimulizi hakutumia ngwenje nyingi
  4. msimulizi alikuwa amestaafu

Soma habari ifuatayo kisha ujibu maswali 41 - 50:-  

Ama kwa hakika, dunia uwanja wa fujo. Vituko vya ulimwengu haviishi. Huzuka kama mizuka kila kunapokucha. Maajabu yaja yakienda. Yote hayo ni mawimbi ya maisha yanayomkumba mwanadamu katika kuishi na kuisha kwake. Lo! Hayo ndiyo malimwengu ulimwenguni.

Nikikaa na kutafakari, huku nikivuta taswira ya mambo kuhusu haya na yale nywele hunisimama, moyo hunidunda, mifupa hunikengeta, nayo damu hunisisimka. Na damu isipowasha hunyeza! Lakini tufanyeje sisi waja wa Mungu ilhali tunajua na kuelewa fika kuwa mja hana hiari na liandikwalo ndilo liwalo? Tunaishi na tuishi kwa rehema na majaliwa ya Jalali. Ewe Mola tunakuhimidi!

Kisa na maana? Hebu nikukumbushe machache tu. Akali ya vituko na vitushi vya hivi karibuni. Bila shaka
nitakuwa nimekusaidia na kukufaa ushughulishe kumbukumbu zako nawe urejee nyuma kidogo. Wazee hukumbuka,
vijana hukumbushwa.

Si miaka mingi sana ulimwengu wetu ulipokumbwa na mvua za mafuriko ya Elnino. Maafa mangapi kama si misiba iliyotusibu. Baadaye tukakumbwa na uhasama wa Osama! Roho nyonge zikanyongwa. Yakaja mawimbi ya kabobo, nyinyi mnayaita Sunami! Vifo vilifisha wengi. Baada ya kidonda moyoni, msumari wa moto juu ya dondandugu. Kabla ya kupona wakazuka ndugu wawili Artur magariani na mwenzake. Nyinyi mkawaita mamluki. Shangaa. Kesho yatazuka yapi? Tahadhari iko wapi? Roho mikononi. Ndugu amkeni tulale tukiwa macho.

 1. Dunia imemithilishwa na uwanja wa fujo kwa nini?  Kwa sababu
  1. Kuna vituko vingi mno vya kushangaza
  2. Fujo hutokea duniani
  3. Watu wanafurahishwa na fujo za dunia
  4. Furaha za watu ni kufanya fujo
 2. Tunaambiwa kuwa
  1. vituko vina mwisho, vimeisha
  2. maajabu hayana mwisho, huja yakienda
  3. maajabu ni malimwengu
  4. vituko vya dunia havimtishi mwanadamu
 3. "Kuishi na kuisha" kuna mantiki gani?
  1. Kufurahia kuishi na kuisha
  2. Huwezi kuisha bila kuishi
  3. Ukiisha utaishi
  4. Watu wanakuwa hai huku wengine wakifa.
 4. Kulingana na kifungu, nini maana kuvuta taswira?
  1. Kuona picha
  2. Kupiga mambo picha
  3. Kusoma na kuelewa
  4. Kuyakumbuka matukio kwa makini
 5. Nywele husimama, moyo hudunda. Kichwa _________________ ilhali tumbo __________________
  1. huvuma, hudorota
  2. hutafuna, huzunguka
  3. huwanga, husokota
  4. huruka, huchanganya
 6. Taarifa inatuambia kwamba tunaishi
  1. kwa kudra za Mwenyezi Mungu 
  2. kwa kuwa tuna nguvu nyingi
  3. kwa kutumia ujanja
  4. ili Mungu atusaidie
 7. Baadhi ya maafa yaliyowahi kutokea ni pamoja na
  1. yote yaliyosababishwa na uzembe wetu
  2. yaliyo zaidi ya uwezo wetu kuzuia
  3. mengi ambayo tungezuia
  4. dhambi za wanadamu wenyewe
 8. Maafa yaliyosababishwa na nguvu za maji ni kama vile
  1. Elnino na uhasama
  2. Kabobo na Artur
  3. Osama na Artur
  4. Kabobo na Elnino
 9. Miongoni mwa walioaga dunia walikuwepo
  1. Mamluki
  2. Wenye hatia
  3. Wasio na hatia
  4. Waliosababisha kabobo
 10. Bila shaka taarifa hii ni
  1. Kuhusu msiba na huzuni ya maafa
  2. ya kuchekesha
  3. hadithi ya porojo tu
  4. mambo yaliyopita ambayo hayana umuhimu.

MARKING SCHEME

 1. B
 2. A
 3. C
 4. D
 5. A
 6. B
 7. C
 8. D
 9. A
 10. A
 11. C
 12. B
 13. D
 14. A
 15. C
 16. D
 17. C
 18. B
 19. A
 20. C
 21. D
 22. C
 23. A
 24. D
 25. B
 26. A
 27. D
 28. C
 29. D
 30. A
 31. B
 32. C
 33. D
 34. A
 35. B
 36. C
 37. C
 38. A
 39. A
 40. D
 41. C
 42. B
 43. B
 44. B
 45. C
 46. D
 47. A
 48. A
 49. B
 50. A
16
March

Read the two passages below. They contain blank spaces numbered 1-15. For each blank space, choose the best of the four answers given:-

Donkeys are used for transport. Chickens __1__ us with both meat and eggs. Whether dead or __2__ cows are __3__
than most other animals.

Cows produce milk and pull ploughs. In order to get better crops, we use their dung as manure to __4__ the quality of the soil. In some places where there is no firewood, cowdung is used as __5__. When they __6__ killed, the hides are treated to make such articles as shoes, bags and belts. Their horns, __7__ which glue is made, are sometimes used as musical instruments. Can __8__ as productive as the cow?

   A   B   C   D 
 1.   produce   provide   give   donate 
 2.  lived  a life   alive   life 
 3.  too useful    most useful   very useful   more useful 
 4.  improve   make   change   add 
 5.  heat   fire   fuel   charcoal 
 6.  will have been   will be   have been   are being 
 7.  to  by   for   from 
 8.   any other animal    there be any other animal   it be any other animal   no other animal 


My parents __9__  early ahead __10__ me. They wanted to __11__ in the wedding preparations. __12__ was cooking to be done. There was the __13__ family to be received. There were __14__ to be done. There was just __15__ much to be done before the wedding.

   A   B   C   D 
 9.   travelled   travel   traveller   travelling 
 10.   of  for   to   off 
 11.  assistance   assisted   assist   assisting 
 12.  There  Their   That   Again 
 13.  groom   man   men   groom's 
 14.  decoration   decorations   decorate   decorating 
 15.  to  too  for  of


For questions 16 to 18, choose the word that LEAST fits in the group:-

 1.  
  1. Sheep
  2. Cow
  3. Hen
  4. Goat
 2.  
  1. Doctor
  2. Dentist
  3. Hospital
  4. Nurse
 3.  
  1. Sowing
  2. Weeding
  3. Harvesting
  4. Farming

In questions 19-20, select the alternative that best completes the sentence correctly:-

 1. My father asked me to give him __________________.
  1. some drinking clean water 
  2. some water, drinking clean
  3. cleaning drink some water
  4. some clean drinking water
 2. The drug baron drives ____________________.
  1. an American yellow car
  2. a yellow car American
  3. a car yellow American
  4. a yellow American car

For questions 21-22. choose the correct arrangement of the sentences given to make a sensible paragraph:-

 1.  
  1. Also by their smell
  2. Are they ripe?
  3. Would you like some fruit?
  4. Of course, you can tell by the colour
  5. Yes, please
   1. iii, i, ii, iv, v
   2. iii, v, ii, iv, i
   3. v, iv, ii, i, iii
   4. iii, v, ii, i, iv
 2.  
  1. At harvest time
  2. Ongei helps them on the shamba
  3. They grow a lot of maize on it
  4. Ongei's parents have a big shamba
   1. i, iv, iii, ii
   2. ii, iii, iv, i
   3. iv, iii, i, ii
   4. iii, i, ii, iv

In questions 23 to 25, choose the correct alternative to fill the blank space in each of the sentences:-

 1. The driver drove ___________________________
  1. recklessly
  2. reckless
  3. recklessness
  4. reckly
 2. She was badly wounded and was rushed to hospital.
  1. speedy
  2. speedly
  3. speedily
  4. speeding
 3. Would you mind fetching me some water? (If the response was positive, which answer was given?)
  1. Yes, I do
  2. Yes, I will
  3. No, I don't
  4. No, I won't

Read the passage below and answer questions 26-37:-

As he saw her to her door, he hoped this would be the day she would let him in. He wondered what she was hiding; they had been together five months and he still had not been in her house. What could be so bad that she wouldn't let him in. His imagination ran wild. May be she had a child she was hiding from him, may be it was another man, hell, may be she was running a prostitution ring from her apartment, he had run out of ideas and patience. As she turned the key, his heart beat accelerated. He had waited for this day for five months, but now he doesn't think he is ready to face what is on the other side of the door. How's that for an attempt at a suspense thriller?

It's actually no big mystery what is on the other side of the door. I'd hazard aguess that probably half of you have the same secrete behind one, if not all of your doors.

Ok, enough with the suspense, the other side of the door held a really messy house. I realised the revelation is rather disappointing. If you happen to be one of many women who can't keep a neat house, it should come as a relief to know there are lots of us.

From the time you are old enough to be advised and that is probably at five, you learn that cleanliness is next to godliness only for girls. Boys, well, boys will marry girls who will keep the house clean for them. Wondering how my earlier story ended? Well, years from now, when people ask me at what point I knew it was true love, I'll tell them it was. When I finally opened let him in to my house and he looked around, looked at me kissed me, rolled up his sleeves and helped me put away the laundry I had done three weeks earlier. If that's not true love, then I don't know what it is!

 1. What had made the writer not to welcome her friend into her house?
  1. She had another man in it
  2. She was a prostitute
  3. Her house was untidy and messy
  4. She was hiding a child
 2. Which word explains why the friend's heart accelerated when the door was being opened?
  1. Curiosity and anxiety
  2. Nostalgia
  3. Ignorance and cowardice
  4. Foolishness
 3. Which relief do women who don't keep their houses neat have?
  1. Their husbands can help them
  2. They are not alone,
  3. They won't get married
  4. Their doors won't be opened
 4. What made the writer think that her friend really loved her?
  1. He assisted with laundry work
  2. He insisted on the opening of the door.
  3. He rolled his sleeves
  4. He was remorseful
 5. At what age is one likely to begin getting advised?
  1. At least five
  2. Utmost five
  3. Exactly five
  4. Approximately five
 6. Cleanliness is next to godliness. This is known as a
  1. a simile
  2. an interjection
  3. a proverb
  4. a phrasal verb
 7. Why do boys not care so much about cleanliness? 
  1. They would be married
  2. They are not taught at five
  3. They don't fear opening their houses
  4. Boys marry girls who keep houses clean
 8. How many characters are mentioned in the story? 36. A well arranged house
  1. Two
  2. Three
  3. Four
  4. None
 9. What word would replace the word apartment as used in the story
  1. Lodging
  2. Dormitory
  3. House
  4. Cottage
 10. The writer concludes that
  1. all people have secrets behind their doors
  2. all men should assist with laundry
  3. true love endures weakness
  4. boys should not assist with laundry work
 11. A well arranged house
  1. keeps visitors off
  2. can cause one to get embarrassed
  3. makes one to feel free at all times
  4. can be a place for hiding children
 12. What would be the appropriate title for the story?
  1. Cleanliness
  2. The two friends 
  3. A dreadful experience
  4. A closed house

Read the passage below and answer questions 38-50:-

There is a saying that the family that eats together learns alot about each other. But in today's busy world, how many people actually find the time to sit down to a meal with their loved ones?

Take Debby for instance, who is so busy holding down a part time job, a business and evening classes that she has taught her three sons, aged between eight and fourteen, how to warm their own food when they feel hungry. As a result, family mealtimes are a rare thing.

It is unfortunate that there are parents who think eating out or giving children the freedom to eat anything, anywhere at an anytime is a sign of advancement. The truth is that eating together as a family exposes many hidden values, including presenting a golden opportunity to positively shape children's lives.

Studies have shown that eating together is very important for both children and their parents. Communal meals have some kind of power that fosters a positive course for a child's life.

Eating together helps build and sustain family bonds by indirectly communicating the importance of the family as a unit. This activity assures children that the family is there for them. It is also during communal meals that family traditions can be transmitted to the children. Indeed it gives each member of the family a sense of identity when everyone knows that things are done in a certain way in that particular family.

Eating together presents an opportunity to chat and be free with each other. Family members are able to share their experiences which could be challenging or exciting. Unlike family meetings, which are held after sometimes, meals provide a forum to air individual concerns on daily basis.

Although the chat at the dining table is relaxed and informal it helps children acquire appropriate communication and social skills. Children learn to take turns to express their feelings and listen.

They also learn to be mindful of others and to grow out of their inherent egocentrism as well as learn acceptable table etiquette.

At the same time parents get to understand their children better:- children brought up in families that eat together are better, able to talk to their parents even in other contexts. Younger children participate in older siblings and adult's conservation which boosts their confidence and self-esteem.

 1. Which of the following is true according to the passage?
  1. Most families get together
  2. Most parents take their families out for meals 
  3. Most parents are too busy to take meals with their families
  4. Most families eat and learn together
 2. Which of the following statements is untrue?
  1. When eating together, we share exciting experiences only
  2. Family traditions are taught at meal times 
  3. Eating together helps build and maintain family ties
  4. Eating together helps shape children's lives
 3. Children who share meals with their parents are
  1. of acceptable etiquettes
  2. selfish
  3. free to discuss others problems
  4. shy to talk about themselves
 4. The underlined words eating out can be replaced by
  1. taking meals in the field
  2. eating in schools
  3. having meals outside the house
  4. buying foods from restaurants and hotels
 5. At the table the following virtues are taught except
  1. expressing feelings
  2. egocentrism
  3. sharing
  4. listening
 6. The underlined word etiquette means
  1. good grooming
  2. care of utensils
  3. rules about behaviour
  4. respect for parents
 7. How do young children benefit from eating together with family members?
  1. Learn to warm food when hungry
  2. Learn to conceal their feelings
  3. They gain confidence and self-esteem
  4. They teach others family traditions 
 8. According to the passage giving children freedom to eat anything is
  1. a sign of illiteracy
  2. not a sign of modernisation
  3. a sign of wealth
  4. good parenting
 9. Which of the following is untrue according to the passage?
  1. Eating together has many values
  2. Majority of families use meal times to share experiences of other people
  3. At meals times, parents and children chat freely
  4. Many parents are engaged in many activities that deny them meal times get-together
 10. The meaning of the underlined word informal is
  1. official
  2. compulsory
  3. traditional
  4. not official
 11. According to the passage, one way in which parents discover their chidren is
  1. having meals with them
  2. taking children for outings
  3. taking children to hospital
  4. enquiring from the teacher about them.
 12. Research has shown that sharing meals by family members 
  1. is always possible as people are not busy.
  2. was not practised along time ago
  3. promotes positive development for a child
  4. promotes bonds between different families 
 13. Which of the following is the BEST title for the passage?
  1. Table etiquette
  2. Importance of parents and children eating together
  3. Importance of passing family traditions to children
  4. Importance of sharing experiences which could be challenging or exciting

COMPOSITION

Below is the beginning of a composition. Continue and complete it making it as interesting as you can:-

It was the beginning of the TERM and everyone in our school looked jovial. Suddenly ........................

MARKING SCHEME

 1. B
 2. C
 3. D
 4. A
 5. C
 6. C
 7. D
 8. B
 9. A
 10. A
 11. C
 12. A
 13. D
 14. B
 15. B
 16. C
 17. C
 18. D
 19. D
 20. D
 21. D
 22. B
 23. A
 24. B
 25. C
 26. C
 27. A
 28. B
 29. A
 30. B
 31. C
 32. D
 33. A
 34. C
 35. C
 36. C
 37. A
 38. C
 39. A
 40. A
 41. D
 42. B
 43. C
 44. C
 45. B
 46. B
 47. D
 48. A
 49. C
 50. B
16
March

QUESTIONS   

 1. Which of the following figures represents the number three hundred thousand and twenty eight?
  1. 300028
  2. 30000028
  3. 30028
  4. 3000028
 2. Write 0.250 as a percentage
  1. 25%
  2. 2.5%
  3. 250%
  4. 0.25%
 3. A container with the shape of a cube holds 8000ml of water when full. What is the length of one side of the container?
  1. 20ml
  2. 25cm
  3. 20cm
  4. 0.02m
 4. Aman bought a bull and later sold it at a loss of 20%. If he sold it for sh. 6400, how much was the loss?
  1. Sh.1200
  2. Sh.400
  3. Sh.1600
  4. Sh.800
 5. If ABCD is a rectangle, find the area of the shaded part
  C8mATHT1SM00123q5
  1. 12cm2
  2. 24cm2
  3. (x + 4)cm2
  4. 8cm2
 6. If the square root of x2 = y, which of the following statements is correct
  1. x2 = √y
  2. x2 = y
  3. x2 = y2 
  4. y = √x
 7. At an average speed of 60km/hr a lorry takes 3 hours to cover a certain distance. How long will a car take to cover the same distance at an average speed of 90km/ hr?
  1. 1½hrs
  2. 2½hrs
  3. 1hr
  4. 2hrs
 8. Kirubi spent half of his pocket money on bus fare and three fifth of the remainder on lunch. If he was left with Sh.20, how much was his pocket money?
  1. Sh.100
  2. Sh.50
  3. Sh.30
  4. Sh.70
 9. What amount of money will earn a simple interest of Sh.75 in two years at the rate of 12%,% per year
  1. Sh.550
  2. Sh.650
  3. Sh.300
  4. Sh.400
 10. A car travelled 300km at a consumption rate of 8 litres of petrol for every 100km. If petrol costs Sh.7.85 per litre what was the cost of the petrol consumed?
  1. Sh.628
  2. Sh.62.80
  3. Sh.188.40
  4. Sh.230.00
 11. ¾kg of sweets were shared among 3 girls, Wangeci, Wanjiru and Njambi in the ratio 3:2:1 respectively. Njambi gave one fifth of her share to her brother Macharia. How many grams of sweets did Macharia get?
  1. 75g
  2. 25g
  3. 50g
  4. 250g
 12. The figure is made up of eight equal squares each of side x cm. What percentage of the whole figure has
  been shaded?
  C8mATHT1SM00123q12
  1. 37.5%
  2. 30%
  3. 48.6%
  4. 31.25%
 13. A canning factory produced 27,984 tins of tomatoes in one month. The tins were packed into crates. If each crate holds 165 tins, how many full crates were packed?
  1. 163
  2. 169
  3. 168
  4. 170
 14. The figure represents a rectangular block of wood. Find the total length of all the edges
  C8mATHT1SM00123q14
  1. 24cm
  2. 48cm
  3. 72cm
  4. 36cm
 15. A rectangular piece of paper has an area of 0.39m2. Express this area in square centimetres
  1. 3900cm2
  2. 39cm2
  3. 390cm2
  4. 130cm2
 16. A tank can be filled by two taps together in 6 minutes and by one of the taps alone in 10 minutes. How long will the other tap take to fill the tank alone?
  1. 15 minutes
  2. 8 minutes
  3. 12 minutes
  4. 16 minutes
 17. Mama Ciru had 150 oranges to sell. She sold 40% of them in the morning and 4/5 of the remainder in the afternoon. How many oranges remained unsold?
  1. 18
  2. 60
  3. 90
  4. 15
 18. The circumference of the circle given is 66cm. If O is the centre of the circle calculate the length of one side of the equilateral triangle MNO
  C8mATHT1SM00123q18
  1. 21cm
  2. 22cm
  3. 10.5cm
  4. 12.5cm
 19. Solve the equation for x if ½(3x − 2) = x+1
  1. 11/3 
  2. 5
  3. 4
 20. In a class of 60 candidates ¾ of the candidates passed an examination. How many boys passed the examination if the class has twice as many boys as girls and all the girls passed the examination?
  1. 20
  2. 35
  3. 25
  4. 20
 21. Find the value of: 1/33/5 ÷ ¼ − ½
  1. 3/5
  2. 5/8
  3. 3/10
  4. 9/11
 22. The figure represents the net of an open box. Calculate the total surface area of the box
  C8mATHT1SM00123q22
  1. 80cm2
  2. 170cm2
  3. 150cm2
  4. 120cm2
 23. The circle graph represents monthly earning of Maina, Mwangi and Kamau. If Mwangi earns Ksh. 600, how much does Maina earn
  C8mATHT1SM00123q23
  1.  Sh. 800
  2. Sh.900
  3. Sh.1200
  4. Sh.1000
 24. The average of seven numbers is 3.6. The average of the first four numbers is 4.05. What is the average of the remaining three numbers?
  1. 9
  2. 16.2
  3. 12
  4. 3
 25. Construct triangle XYZ in which XY-XZ=6cm and angle YXZ=60°. Draw a circle that passes through the three vertices X, Y and Z. What is the diameter of the circle?
  1. 7cm
  2. 3.5cm
  3. 14cm
  4. 12cm
 26. If x=6, Find the value of 2x − x (12 − 2x)
  A. 0
  B. 48
  C. 24
  D. 52
 27. The area of parallelogram ABCD is 32cm2. If AD = 5cm and CD = 8cm, calculate the area of the shaded part
  C8mATHT1SM00123q27
  1. 6cm2
  2. 3cm2
  3. 12cm2
  4. 8cm2
 28. Wambua started working at 0600hrs. After working for 4¼ hours, he took a break of 30 minutes. After break he worked for 4 hours 30 minutes. At what time did he finish working?
  1. 5:15am
  2. 3:15am
  3. 3:15pm
  4. 0315hours
 29. A rectangular piece of land measures 8cm by 6cm on map. Find the actual area in hectares if the scale used is 1:1000
  1. 4.8ha
  2. 48ha
  3. 0.48ha
  4. 480ha
 30. In a school 6 buckets of beans last for 4 days. How many more days will 9 buckets last at the same rate of consumption?
  1. 6 days
  2. 2 days
  3. 10 days
  4. 3 days
 31. From the figure given calculate the size of angle Y
  C8mATHT1SM00123q31
  1. 59°
  2. 102°
  3. 98°
  4. 105°
 32. A man is three times as old as his son. Six years to come the difference between their ages will be 28 years. What is the age of the son now
  1. 16 years
  2. 12 years
  3. 15 years
  4. 14 years
 33. Round off the numbers 6483 and 96835 to the nearest thousand and find their difference
  1. 103000
  2. 91000
  3. 2000
  4. 16000
 34. The marked price of a radio was Sh.900. Muturi bought it after being given a 10% discount. He later sold it at a 10% profit. For how much did he sell the radio?
  1. Sh.900
  2. Sh.891
  3. Sh.810
  4. Sh.990
 35. A watch loses 3 seconds every 2½ minutes. It was set right at 8:15am. What time did it show at 10:45am?
  1. 10:42am
  2. 10:43am
  3. 10:48a.m
  4. 10:44am
 36. Express 0.25 as a percentage of 0.75 and give your answer correct to one decimal place
  1. 25.5%
  2. 3.3%
  3. 30.3%
  4. 33.3%
 37. A circular region of diameter 28m has circumference equal to the perimeter of another square region. Find the area of the square region.
  1. 484m2
  2. 1936m2
  3. 492m2
  4. 1236m2 
 38. What number would be increased in the ratio of 3:2 to give 12
  1. 16
  2. 10
  3. 8
  4. 6
 39. A container is 2/3, full of water. When 30 more litres of water are added it becomes 5/6 full. How many litres of 44. Between which two towns is the fare half the fare water does it hold when completely full?
  1. 150
  2. 360
  3. 120
  4. 180
 40. Which one of the digits of the number 12459 would you increase by seven to make the given number divisible by eleven?
  1. 5
  2. 2
  3. 4
  4. 9
 41. In a certain town there are fifty families. Half of the families have 5 children each. A fifth of the remainder have 3 children each and the rest of the families have 4 children each. How many children are there altogether?
  1. 225
  2. 205
  3. 215
  4. 220
 42. Construct triangle ABC in which AB = 5cm, angle ABC = 86° and CAB = 55°. Draw a perpendicular from B to AC. What is the length of this perpendicular line? 
  1. 4.5cm
  2. 4.1cm
  3. 4.4cm
  4. 5cm
 43. Wambui got the following marks in three tests
  Maths - 18, English-0, Science-13. If she had also sat for Kiswahili and her average score for the four tests was 11 marks. How many marks did she get in Kiswahili?
  1. 12
  2. 13
  3. 3
  4. 14

The table below shows bus fare in shillings between Nairobi and Meru.

C8mATHT1SM00123q44

 1. Between which two towns is the fare half the fare between Nairobi and Karatina? 
  1. Karatina and Nyeri
  2. Sagana and Nyeri
  3. Nyeri and Nanyuki
  4. Meru and Nanyuki
 2. Find the sum of all prime numbers between 10 and 40 
  1. 153
  2. 14
  3. 116
  4. 180
 3. Calculate half of the exterior angle marked x of the given parallelogram given
  C8mATHT1SM00123q46
  1. 120°
  2. 60°
  3. 30°
  4. 40°
 4. A third of the area of the figure WXYZ is 20cm2. Calculate the value of b if YZ = bcm
  C8mATHT1SM00123q47
  1. 10cm
  2. 12cm
  3. 14cm
  4. 11cm

 5. C8mATHT1SM00123q48
  Which one of the shapes given below can be used to fill the space in the above pattern
  C8mATHT1SM00123q48A

The graph below represent the mass in tonnes ofcoffee export from a certain country from the year 1972 to the year 1976. Use the graph to answer questions 49-50  

C8mATHT1SM00123q49

 1. By how many tonnes did the coffee export drop in 1973?
  1. 375
  2. 750
  3. 1875
  4. 1500
 2. In which year did the country experience the highest drop in coffee export?
  1. 1973
  2. 1976
  3. 1975
  4. 1974

MARKING SCHEME

 1. A
 2. A
 3. C
 4. C
 5. A
 6. C
 7. D
 8. A
 9. C
 10. C
 11. B
 12. D
 13. B
 14. B
 15. A
 16. A
 17. A
 18. C
 19. D
 20. C
 21. C
 22. B
 23. A
 24. D
 25. A
 26. A
 27. A
 28. C
 29. C
 30. B
 31. C
 32. D
 33. B
 34. B
 35. A
 36. D
 37. A
 38. C
 39. D
 40. B
 41. D
 42. B
 43. B
 44. B
 45. D
 46. B
 47. B
 48. C
 49. A
 50. A
15
March

CLS8SST

Use the map of Safa area to answer questions 1-7.

 1. Flowers are transported to Joli town for export by 
  1. air
  2. railway
  3. water
  4. road.
 2. The most senior administrator of Safa area is
  1. county commissioner
  2. governor
  3. chief
  4. county representaive.
 3. Which one of the following factors mainly influenced the setting up of the milk factory?
  1. Nearness to a dairy farm.
  2. Nearness to market.
  3. Nearness to a road.
  4. Availability of space.
 4. The main contribution of the forest in the Western part of Safa area is that it
  1. is a tourist attraction site
  2. protects the sources of rivers
  3.  is a source of timber
  4. attracts rainfall in the area
 5. The main economic activity carried out in Safa area is
  1. trading
  2. farming
  3. fishing
  4.  lumbering.
 6. The climate of the area covered by the map can be described as
  1. cool and dry
  2. hot and dry
  3. cool and wet
  4. hot and wet..
 7. Land in Safa area generally rises from
  1. North West to South East.
  2. South West to North East.
  3. South East to North West.
  4. North East to South West.
 8. The main reason why the River and Lake Nilotes dispersed from the Pubungu Pakwach area was
  1. drought
  2.  famine
  3. overpopulation
  4. epidermics
 9. Below are statements about marriage system.
  1. Polygamy is allowed
  2. It is conducted by a religious leader
  3. A man can marry only one wife
  4. A marriage certificate is issued
  5. It is conducted in a government office
   Which one of the following combinations consist of statements that are correct about a Christian marriage?
   1. ii, iii, iv
   2.  i, iv, v
   3.  iii, iv, v
   4. ii, iv, v
 10. Africans in Ghana used peaceful means to attain independence because
  1. Africans had strong leaders
  2. Africans had formed political parties
  3. most Africans were educated
  4.  the colony did not attract many settlers.
 11. Which one of the following groups of countries consist of those crossed by the Great North Road?
  1. Zambia, Tanzania, Ethiopia.
  2. Congo, Angola, Namibia.
  3. Kenya, Uganda, Gabon.
  4. Nigeria, Niger, Algeria.
 12. South Africa is able to produce many manufactured goods because
  1. the goods are in great demand
  2. there is availability of cheap labour
  3. the country has variety of minerals
  4. the country experiences high rainfall.
 13. Below are characteristics of a vegetation zone in Africa
  1. There are scattered dry shrubs
  2. Cacti and euphorbia plants are common
  3. There are dry turfs of grass
   The vegetation zone described above is
   1. mediterranean vegetation
   2. semi-desert vegetation
   3. tropical vegetation
   4. temperate vegetation.
 14. When the Mandinka people of West Africa resisted French colonial rule they were led by
  1. Samouri Toure
  2. King Lewanika 
  3. Chief Mkwawa
  4. Kabaka Mwanga.
 15. Below are conditions for growing a certain crop
  1. Protection from strong winds
  2. Well drained fertile soils
  3. High rainfall
  4. High temperature between 24°c and 27°c
   The conditions listed above favour the growing of
   1. wheat
   2. cotton
   3. cocoa
   4. maize

Use the diagram below to answer question 16
CLS8SSTqn16

 1. The type of rainfall shown above is experienced in the following areas except
  1. Southern Uganda
  2. Lake Victoria basin
  3. Coastal lowlands of Kenya
  4. Central Tanzania.
 2. Which one of the following groups is made up of Voltaic speakers of West Africa?
  1. Susu, Mande, Soninke.
  2. Wolof, Fulani, Tukolor.
  3. Igbo, Yoruba, Ewe.
  4. Dagomba, Bergu, Gurba.
 3. Which pair consists of elements of a map only?
  1. Key, vegetation.
  2. Shape, compass.
  3. Title, frame.
  4. Relief, drainage.
 4. Large commercial poultry farming is carried out near urban centres due to
  1. availability of electricity
  2. availability of cheap labour
  3. nearness to market for poultry products
  4. nearness to source of water.
 5. Residual mountains are formed through
  1. erosion
  2. faulting
  3.  folding
  4. volcanicity.
 6. Which one of the following statements about European colonial rule in Belgian Congo is correct?
  1. Africans were encouraged to assimilate.
  2. Africans were forced to work in rubberfarms.
  3. Europeans used indirect rule.
  4. Europeans allowed African chiefs to rule.
 7.  Which one of the following duties is performed by a head teacher in a school?
  1. Appointing the deputy headteacher.
  2. Chairing Board of Management.
  3. Allocating funds to a school.
  4. Keeping school records.
 8. Improvement in modern methods of communication has mainly led to
  1. migration of people to towns
  2. increase in trading activities
  3. expansion of urban centres
  4. expansion of infrastructure.
 9. Three of the following are ways in which communities interacted in the past. Which one was not?
  1. Games
  2. War.
  3. Marriage.
  4. Trading.
 10. Which one of the following was a contribution of Nelson Mandela? He
  1. led South Africa to independence
  2. made South Africa a one-party state
  3. led South Africa to the first all racial elections
  4. was a founder member of African Union.
 11. Lake Tana in Ethiopia and lake Itasy in Madagascar were formed when
  1. water collected inside faults
  2. water collected inside craters
  3. parts of the earth sunk
  4. flowing magma blocked rivers.
 12. The Fulani people of West Africa are able to graze their livestock over large areas because 
  1. there is plenty of grass
  2. they live in sparsely populated areas
  3.  they keep large herds of livestock
  4.  they use horses to scout for pasture.
 13. Which one of the following factors may lead to conflicts in the society? -
  1. Use of indigenous languages.
  2. Intermarriage among communities.
  3. Unequal distribution of national resources.
  4. Movement of people to towns.

Use the map of Eastern Africa below to answer questions 29 to 32
CLS8SSTqn29

 1.  Which one of the following groups of communities used the route marked S during the migration period?
  1. Abagusii, Abakuria, Abaluhyia.
  2. Yao, Hehe, Makonde.
  3. Ngoni, Chagga, Nyamwezi.
  4. Agikuyu, Aembu, Ameru.
 2. The main export crop of the country marked Z is
  1. sisal
  2. sugarcane
  3. coffee
  4. cotton.
 3. Natural vegetation in the shaded area marked X consist of
  1.  tall elephant grass
  2. dense evergreen forests
  3. papyrus reeds
  4. short dry shrubs
 4. Three of the following statements about the town marked T are true. Which one is not?
  1. It started as an Arab trading centre.
  2. It is located in a rich agricultural area.
  3. It is a county headquarter.
  4. It lies along the Trans African Highway.
 5. Below are statemens about a type of democracy practised in the society.
  1. Decisions are made through general agreement
  2. People are involved in decision making
  3. People negotiate over issues
   The type of democracy described above is
   1. representative democracy
   2. nominal democracy
   3. participatory democracy
   4. direct democracy.
 6. Which one of the following game parks is correctly matched with the country where it is found?
  Game park              Country
  1. Selous     -            South Africa
  2. Huango     -            Zimbabwe
  3. Kruger       -           Sudan.
  4. Dinder        -         Tanzania.
 7. Which one of the following was a negative effect of colonization?
  1. Establishment of industries.
  2. Introduction of cash crops.
  3. Introduction of modern healthcare.
  4. Alienation of African land.
 8. The Ngoni people were forced to move from South Africa by
  1. Galla
  2. Zulu 
  3. Arabs
  4. Bemba.
 9. Three of the following are contributions of a community to the development of a school. Which one is not?
  1. Donating land to expand school facilities.
  2. Providing workers to a school.
  3. Preparing the school routine.
  4. Providing resource persons to a school.
 10. Which one of the following was an achievement of the Organization of African Unity (OAU)?
  1. It supported countries fighting for independence.
  2. It established a common trading currency in Africa.
  3. It promoted the use of a common language.
  4.  It constructed roads in member countries.
 11. Which one of the following rivers end in the form of an estuary?
  1. River Omo.
  2. River Niger.
  3. River Rufiji.
  4. River Congo.
 12. Kelvin is a British national working in Kenya. He can apply for a Kenyan citizenship if he
  1. marries a Kenyan citizen
  2. owns property in Kenya
  3. has lived in Kenya continuously for 7years
  4. vies for an elective seat.
 13. Dairy farming in Kenya is mainly favoured by
  1. cool and wet highland conditions
  2. availability of market for milk
  3. presence of milk factories in farming areas
  4. availability of good roads to transport milk.
 14. The diagram below shows the formation of a mountain
  CLS8SSTqn44
  Which one of the following mountains in Eastern Africa was formed through the above process?
  1. Mount Ruwenzori.
  2. Pare highlands.
  3. Usambara mountains.
  4. Mount Longonot.
 15. Which one of the following groups is made up of River and Lake Nilotes found in Eastern Africa?
  1. Sebei, Pokot, Kalenjin.
  2. Dinka, Luo, Acholi.
  3. Samburu, Turkana, Jie.
  4. Gabbra, Oromo, Burji.
 16. The Mandinka people of West Africa resisted French colonial rule because
  1. they wanted to remain independent
  2. the French stopped them from trading.
  3. they had a strong leader
  4. they had a well trained army.
 17. The main product of the planted forests of Swaziland is
  1. firewood
  2. pulp
  3. fruits
  4. herbal medicine.
 18. Which one of the following is a function of clan elders in traditional African communities?
  1. Leading people to war.
  2. Foretelling future events.
  3. Allocating land to members.
  4. Preparing medicine from plants.
 19. Below are descriptions of an early visitor to Eastern Africa
  1. He visited Kabaka Mutesa 1 of Buganda
  2.  He explored areas along River Lualaba
  3. He met David Livingstone
   The person described above is
   1. John Speke
   2. Ludwig Krapf
   3. Johanne Rebman.
   4. Henry Morton Stanley.
 20. African socialism was introduced in Kenya after independence in order to
  1. settle landless Africans
  2. promote single party rule
  3. promote political and economic development
  4. reward Africans who fought for independence.
 21. The main reason why cultural artefacts are conserved in museums is to
  1. preserve the history of communities
  2. sell them to people who visit themuseums
  3. attract tourists to the country
  4. create jobs in the country
 22. Which one of the following plateaus is correctly matched with the country where it is found?
      Plateau                           Country
  1. Bie                -             Nigeria
  2. Fouta Djalon   -           Guinea
  3. Jos                  -            Sudan
  4. Teiga               -             Angola
 23. Three of the following are effects of industries on the environment. Which one is not?
  1. Destruction of natural forests.
  2. Emission of smoke to the atmosphere.
  3. Settlement of people around industries.
  4. Dumping of waste in rivers.
 24. Which one of the following minerals is correctly matched with the method used in extracting it from the ground?
          Mineral                 Method
  1.  Soda ash              Evaporation
  2. Copper                   Dredging
  3. Salt                         Open cast
  4. Gold                        Deep shaft 
 25. Nabongo Mumia collaborated with the British in Kenya because
  1. he wanted protection from the Nandi
  2. he wanted to trade with the British
  3. he 'wanted the British to build school
  4. he wanted to adopt European way oflife.
 26. The settlement of Arabs along the East Coast of Africa led to
  1. partition of East Africa
  2. introduction of pastoral farming
  3. decline in slave trade
  4. spread of Islam in Eastern Africa.
 27. The effect of the Benguela currents on the South West Coast of Africa is that it has led to
  1. growth of dense vegetation along the Coast
  2. heavy rainfall along the Coast
  3. dry,conditions along the Coast
  4. increase of temperature along the Coast.
 28. Who among the following prominent African leaders was not a founder member of the Organization of African Unity (OAU)?
  1. Gamal Abdel Nasser.
  2. Nelson Mandela.
  3.  Leopold Sedar Senghor
  4. Haile Sellasie.
 29. Which one of the following is a responsibility of the government to its citizens?
  1. Protecting them and their property.
  2. Establishing places of worship.
  3. Forming political parties for citizens.
  4. Campaigning for candidates during elections.
 30. A Kenyan citizen qualifies to vote if the person
  1.  is able to read
  2. is a member of a political party
  3. is a registered voter
  4. lives in the constituency he is voting.
 31. The head of a county executive committee is
  1. a county commissioner
  2. a senatcr
  3.  a county assembly speaker
  4. a governor.
 32. Three of the following statements about a county government are true. Which one is not?
  1.  It is headed by a speaker
  2. It is headed by an elected leaders
  3.  It implements projects in a county
  4.  It has appointed members.

SECTION B

CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION 

 1. Which one of the following things did God create on the fourth day?
  1. Moon.
  2. Sky.
  3. Dry land.
  4. Sea creatures.
 2. Who among the following people was a son of Noah?
  1. Seth.
  2. Shem.
  3. Lamech.
  4. Enoch.
 3. Abraham obeyed God when he was living in Haran by
  1.  taking Lot with him
  2. accepting to sacrifice Isaac
  3. getting a wife for Isaac
  4. moving to an unknown land.
 4.  Moses was not willing to go back to Egypt from Midian because.
  1. he was afraid of the king of Egypt
  2. his family was in Midian
  3. the Israelites did not know him
  4. he was not a good speaker.
 5. When the Israelites crossed the Red sea they worshipped God by
  1. singing songs
  2. offering sacrifices
  3. reciting the commandments
  4. fasting.
 6. Who among the following women was a judge in Israel?
  1. Ruth.
  2. Naomi.
  3. Deborah.
  4. Hannah.
 7. Which one of the following was done by David when he was the king of Israel?
  1. He killed Goliath.
  2. He built a temple in Jerusalem.
  3. He made Jerusalem the capital.
  4. He made the covenant box.
 8. King Ahab offended God when he
  1. took Uriah's wife
  2. took Naboth's vineyard
  3. planned the murder of Uriah
  4. consulted a Median.
 9. Who among the following prophets said that Jesus would be born in the town of Bethlehem?
  1. Jeremiah.
  2. Hosea.
  3. Micah.
  4. Isaiah.
 10. Which one of the following events took place when Jesus was born?
  1. An angel spoke to some shepherds.
  2. Darkness covered the earth.
  3. There was an earthquake.
  4. The curtain in the temple was born. 
 11.  When John the baptist met Jesus he called him the
  1. king of the Jews
  2.  redeemer of Jerusalem
  3.  light to the gentiles
  4. lamb of God.
 12.  Which one of the following events took place when Jesus was fasting in the wilderness?
  1.  He changed water into wine.
  2. He was anointed by a sinful woman.
  3. The devil tempted him.
  4. He healed a paralyzed man.
 13. Which one of the following was a teaching of Jesus during the sermon on the mount? 
  1. 'I am the way the truth and life'
  2.  'Love your enemies and pray for those who persecute you'
  3. 'Who is the greatest?'
  4. 'Happy are those who believe without seeing'
 14. Which one of the following miracles was performed by Jesus in Capernaum?
  1. Healing a paralyzed man.
  2. Raising a widow's son.
  3. Changing water into wine.
  4. Calming a storm.
 15. A lesson that Christians learn from the parable of the lost son is to be
  1. humble
  2. patience
  3. repentant
  4. generous.
 16. When Jesus was arrested he was praying at
  1.  the Garden of Gethsemane
  2.  the temple in Jerusalem
  3. the home of Zacchaeus
  4. the home of Lazarus.
 17.  Peter denied Jesus because
  1. Jesus had predicted that
  2.  it was at night
  3. he was afraid of the crowd
  4. he was not known to the high priest.
 18. The disciples were filled with the Holy Spirit when they were praying in
  1. Jericho
  2. Bethlehem
  3. Emmaus
  4. Jerusalem.
 19. Who among the following believers was chosen as a deacon?
  1. Ananias.
  2. Philip.
  3. Saul.
  4.  Barnabbas.
 20. Tabitha of Joppa showed kindness by
  1. making clothes for widows
  2. giving food to strangers
  3. washing clothes for the elderly
  4.  feeding orphans.
 21. Which one of the following groups of books are gospels?
  1. Ezra, Esther, Job.
  2. Mark, Luke, John.
  3. Romans, Ephesians, Jude.
  4. Revelation, Exodus, Isaiah.
 22. In traditional African communities children are named after ancestors in order to
  1. please the parents
  2. make the children grow healthy
  3.  avoid calamites
  4.  keep the ancestors remembered.
 23. The work of priests in traditional African communities is to
  1. lead people in offering sacrifices
  2. predict future events
  3. prepare libations
  4. prepare medicine from plants. 
 24. In traditional African communities children are taught moral values by
  1.  peers
  2. warriors
  3. priests
  4. parents.
 25. The main reason for marriage in traditional African communities is to
  1. get companionship
  2. get children
  3. become famous
  4. get wealth.
 26. Amos prays for her sick mother. This element of prayer is
  1. adoration
  2. petition
  3. confession
  4. intercession.
 27. Christians are encouraged to conserve the environment mainly because
  1. they get food from the environment
  2.  they are paid to do so
  3. God has commanded them to do so
  4.  they become known.
 28. The best way in which parents can teach their children good behaviour is by
  1. punishing children who misbehave
  2. rewarding their children
  3. setting good examples
  4. taking their children to church.
 29. Christians preach against abortion mainly because
  1.  it is destruction of life
  2. it is a waste of money
  3.  it makes people to be disrespected
  4. it is a waste of time.
 30. The church has established schools in Kenya in order to
  1. offer free education
  2. create jobs in the country
  3. get money to build churches
  4. promote literacy in the country.

SECTIONB

ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION

 1. Which prophet of Allah was given Taurat?
  1. Issa.
  2. Ibrahim.
  3. Musa.
  4. Daud.
 2. The angel of Allah who brought wahy to the prophets was called
  1. Jibril.
  2. Mikail.
  3. Izrafil.
  4. Ridhan.
 3. Which of the following salat does not have rukuu and ujud?
  1. Witr.
  2. Janazah.
  3. Taraweh.
  4. Tahajud.
 4. Which one is not a sacred month?
  1. Rabiul Awwal.
  2. Muharram.
  3. Rajab.
  4. Dhul Qaadah.
 5.  In which month is swalatul tarawih said?
  1. Rajab.
  2. Shawal,
  3. Muharram.
  4. Ramadhan.
 6. Which one is not a forbidden animal in Islam?
  1. The strangled animal.
  2.  The carcasses.
  3. The animal killed by hunting.
  4. The animal killed by horns.
 7. Hiding goods in order to get more profits is called
  1. ghush.
  2. hoarding.
  3.  usury.
  4. ribaa.
 8. Which rite below is not Umrah?
  1. Running between swafa and marwa.
  2. Sleeping at mina and muzdalifa.
  3. Wearing ihraam.
  4. Clipping the hair.
 9. The prophet said that whoever is not thankful to people is not thankful to
  1. angels.
  2. the prophets.
  3. Allah.
  4. himself.
 10.  In shawwal, it is sunnah to fast
  1. any six days.
  2. the whole month.
  3. the first six days.
  4. the last six days.
 11. Which of the following is not among the places that were declared safe when makkah was conquered
  1. People's own houses.
  2. The house of Abu Sufyan.
  3. The holy Kaabah.
  4. The house of Ikrimah.
 12. Surah Al-Alaq emphasizes on
  1. brotherhood.
  2. peace.
  3. knowledge.
  4. last day.
 13. Which one happened in the battle of Badr?
  1. The Quraish who taught muslims how to read were forgiven.
  2. Dead bodies of the Quraish were mutilated.
  3. The prophet punished Suhail who insulted him.
  4. Ony those who paid ransom were forgiven.
 14. Which one is not a pillar of Iman?
  1. Belief in His angels.
  2. Belief in paradise.
  3. Belief in His books.
  4. Belief in Allah.
 15. Prophet Muhammad (p.b.u.h) gave His farewell speech on the
  1. 6th Dhul Hijjah.
  2. 9th Dhul Hijjah.
  3. 10th Dhul Hijjah.
  4. 5th Dhul Hijjah.
 16. HIV is not spread through
  1. sexual intercourse.
  2. sharing cutting tools.
  3. blood transfusion.
  4. shaking hands with infected person.
 17. Who accompanied Musa to Firaun?
  1. Harun (A.S)
  2. His wife.
  3. Al-Khidr.
  4. Shuaib(A.S)
 18. In surah Tiyn, Allah swears by the following except
  1. Baitul mugaddas.
  2. Olive tree.
  3. Mount Sinai.
  4. Fig tree.
 19. Who among the following is exempted from fasting?
  1. The wealthy.
  2. Men in wet dreams.
  3. People in Janabah.
  4. Women in Nijas.
 20.  Which attribute of Allah means the provider?
  1. Ar-Raham
  2.  As-Salam.
  3. Ar.Razaq.
  4. Ar-Rahim.
 21. Muhammad (SAW) was appointed the messenger of Allah at the age of
  1. 25years.
  2. 40years.
  3. 30 years.
  4. 63 years.
 22.  Which surah of Qur'an is referred to as the mother of Qur'an?
  1.  Alaq.
  2. Fatiha.
  3.  Ikhlas.
  4. Nas.
 23. Salat performed for a dead muslim before burial is known as
  1.  Janazah.
  2. Kusuf.
  3. Tahajud.
  4.  Dhuha.
 24.  "Read in the name of your lord, who created" This is a verse from surah
  1. Fatiha. 
  2. Alaq
  3.  Ikhlas.
  4. An-Nas.
 25. The special prayer performed during the eclipse of the moon is called
  1. dhuha.
  2. kusuf
  3. Istiskai
  4. khusuf
 26. The fifth pillar of Islam is
  1. hajj.
  2. saum.
  3. kalima.
  4. salat.
 27. Who among the following prophets of Allah made the blind to see?
  1. Musa.
  2.  Ibrahim.
  3. Shuaib.
  4.  Issa.
 28.  During the journey of Isra wal-miraj, the prophet was given command for muslims to 
  1.  go for hajj.
  2. pray five times.
  3. fast during Ramadhan.
  4. give zakat.
 29. Complete the hadith. "Ritual purity is a sign of
  1. goodness
  2. faith
  3. prayers
  4. Islam
 30. Lady Khadija was older than the prophet by
  1. 20years. 
  2. 10years.
  3. 15years.
  4. 40years.

MARKINGINS SCHEME

 1. D
 2. A
 3. A
 4. B
 5. B
 6. C
 7. D
 8. C
 9. A
 10. D
 11. A
 12. C
 13. B
 14. A
 15. C
 16. D
 17. D
 18. C
 19. C
 20. A
 21. B
 22. D
 23. B
 24. A
 25. C
 26. D
 27. B
 28. C
 29. B
 30. C
 31. D
 32. A
 33. C
 34. A
 35. D
 36. A
 37. C
 38. A
 39. D
 40. C
 41. A
 42. D
 43. B
 44. A
 45. B
 46. C
 47. D
 48. C
 49. A
 50. B
 51. C
 52. D
 53. A
 54. D
 55. C
 56. B
 57. A
 58. C
 59. D
 60. A

C.R.E

 1. A
 2. B
 3. D
 4. D
 5. A
 6. C
 7. C
 8. B
 9. C
 10. A
 11. D
 12. C
 13. B
 14. A
 15. C
 16. A
 17. C
 18. D
 19. B
 20. A
 21. B
 22. D
 23. A
 24. D
 25. B
 26. D
 27. C
 28. C
 29. A
 30. D

I.R.E

 1. C
 2. A
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. B
 8. B
 9. C
 10. A
 11. D
 12. C
 13. A
 14. B
 15. B
 16. D
 17. A
 18. A
 19. D
 20. C
 21. B
 22. B
 23. A
 24. B
 25. D
 26. A
 27. D
 28. N
 29. B
 30. A

 

15
March

QUESTIONS;

 1. A child suffering from anaemia should be fed on food rich in
  1. carbohydrates
  2. calcium
  3. iron
  4. proteins.
 2. Which component of blood transport nutrients to all parts of the body?
  1. White blood cells.
  2. Plasma.
  3. Platelets.
  4. Red blood cells.
 3. Tuberculosis is caused by
  1. bacteria
  2. virus
  3. fluke
  4. germ
 4. In which part of the human digestive system does absorption of water and mineral salts occur?
  1. Small intestines.
  2. Colon.
  3. Stomach.
  4. Rectum
 5. To avoid spreading cholera, the person infected should
  1. observe cleanliness
  2. sleep in an isolated place
  3. exercise to lose weight
  4. drink alot of water.
 6.  Which one of the following is not a correct statement about male reproductive system?
  1. Scrotum encloses the testis.
  2. Epididymis stores sperms.
  3. Urethra allows urine only out of the body.
  4. Glands produces fluids.
 7. The diagram below shows electric cables left sagging when erecting poles and cables.
  CLS8SCIEQN7
  The main reason for leaving the cables sagging is to
  1. prevent electric shock -
  2. make them visible
  3. allow room for expansion
  4. allow room for contraction.
 8. Which one of the following vaccines is administered on lower part of left arm of an infant?
  1. BCG
  2. DPT
  3. Anti-polio
  4. Anti-measles.
 9. Which animal feed is harvested when it is about to flower and stored in silos when still green?
  1. Hay.
  2. Fodder.
  3. Legumes.
  4. Silage
 10. All the following are physical changes that occurs in adolescent girls only except
  1. breasts enlarges
  2. hips broaden
  3. experiences wet dreams.
  4. experiences menstrual flow.
 11. Which one of the following is the best weather for washing clothes and winnowing?
  1. Windy and sunny.
  2. Sunny and calmy.
  3. Windy and rainy.
  4. Calm and windy.
 12. Which one of the following animals live partly in water and partly on land, have a moist skin without scales and are cold blooded?
  1. Newt.
  2. Lizard.
  3. Chameleon.
  4. Turtle.
 13. The following are reasons for preserving food except
  1. to be available when out of season
  2.  to preserve it from being spoilt
  3. to reduce wastage
  4. to make it cheap.
 14. From the food chain below, tertiary consumers are represented by
  Plants zebra lion → vulture
  1. Vulture
  2. Plants
  3. Lion.
  4. Zebra.
 15. Which part of the plant transports food from the leaves to other parts of the plant?
  1. Root
  2. Leaf.
  3. Branch.
  4. Stem.
 16. All the following are factors affecting the pitch of a sound except
  1. length of the material.
  2. type of material
  3. thickness of the material
  4. colour of the material.
 17. The diagram below represents a home made water filter
  CLS8SCIEQN17
  Which material is represented by letter X?
  1. Fine sand.
  2. Charcoal.
  3. Coarse sand.
  4. Pebbles.
 18. Which one of the following is not a way of taking care and maintaining simple tools?
  1. Proper use of tools.
  2. Cleaning after use.
  3. Sharpening all tools.
  4. Proper storage.
 19. One of the following pairs consist of field pests. Which one is it?
  1. Stalkborers and aphids.
  2. Weaver birds and weevils.
  3. Rodents and cutworms.
  4. White-ants and stalkborers.
 20. Which one of the following is a use of the component that makes up 0.03% of air in the atmosphere?
  1. Burning.
  2. Photosynthesis.
  3. Combustion.
  4. Germination.
 21. Which one of the following pairs of processes is as a result of increase in temperature?
  1. Melting and freezing
  2. Freezing and evaporation.
  3. Evaporation and melting.
  4. Condensation and freezing.
 22. The diagram below represents a raingauge
  CLS8SCIEQN22
  Why is part of the raingauge placed 30cm above the ground? To
  1. prevent water on the ground from splashing into the funnel
  2. prevent evaporation of collected water
  3.  provide firm support
  4. withstand the harsh weather conditions.
 23. Lucerne as a constituent of balanced diet to animals is a source of
  1. vitamins
  2. proteins
  3. carbohydrates
  4. minerals.
 24. All the following are reasons why animals move from one place to another except
  1. to look for food
  2. to escape harsh weather conditions
  3. to run away from friends.
  4. to look for shelter.
 25. The soil that is best in capillarity also
  1. is best in drainage
  2. is best in farming
  3. spreads easily because of it's texture
  4. used in modelling.
 26. In which one of the following practices is water re-used?
  1. Repairing leaking taps and pipes.
  2. Collecting rain water from the roofs..
  3. Storing water in dams to use in
  4. Watering plants with water that has beenused to wash vegetables in the kitchen.
 27. Which one of the following groups of food stuffs consists of energy giving foods. only?
  1. Maize, meat, bread.
  2. Chapati, egg, mango.
  3. Bread, green bananas, potatoes.
  4. Green bananas, peas, rice.
 28. The highness or lowness of sound is called
  1. pitch
  2. volume
  3. mass
  4. sound amplification.
 29. The list below consists of sources of light
  1. Torch
  2. Sun
  3. Candle
  4. Firefly
  5. Electricity
  6. Lamp
  7. Moon
  8. Glowworm
   Which list consists of natural sources only?
   1.  i, iv, vi
   2. vii, ii, iii
   3.  viii, iv, ii
   4. v, ii, vi
 30. All the following are factors that affect sinking and floating of objects except
  1. type of material
  2. shape
  3. weight 
  4.  size.
 31. One of the following is not a safety measure when dealing with electricity. Which one is it?
  1. By not touching switches with wet hands.
  2. By not overloading sockets.
  3. By not sheltering under trees when raining.
  4. By not putting wires, pencils and even sticks in sockets.
 32. A ruler inside a glass of water appear benddue to
  1. refraction
  2. reflection
  3. dispersion
  4. evaporation.
 33. Class four learners set up the experimentbelow to investigate a certain aspect of pressure in liquids
  CLS8SCIEQN33
  What conclusion could the learners make from the set-up?
  1. Pressure in liquids is greatest at the bottom.
  2. Pressure in liquids is equal at the same depth.
  3. Pressure in liquids increases with depth.
  4. Liquids exert pressure in all directions.
 34. Which method can best be used to separate rice from a mixture of rice and maize?
  1.  Winnowing.
  2. Sieving.
  3. Filtering.
  4. Decanting.
 35. Which weed has purple and white flowers, yellow fruits and sharp thorns in the stem and leaves?
  1. Pigweed.
  2. Sodom apple.
  3. Wandering jew.
  4. Mexican marigold.
 36. Which one of the following pairs consists of external animal parasites only?
  1. Roundworm and hookworm.
  2. Fleas and tsetse flies..
  3. Liverflukes and ticks.
  4. Fleas and tapeworm.
 37. All the following are major components of environment.except
  1. water
  2. animals
  3.  light
  4.  air
 38. The diagram below shows a flower
  CLS8SCIEQN38
  In which of the labelled parts of a flower does the process of germination of pollen.grains take place?
  1. X
  2. Y
  3. O
  4. P
 39. The following are effects of force except
  1. increase speed
  2. stop objects
  3. start motion
  4. change state of matter.
 40. Which type of soil erosion causes landslides, not easily noticed and occurs on gentle slopes?
  1. Rill.
  2. Sheet.
  3. Gulley.
  4. Splash.
 41.  Which one of the following is not an importance of water in a diet?
  1. Helps in getting rid of waste products.
  2. Helps in making blood.
  3. Helps in digestion.
  4. Helps in provision of proteins.
 42. The planet that has visible rings around it is called
  1. Saturn
  2. Mercury
  3. Venus
  4. Jupiter.
 43. All the following are sources of electricity except
  1. georthermal generators
  2. solar energy
  3. bulb
  4. bicycle dynamo.
 44. The diagram below represents a lever
  CLS8SCIEQN44
  Which one of the following shows the correct names of part L, Q and P?
  1. Pivot, load, effort.
  2. Fulcrum, effort, load.
  3. Effort, pivot, load.
  4. Load, fulcrum, effort.
 45. The main reason why coloured water is used in the construction of a liquid thermometer is to
  1.  increase its density
  2.  increase its expansion
  3. make it visible
  4. make it absorb more heat.
 46. Which of the following lists consists of non-magnetic materials only?
  1. Cobalt, copper, silver.
  2. Zinc, brass, aluminium.
  3. Silver, chromium, alinico.
  4. Brass, copper, tin.
 47. All the following are advantages of friction. except
  1. sharpening
  2. erasing
  3. produces unwanted heat
  4. walking.
 48. When choosing a method of separating a mixture of a liquid and a solid it is important to consider the
  1. density of the liquid
  2. weight of the solid
  3. solubility of the solid
  4. size of particles of solid.
 49. Which one of the following best describe the term environment?
  1. The home of a human being.
  2. Land and atmosphere.
  3. The surrounding of a living thing.
  4. Living animals and plants.
 50. Three of the following are main parts of a sperm except
  1. tail
  2. head
  3. nucleus
  4. ovary.

MARKING SCHEME

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. A
 6. C
 7. D
 8. A
 9. D
 10. C
 11. A
 12. A
 13. D
 14. A
 15. D
 16. D
 17. B
 18. C
 19. A
 20. B
 21. C
 22. A
 23. B
 24. C
 25. D
 26. D
 27. C
 28. A
 29. C
 30. D
 31. C
 32. A
 33. D
 34. B
 35. B
 36. B
 37. C
 38. A
 39. D
 40. B
 41. D
 42. A
 43. C
 44. C
 45. C
 46. B
 47. C
 48. D
 49. C
 50. D